wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Artykuły biurowe, Tusze i tonery do drukarek i kopiarek

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 2011/1206, pozycja 320829
Data składania ofert: 2011-12-14
CPV: 22.10.00.00, 22.81.63.00, 22.81.70.00, 22.85.00.00, 30.12.51.00, 30.12.51.10, 30.19.20.00, 30.19.29.20, 30.19.30.00, 30.19.70.00, 30.19.76.00, 30.19.92.00, 30.19.95.00, 30.19.97.92, 30.23.43.00, 30...
Rodzaj: dostawy   
Branża: Komputery, informatyka, technika biurowa / tonery, kartridże, tusze
Materiały papiernicze, szkolne / materiały biurowe
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: OLSZTYN, warmińsko-mazurskie
Przedmiot:

Artykuły biurowe, Tusze i tonery do drukarek i kopiarek..
Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa wraz z dostarczaniem do siedziby Zamawiającego przedmiotu zamówienia w asortymencie oraz ilościach podanych w załączniku nr 2 do SIWZ według zadań:
Zadanie nr 1 - artykuły biurowe piśmiennicze i archiwizacyjne powszechnego użytku min.: segregatory, zeszyty, papier podaniowy, papier ksero, papier komputerowy, teczki tekturowe, taśma klejąca papierowa, zeszyty, kalendarze, koperty, długopisy, ołówki, pisaki, dziurkacze, spinacze, płyty CD i DVD, dyskietki FDD, okładki, kartony na akta, datowniki, kosz[Dane...
Uwagi:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Olsztyn: Artykuły biurowe, Tusze i tonery do drukarek i kopiarek.
Numer ogłoszenia: 320829 - 2011; data zamieszczenia: 06.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJAI: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adres strony internetowej zamawiającego: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Artykuły biurowe, Tusze i tonery do drukarek i kopiarek..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa wraz z dostarczaniem do siedziby Zamawiającego przedmiotu zamówienia w asortymencie oraz ilościach podanych w załączniku nr 2 do SIWZ według zadań:
Zadanie nr 1 - artykuły biurowe piśmiennicze i archiwizacyjne powszechnego użytku min.: segregatory, zeszyty, papier podaniowy, papier ksero, papier komputerowy, teczki tekturowe, taśma klejąca papierowa, zeszyty, kalendarze, koperty, długopisy, ołówki, pisaki, dziurkacze, spinacze, płyty CD i DVD, dyskietki FDD, okładki, kartony na akta, datowniki, kosz[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Zadanie nr 2 - oryginalne tusze do komputerowych drukarek atramentowych. Łącznie 18 pozycji w zadaniu.
Zadanie nr 3 - oryginalne tonery do komputerowych drukarek laserowych. Łącznie 32 pozycje w zadaniu.
Zadanie nr 4 - oryginalne tonery do urządzeń kopiujących (xero). Łącznie 5 pozycji w zadaniu.
Nie dopuszcza się oferowania w zakresie zad. nr 2, 3, 4 produktów równoważnych, regenerowanych, zamiennych itp..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5, 30.19.76.00-2, 30.19.70.00-6, 30.19.20.00-1, 30.19.92.00-2, 30.19.29.20-6, 30.19.30.00-8, 30.19.95.00-5, 30.19.97.92-8, 30.23.43.00-1, 30.23.44.00-2, 22.10.00.00-1, 22.81.63.00-6, 22.81.70.00-0, 22.85.00.00-3, 30.19.72.22-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJAIII: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.