wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Data składania ofert: 2013-07-08
CPV: 45.11.11.00, 45.22.00.00, 45.23.00.00, 45.23.31.00, 45.24.00.00, 45.31.00.00, 45.33.00.00, 45.34.00.00
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Drogownictwo / drogi, ulice, chodniki
Drogownictwo / mosty, wiadukty
Typ przetargu: przetarg ograniczony   
Lokalizacja: KIELCE, świętokrzyskie
Przedmiot:

Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego.
Przedmiotem zamówienia jest budowa dwujezdniowej drogi klasy S na odcinku Jędrzejów granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 7 odcinek długości 19,9 km. Na w/w odcinku drogi zaprojektowano budowę 4 węzłów drogowych:
-węzeł -Piaski na skrzyżowaniu z drogą krajową Nr 78 w Jędrzejowie,
-węzeł -Łączyn na skrzyżowaniu z [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
-węzeł -Mierzawa na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 0178T w miejscowości Mierzawa,
-węzeł -Wodzisław na skrzyżowaniu z drogami powiatowymi Nr 0188T, Nr 0185T i Nr 0191T w miejscowości Wodzisław....
Uwagi:

PL-Warszawa: Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
2013/S 109-185631
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzący postępowanie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach. 25-950 Kielce [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Punkt kontaktowy: Genaralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, 25-950 Kielce [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Osoba do kontaktów: Marcin Niewadził
00-874 Warszawa
POLSKA
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]

E-mail: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej:
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiajcej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalnoci
Inny: Zarządzanie drogami krajowymi
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiajc:
Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub wiadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: województwo świętokrzyskie, powiat jędrzejowski, na terenie gmin: Jędrzejów i Wodzisław
Kod NUTS
PL331
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest budowa dwujezdniowej drogi klasy S na odcinku Jędrzejów granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 7 odcinek długości 19,9 km. Na w/w odcinku drogi zaprojektowano budowę 4 węzłów drogowych:
-węzeł ;Piaski na skrzyżowaniu z drogą krajową Nr 78 w Jędrzejowie,
-węzeł ;Łączyn na skrzyżowaniu z [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
-węzeł ;Mierzawa na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 0178T w miejscowości Mierzawa,
-węzeł ;Wodzisław na skrzyżowaniu z drogami powiatowymi Nr 0188T, Nr 0185T i Nr 0191T w miejscowości Wodzisław.
Parametry techniczne drogi głównej:
- klasa techniczna drogi - S
- prędkość projektowa 100 km/h
- prędkość miarodajna 110 km/h
- obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
- kategoria ruchu KR6
- skrajnia pionowa w ciągu drogi kl. S 4,7 m
- liczba jezdni 2
- szerokość jezdni 2 x 7,0 m (2 jezdnie po 2 pasy ruchu)
- szerokość pasa ruchu 3,5 m
- szerokość pasa awaryjnego postoju 2,5 m
- szerokość środkowego pasa dzielącego zasadniczo 12,0 m (w tym obustronne opaski bitumiczne szer. 0,5 m każda)
- klasa obciążenia obiektów A + Stanag
Zakres inwestycji objęty dokumentacją projektową
- Roboty przygotowawcze:
- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
- wycinka drzew i krzewów,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,
- rozbiórka elementów dróg i [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
- rozbiórka budynków,
- rozbiórka infrastruktury technicznej nie związanej z drogą a kolidującą z budową drogi
- Roboty drogowe w zakresie:
- budowa dwujezdniowej drogi klasy S na odcinku od Jędrzejowa do granicy województwa z przebudową istniejącej jezdni drogi krajowej,
- budowa i przebudowa dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących tereny przyległe,
- budowa węzłów i przejazdów drogowych jako powiązanie z istniejącym układem drogowym,
- budowa elementów BRD i wyposażenia drogi,
- budowa miejsc obsługi podróżnych typu I,
- Budowa obiektów inżynierskich:
- przejścia dla zwierząt,
- wiadukty,
- mosty,
- kładki dla pieszych nad drogą S-7,
- przejście podziemne dla pieszych,
- przejścia dla zwierząt małych,
- przepusty,
- Budowa przepustów pod drogą główną, drogami lokalnymi i zjazdami
- Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
- Budowa oświetlenia drogowego
- Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej:
- sieci wodociągowe
- sieci gazociągowe
- sieci kanalizacji sanitarnej
- sieci nN, SN, WN
- sieci [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45233100, 45111100, 45220000, 45230000, 45240000, 45310000, 45330000, 45340000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rzdowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)
Częci
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkoć lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkoć lub zakres:
powyżej 20 000 000 EURO
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 25 (od udzielenia zamówienia)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczce zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000 000 PLN (słownie złotych: pięć milionów 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
w Banku Gospodarstwa Krajowego nr 85 1130 1192 0027 6143 8320 0006,
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
Wyłoniony w postępowaniu wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% zaoferowanej ceny brutto.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je reg[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Warunki płatności zostaną określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki w maksymalnej wysokości 5% wartości umowy. W przypadku udzielenia zaliczki Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki.
III.1.3)
Forma prawna, jak musi przyjć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.). Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda umowy reg[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994 roku Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz.1623 ze zm.), ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr113 poz. 759 ze zm.).
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, a w szczególności z przepisami techniczno budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwizane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa Sekcji III.2.1) Ogłoszenia, w punkcie 7.1.niniejszego Ogłoszenia.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.1)., Sekcji III.2.2), Sekcji III.2.3) Ogłoszenia.
4. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja):
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w Sekcji III.2.2) i Sekcji III.2.3) Ogłoszenia wykonawcy wykazują w następujący sposób:
a) warunek, o którym mowa w Sekcji III.2.2) ;Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów pkt 1.1 i 1.2, Sekcji III.2.3) ;Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów pkt 1.1 a) 1), Sekcji III.2.3) ;Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów pkt 1.2. b) wykonawcy wykazują łącznie,
b) w zakresie Sekcji III.2.3) ;Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów pkt 1.1) a) 2) w stosunku do żadnego z wykonawców nie mogą zachodzić okoliczności świadczące o braku rze[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, należy pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
5.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
5.1.a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - w odniesieniu do podmiotów na zasobach których wykonawca polega wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia.
5.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5.5. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4)-8) ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9) ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10) i 11) ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.8. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5)-8), 10) i 11) ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5)-8), 10) i 11) ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, należy pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy Pzp złożyć następujące dokumenty:
6.1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, albo informacje o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
7. W...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.