wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

BUDOWA KOSTNICY ORAZ ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BASZKÓW dz. nr 757, GMINA ZDUNY

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 2013/1029, pozycja 227401
Data składania ofert: 2013-11-14
CPV: 45.21.00.00, 45.21.23.60, 45.31.00.00, 45.33.00.00, 45.33.11.00, 45.33.12.10, 45.33.20.00, 45.33.23.00, 45.33.24.00
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Budowlana - obiekty / obiekty inne
Budowlana - obiekty / obiekty użyteczności publicznej
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: ZDUNY, wielkopolskie
Przedmiot:

BUDOWA KOSTNICY ORAZ ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BASZKÓW dz. nr 757, GMINA ZDUNY.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych, robót wodno - kanalizacyjnych, instalacja zbiornika bezodpływowego oraz robót instalacyjnych elektrycznych na zadaniu pn. BUDOWA KOSTNICY ORAZ ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BASZKÓW dz. nr 757, GMINA ZDUNY.

Zakres przedmiotowy...
Uwagi:

Zduny: BUDOWA KOSTNICY ORAZ ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BASZKÓW dz. nr 757, GMINA ZDUNY.
Numer ogłoszenia: 227401 - 2013; data zamieszczenia: 29.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJAI: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adres strony internetowej zamawiającego: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA KOSTNICY ORAZ ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BASZKÓW dz. nr 757, GMINA ZDUNY..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych, robót wodno - kanalizacyjnych, instalacja zbiornika bezodpływowego oraz robót instalacyjnych elektrycznych na zadaniu pn. BUDOWA KOSTNICY ORAZ ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BASZKÓW dz. nr 757, GMINA ZDUNY.
Zakres przedmiotowy zadania obejmuje,wykonanie robót budowlanych poprzez wykonanie robót ziemnych, fundamentów, ścian konstrukcyjnych, stropów ze schodami żelbetowymi, konstrukcji więźby dachowej, pokrycia dachu z izolacją, stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, tynki i okładziny wewnętrzne, roboty malarskie, posadzki, podłogi, stolarka wewnętrzna i ocieplenie budynku, elewacja budynku, roboty nawierzchniowe z kostki brukowej. W skład robót instalacji wod-kan wchodzi, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja wodociągowa, wentylacja , przyłącze wody, , przykanalik sanitarny, wyposażenie dodatkowe pomieszczeń użytkowych .Roboty instalacyjne elektryczne obejmują instalację elektryczna 3 fazową i 1 fazowa i instalacje oświetlenia i instalacje odgromową. Szczegółowo
przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, na która składają się: projekt budowlany/wykonawczy wraz z przedmiarami robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.60-7, 45.21.00.00-2, 45.33.11.00-7, 45.33.23.00-6, 45.33.24.00-7, 45.33.12.10-1, 45.33.20.00-3, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJAIII: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł, słownie:(czterytysiącezłotych 00/100).
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że spełnia przedmiotowy warunek;
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że spełnia przedmiotowy warunek oraz wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie budowy budynków użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 600 m3 o wartości co najmniej 200.000,00 zł (dwieścietysięcyzłotych 00/100) brutto każda;
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że spełnia przedmiotowy warunek;
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że spełnia przedmiotowy warunek;
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że spełnia przedmiotowy warunek oraz wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 zł, (słownie: dwieścietysięcyzłotych 00/100).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.