wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Budowa obwodnicy miejscowości Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Data składania ofert: 2013-03-18
CPV: 45.10.00.00, 45.11.10.00, 45.22.10.00, 45.23.10.00, 45.23.30.00, 45.25.56.00
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Drogownictwo / drogi, ulice, chodniki
Drogownictwo / mosty, wiadukty
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: OPOLE, opolskie
Przedmiot:

Budowa obwodnicy miejscowości Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących obwodnicy miejscowości Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416.
Planuje się budowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 416, pełniącego rolę obwodnicy miasta Głubczyce, o dł około 3,7 km, szerokości jedni 2x3,50 m z poboczami o szer 1,5 m
Nośność nowej drogi: 115 KN.
Kategoria ruchu KR4.
Przewidziano budowę skrzyżowań 5 szt, w tym dwa skrzyżowania typu rondo (jedno rondo na skrzyżowaniu z dr krajową nr 38)
Zaprojektowano budowę dróg zbiorczych o...
Uwagi:

PL-Opole: Przygotowanie terenu pod budowę
2013/S 026-039847
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Punkt kontaktowy: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Osoba do kontaktów: W sprawach przedmiotu zamówienia: Adrian Miś Naczelnik Wydziału Budowy, [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
45-231 Opole
POLSKA
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]

E-mail: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej:
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiajcej
Inna: administracja samorządowa
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalnoci
Inny: zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiajc:
Budowa obwodnicy miejscowości Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub wiadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: droga wojewódzka nr 416 w miejscowości Głubczyce.
Kod NUTS
PL522
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących obwodnicy miejscowości Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416.
Planuje się budowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 416, pełniącego rolę obwodnicy miasta Głubczyce, o dł około 3,7 km, szerokości jedni 2x3,50 m z poboczami o szer 1,5 m
Nośność nowej drogi: 115 KN.
Kategoria ruchu KR4.
Przewidziano budowę skrzyżowań 5 szt, w tym dwa skrzyżowania typu rondo (jedno rondo na skrzyżowaniu z dr krajową nr 38)
Zaprojektowano budowę dróg zbiorczych o nawierzchni tłuczniowej.
Konstrukcja nowej drogi obejmuje m.in:
- nawierzchnię z SMA,
- warstwę bitumiczną wiążącą,
- podbudowę bitumiczną,
- podbudowę z kruszyw łamanych stabilizowaną mechanicznie lub cementem,
W ramach budowy obwodnicy przewidziano również:
1) roboty budowlane branży mostowej:
- budowa mostu nad rzeką Psiną
Obiekt jednoprzęsłowy, swobodnie podparty z belek prefabrykowanych strunobetonowych typu T (wys 100 cm), współpracujących z płytą żelbetową i poprzecznicami podporowymi.
Rozpiętość przęsła ok. 24 m.
Klasa obciążenia obiektu: A
2) roboty budowlane branży elektrycznej:
- przebudowa napowietrznej linii 15 kV w miejscach skrzyżowań z projektowana obwodnicą,
- budowa oświetlenia rond,
- wykonanie obostrzenia na linii 110 kV.
3) roboty budowlane branży [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
- roboty dotyczą przebudowy miejsc kolizji linii [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
4) roboty budowlane branży wod-kan:
- roboty dotyczą budowy urządzeń odwadniających, w tym budowy rowów otwartych, rowów krytych, zbiorników retencyjno-filtracyjnych 2 szt oraz budowy przepustów.
5) wycinka drzew.
Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarach robót i załączonych do dokumentacji uzgodnieniach.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45100000, 45111000, 45233000, 45221000, 45255600, 45231000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rzdowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)
Częci
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkoć lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkoć lub zakres:
Zakres jak w sekcji II.1.5) Zamawiający może udzielić wykonawcy zamówienia uzupełniającego (w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego) o wartości nie większej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego na podstawie art. 66 i 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 17.5.2013. Zakończenie 18.8.2014
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczce zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1 000 000,00 PLN.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je reg[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Płatności dokonywane będą w PLN zgodnie z warunkami umowy.
III.1.3)
Forma prawna, jak musi przyjć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwizane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą Pzp"
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.