wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Budowa ujęcia wody wraz z pompownią na potrzeby projektu Ruda

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Data składania ofert: 2012-07-19
CPV: 45.00.00.00, 45.31.12.00, 51.51.00.00
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Wodno - kanalizacyjna / instalacje i sieci zewnętrzne
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: KRAKÓW, małopolskie
Przedmiot:

Budowa ujęcia wody wraz z pompownią na potrzeby projektu Ruda.
Przedmiotem zakupu jest budowa ujęcia wody wraz z pompownią o nominalnej wydajności 7 500 m3/h (maksymalnej wydajności 10 000 m3/h) w tym: dostawa, budowa, montaż, rozruch, szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.
Ujęcie składa się z:
a) 3 komór wlotowych o szerokości 2,5 m i długości śr. 9,5 m każda, średnia głębokość: 5,4 m, mierzona od poziomu terenu .Każda komora wyposażona jest w kraty zatrzymujące zanieczyszczenia i system automatycznego ich usuwania oraz zastawki w oknie kanałów.
b) 2 komór czerpnych o szerokości 3,2 m i długości śr. 6,0 m każda, średnia głębokość: 7,3 m, mierzona od poziomu terenu. Każda komora wyposażona jest zastawki remontowe.
c) pompowni o...
Uwagi:

PL-Kraków: Roboty budowlane
2012/S 128-212825
Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe
Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiajcy
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
EDF Polska CUW Sp. z o.o.
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Punkt kontaktowy: Dziennik Podawczy Elektrociepłowni Kraków; 31-587 Kraków [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Osoba do kontaktów: Włodzimierz Kuciel
31-587 Kraków
POLSKA
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]

E-mail: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: polska.edf.com
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Główny przedmiot lub przedmioty działalnoci
Sektor elektroenergetyczny
I.3)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiajcych
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: tak
EDF Polska CUW Sp. z o.o.
Ciepłownicza 1
31-587 Kraków
POLSKA
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiajcy:
Budowa ujęcia wody wraz z pompownią na potrzeby projektu Ruda.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub wiadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Elektrownia "Rybnik" S.A.
44-207 Rybnik,
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
POLSKA.
Kod NUTS
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zakupu jest budowa ujęcia wody wraz z pompownią o nominalnej wydajności 7 500 m3/h (maksymalnej wydajności 10 000 m3/h) w tym: dostawa, budowa, montaż, rozruch, szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.
Ujęcie składa się z:
a) 3 komór wlotowych o szerokości 2,5 m i długości śr. 9,5 m każda, średnia głębokość: 5,4 m, mierzona od poziomu terenu .Każda komora wyposażona jest w kraty zatrzymujące zanieczyszczenia i system automatycznego ich usuwania oraz zastawki w oknie kanałów.
b) 2 komór czerpnych o szerokości 3,2 m i długości śr. 6,0 m każda, średnia głębokość: 7,3 m, mierzona od poziomu terenu. Każda komora wyposażona jest zastawki remontowe.
c) pompowni o wymiarach 9,5 x 18,0 m wyposażonej w 4 układy pompowe z zasilaniem i odpowiednim wyposażeniem. Pompownia wyposażona jest w 4 agregaty pompowe o parametrach: Q = 2 500 m3/h; p=3,6 bar.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokument ten zostanie przedstawiony Wykonawcom zaproszonym do udziału w dalszych etapach postępowania o udzielenie zamówienia.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45000000
,
45311200
,
51510000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rzdowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)
Informacje o częciach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkoć lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkoć lub zakres:
Przedmiotem zakupu jest budowa ujęcia wody wraz z pompownią o nominalnej wydajności 7 500 m3/h (maksymalnej wydajności 10 000 m3/h) w tym: dostawa, budowa, montaż, rozruch, szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.
Ujęcie składa się z:
a) 3 komór wlotowych o szerokości 2,5 m i długości śr. 9,5 m każda, średnia głębokość: 5,4 m, mierzona od poziomu terenu .Każda komora wyposażona jest w kraty zatrzymujące zanieczyszczenia i system automatycznego ich usuwania oraz zastawki w oknie kanałów.
b) 2 komór czerpnych o szerokości 3,2 m i długości śr. 6,0 m każda, średnia głębokość: 7,3 m, mierzona od poziomu terenu. Każda komora wyposażona jest zastawki remontowe.
c) pompowni o wymiarach 9,5 x 18,0 m wyposażonej w 4 układy pompowe z zasilaniem i odpowiednim wyposażeniem. Pompownia wyposażona jest w 4 agregaty pompowe o parametrach: Q = 2500 m3/h; p=3,6 bar.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokument ten zostanie przedstawiony Wykonawcom zaproszonym do udziału w dalszych etapach postępowania o udzielenie zamówienia.
II.2.2)
Informacje o opcjach
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 16.12.2012 Zakończenie 2.12.2015
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczce zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
Przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający będzie wymagać od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 200 000 PLN (dwieście tysięcy złotych) w jednej z form określonych w SIWZ. Uwaga: wadium nie jest wymagane na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Zamawiający będzie wymagał na etapie podpisywania umowy, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, w jednej z form określonych w SIWZ.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je reg[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Szczegółowe warunki i terminy płatności za dostawy będące przedmiotem zamówienia zostaną określone we wzorze umowy, który zostanie przekazany w późniejszej fazie postępowania Wykonawcom zakwalifikowanym do dalszych etapów postępowania.
III.1.3)
Forma prawna, jak musi przyjć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić właściwego pełnomocnika (będącego jednym z członków konsorcjum lub osobą trzecią) do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.
Zaleca się, aby pełnomocnictwo jednoznacznie określało postępowanie, do którego się odnosi, zakres czynności, do których został umocowany pełnomocnik, wskazywało pełnomocnika, jak również wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo należy załączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w formie oryginału lub kopii poświadczonej (notarialnie) podpisanej przez upoważnione osoby.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą solidarnie odpowiedzialni za zobowiązania wynikające z umowy.
Przed zawarciem umowy Zamawiający będzie żądał umowy reg[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
III.1.4)
Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Prace związane z instalacją części technologicznej ujęcia wody m.in. montaż pomp, rurociągów, urządzeń kanałowych oraz prace związane z instalacjami elektrycznymi i AKPiA nie mogą być podzlecane Wykonawca lub członkowie konsorcjum muszą je wykonać własnymi siłami.
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwizane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
(Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty składa każdy członek konsorcjum);
2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.