wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Centrum sportów ekstremalnych w Zgorzelcu - dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 2012/510, pozycja 148216
Data składania ofert: 2012-05-28
CPV: 37.53.52.91
Rodzaj: dostawy    usługi    wykonanie   
Branża: Projektowanie / projekt konstrukcji
Konstrukcje, ogrodzenia / konstrukcje inne
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: ZGORZELEC, dolnośląskie
Przedmiot:

Centrum sportów ekstremalnych w Zgorzelcu - dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz dostawa i montaż ścianki (wieży) wspinaczkowej do treningu i rekreacji o powierzchni min 80 m2 . Ściankę wspinaczkową należy zainstalować na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Zgorzelcu przy [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Teren Stadionu Miejskiego posiada aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru śródmieście w Zgorzelcu, uchwalony uchwałą nr 310/09 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 07.10.2009r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym z dnia 07.12.2009r. nr 210 poz. 38882.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wykonanie dokumentacji projektowej ścianki (wieży) wspinaczkowej w skład której wchodzi:
a) koncepcja architektoniczna - 2 egz.,
b) projekt budowlany - 4 egz., w skali 1:50 w zakresie rzutów, przekrojów, skoordynowany we wszystkich branżach, zawierający wszelkie szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych, zestawienia materiałów, rysunki detali, w skład którego wchodzą:
- projekt zagospodarowania terenu zawierający część opisową oraz część rysunkową sporządzoną na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w skali dostosowanej do rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego i zapewniającej jego czy[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
- przekroje poprzeczne charakterystyczne konstrukcyjne w skali 1:50,
c) projekt wykonawczy ze stopniem szczegółowości umożliwiającym prawidłowo zrealizować roboty budowlane, zawierający szczegóły detali architektonicznych, określający parametry i typy wybranych materiałów i urządzeń z podaniem gabarytów urządzeń - 4 egz.,
d) Specyfikacja Techniczna Ogólna i Szczegółowa Wykonania i Odbioru Robót, zawierająca zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości zastosowanych wyrobów budowlanych oraz sposobu oceny prawidłowości wykonania robót budowlanych - 3 egz.,
e) przedmiar robót - 3 egz.,
f) kosztorys inwestorski - 3 egz.
2) wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz.,
3) wykonanie konstrukcji oraz przygotowanie paneli ściany,
4) dostawę i montaż ściany,
5) przeprowadzenie prób wytrzymałościowych zgodnie z obowiązującymi normami,
6) dostawę i montaż wyposażenia ściany...
Uwagi:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]-zgorzelec.dolnyslask.pl/
Zgorzelec: Centrum sportów ekstremalnych w Zgorzelcu - dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej
Numer ogłoszenia: 148216 - 2012; data zamieszczenia: 10.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJAI: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adres strony internetowej zamawiającego: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]-zgorzelec.dolnyslask.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Centrum sportów ekstremalnych w Zgorzelcu - dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz dostawa i montaż ścianki (wieży) wspinaczkowej do treningu i rekreacji o powierzchni min 80 m2 . Ściankę wspinaczkową należy zainstalować na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Zgorzelcu przy [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Teren Stadionu Miejskiego posiada aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru śródmieście w Zgorzelcu, uchwalony uchwałą nr 310/09 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 07.10.2009r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym z dnia 07.12.2009r. nr 210 poz. 38882.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wykonanie dokumentacji projektowej ścianki (wieży) wspinaczkowej w skład której wchodzi:
a) koncepcja architektoniczna - 2 egz.,
b) projekt budowlany - 4 egz., w skali 1:50 w zakresie rzutów, przekrojów, skoordynowany we wszystkich branżach, zawierający wszelkie szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych, zestawienia materiałów, rysunki detali, w skład którego wchodzą:
- projekt zagospodarowania terenu zawierający część opisową oraz część rysunkową sporządzoną na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w skali dostosowanej do rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego i zapewniającej jego czy[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
- przekroje poprzeczne charakterystyczne konstrukcyjne w skali 1:50,
c) projekt wykonawczy ze stopniem szczegółowości umożliwiającym prawidłowo zrealizować roboty budowlane, zawierający szczegóły detali architektonicznych, określający parametry i typy wybranych materiałów i urządzeń z podaniem gabarytów urządzeń - 4 egz.,
d) Specyfikacja Techniczna Ogólna i Szczegółowa Wykonania i Odbioru Robót, zawierająca zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości zastosowanych wyrobów budowlanych oraz sposobu oceny prawidłowości wykonania robót budowlanych - 3 egz.,
e) przedmiar robót - 3 egz.,
f) kosztorys inwestorski - 3 egz.
2) wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz.,
3) wykonanie konstrukcji oraz przygotowanie paneli ściany,
4) dostawę i montaż ściany,
5) przeprowadzenie prób wytrzymałościowych zgodnie z obowiązującymi normami,
6) dostawę i montaż wyposażenia ściany wspinaczkowej: liny, uprzęże , przyrządy, asekuracyjne,
7) zapewnienie serwisu i obowiązkowych przeglądów w okresie gwarancji,
8) przeszkolenie 4 osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi ścianki wspinaczkowej, wraz z wydaniem zaświadczenia o uzyskaniu kwalifikacji umożliwiających obsługę ściany, i nadaniem tytułu Operator Ściany Wspinaczkowej,
9) przygotowanie i zamontowanie (w miejscu montażu ściany wspinaczkowej) Instrukcji Obsługi i Reg[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
3. Istotne postanowienia dotyczące dokumentacji projektowej, wymagane przez Zamawiajacego:
1) Koncepcja powinna zawierać informację o podstawowych parametrach technicznych, rozwiązaniach funkcjonalnych i wizualnych, materiałach proponowanych do zastosowania,
2) Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi obowiązujących przepisów, norm i zasad wiedzy technicznej a w szczególności:
a) Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010r. Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z późn.zm.),
b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133 z późn.zm.),
c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późn.zm.),
d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690 z późn.zm.)
e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
3) Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji z należytą starannością i zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, któremu one służą, z uwzględnieniem aktualnych przepisów, obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej.
4) Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest wykonać opracowania i analizy oraz związane z nimi uzgodnienia nie wymienione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a wynikające z wymagań właściwych urzędów lub właściwych jednostek.
5) Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową, przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
6) Wykonawca zobowiązany jest na każdym etapie opracowywania dokumentacji, o której mowa w Programie Funkcjonalno-Użytkowym do kons[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
7) Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia,
8) Wykonawca oświadczy, ze przed złożeniem oferty dokonał wizji w terenie oraz zapoznał się ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z przedmiotem zamówienia
9) W przypadku wystąpienia na etapie projektowania kolizji z urządzeniami podziemnymi Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni potencjał kadrowy, tj. Projektantów odpowiednich branż w celu rozwiązania zaistniałej kolizji.
10) Zobowiązuje się Wykonawcę, aby w ramach umowy pełnił funkcję nadzoru autorskiego w zakresie:
a) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.