wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Diagnostyka gazociągów za pomocą tłoków inteligentnych

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Data składania ofert: 2011-05-13
CPV: 76.10.00.00
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Ciepłownictwo i gaz / sieci gazowe
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: WARSZAWA, mazowieckie
Przedmiot:

Diagnostyka gazociągów za pomocą tłoków in[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie diagnostyki wewnętrznej gazociągów za pomocą tłoków pomiarowych, w skład której wchodzi:
1) Przeprowadzenie inspekcji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 5,5 MPa, relacji Hołowczyce Wronów, na długości 121,8 km, tłokami pomiarowymi oraz wykonanie mappingu trasy gazociągu.
2) Przeprowadzenie inspekcji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500, MOP 5,5 MPa, relacji WRG Gustorzyn Gostynin (Leśniewice), na długości 54,0 km, tłokami pomiarowymi oraz wykonanie mappingu trasy gazociągu.
3) Przeprowadzenie inspekcji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500, MOP 8,4 MPa, relacji WRG Gustorzyn Pszczółki, na długości 182,9 km, tłokami pomiarowymi oraz wykonanie mappingu trasy gazociągu.
4) Przeprowadzenie inspekcji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 PN 6,3 MPa relacji Dziwiszów - Ścięgny, na długości 20,6 km, tłokami pomiarowymi oraz wykonanie mappingu trasy gazociągu.
5) Przeprowadzenie inspekcji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 PN 8,4 MPa relacji Lasów - Jeleniów, na długości 16,5 km, tłokami...
Uwagi:

PL-Warszawa: Usługi zawodowe w branży gazowniczej
2011/S 83-136820
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
Usługi
SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJ CY
I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Kontaktowy: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Do wiadomości: Kamil Magier
02-337 Warszawa
POLSKA
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]

E-mail: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adresy internetowe
Ogólny adres organu organizującego przetarg
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]-system.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
I.2)
GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOCI PODMIOTU ZAMAWIAJ CEGO
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
OPIS
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiajcy
Diagnostyka gazociągów za pomocą tłoków in[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub wiadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27
Główne miejsce świadczenia usług PL.
II.1.3)
Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie diagnostyki wewnętrznej gazociągów za pomocą tłoków pomiarowych, w skład której wchodzi:
1) Przeprowadzenie inspekcji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 5,5 MPa, relacji Hołowczyce Wronów, na długości 121,8 km, tłokami pomiarowymi oraz wykonanie mappingu trasy gazociągu.
2) Przeprowadzenie inspekcji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500, MOP 5,5 MPa, relacji WRG Gustorzyn Gostynin (Leśniewice), na długości 54,0 km, tłokami pomiarowymi oraz wykonanie mappingu trasy gazociągu.
3) Przeprowadzenie inspekcji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500, MOP 8,4 MPa, relacji WRG Gustorzyn Pszczółki, na długości 182,9 km, tłokami pomiarowymi oraz wykonanie mappingu trasy gazociągu.
4) Przeprowadzenie inspekcji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 PN 6,3 MPa relacji Dziwiszów - Ścięgny, na długości 20,6 km, tłokami pomiarowymi oraz wykonanie mappingu trasy gazociągu.
5) Przeprowadzenie inspekcji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 PN 8,4 MPa relacji Lasów - Jeleniów, na długości 16,5 km, tłokami pomiarowymi oraz wykonanie mappingu trasy gazociągu.
2. W ramach realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt 1. powyżej, Wykonawca jest zobowiązany wykonać:
1) opracowanie dokumentacji techniczno-organizacyjnej
2) czyszczenie gazociągu,
3) badanie geometrii wewnętrznej gazociągu tłokiem kalibrującym,
4) inspekcję pomiarowym tłokiem magnetycznym wysokiej rozdzielczości, ustawienie markerów oraz śledzenie przebiegu tłoka,
5) inwentaryzację posadowienia gazociągu xyz (mapping),
6) Wstępny Raport Roboczy niezwłocznie po wykonaniu inspekcji,
7) analizę danych pomiarowych z badań tłokiem kalibrującym oraz tłokiem magnetycznym,
8) Raport końcowy z badań tłokiem kalibrującym i magnetycznym.
Raport końcowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z oprogramowaniem do przeglądania i możliwością wykonywania analizy danych pomiarowych przez służby Zamawiającego. Raport końcowy powinien być zgodny ze Specyfikacją POF 2.1 (Pipeline Operators Forum) i przeanalizowany w oparciu o ASME B31G oraz RSTRENG-5 (Modified ASME B31G).
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
76100000
II.1.7)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rzdowych (GPA)
Tak
II.1.8)
Podział na częci
Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)
WIELKOĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)
Całkowita wartoć lub zakres
Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 387 000,00 EUR.
szacunkowy koszt bez VAT PLN
II.2.2)
Opcje
Nie
II.3)
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Zakończenie 30.12.2011
INFORMACJE NA TEMAT CZĘCI
CZĘŚĆ NR 1
NAZWA Przeprowadzenie inspekcji gazociągu wysokiego ciśnienia DN700, MOP 5,5 MPa, relacji Hołowczyce Wronów, na długości 121,8 km, tłokami pomiarowymi oraz wykonanie mappingu trasy gazociągu
2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
76100000
3)
WIELKOĆ LUB ZAKRES
szacunkowy koszt bez VAT PLN
4)
INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zakończenie 30.12.2011
CZĘŚĆ NR 2
NAZWA Przeprowadzenie inspekcji gazociągu wysokiego ciśnienia DN500, MOP 5,5 MPa, relacji WRG Gustorzyn Gostynin (Leśniewice), na długości 54,0 km, tłokami pomiarowymi oraz wykonanie mappingu trasy gazociągu
2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
76100000
3)
WIELKOĆ LUB ZAKRES
szacunkowy koszt bez VAT PLN
4)
INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zakończenie 30.12.2011
CZĘŚĆ NR 3
NAZWA Przeprowadzenie inspekcji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500, MOP 8,4 MPa, relacji WRG Gustorzyn Pszczółki, na długości 182,9 km, tłokami pomiarowymi oraz wykonanie mappingu trasy gazociągu
2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
76100000
3)
WIELKOĆ LUB ZAKRES
szacunkowy koszt bez VAT PLN
4)
INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zakończenie 30.12.2011
CZĘŚĆ NR 4
NAZWA Przeprowadzenie inspekcji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 PN 6,3 MPa relacji Dziwiszów-Ścięgny, na długości 20,6 km, tłokami pomiarowymi oraz wykonanie mappingu trasy gazociągu
2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
76100000
3)
WIELKOĆ LUB ZAKRES
szacunkowy koszt bez VAT PLN
4)
INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zakończenie 30.12.2011
CZĘŚĆ NR 5
NAZWA Przeprowadzenie inspekcji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 PN 8,4 MPa relacji Lasów-Jeleniów, na długości 16,5 km, tłokami pomiarowymi oraz wykonanie mappingu trasy gazociągu
2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
76100000
3)
WIELKOĆ LUB ZAKRES
szacunkowy koszt bez VAT PLN
4)
INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zakończenie 30.12.2011
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)
WARUNKI DOTYCZ CE ZAMÓWIENIA
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je reg[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej.
III.1.3)
Forma prawna jak powinna przyjć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy dołączyli do wniosku dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.