wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Dostawa i montaż fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego,

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 2013/826, pozycja 343204
Data składania ofert: 2013-09-10
CPV: 31.12.20.00, 45.22.31.00, 45.23.00.00, 45.23.10.00, 45.23.14.00, 45.26.23.00, 45.26.23.10, 45.30.00.00, 45.31.10.00, 45.31.40.00
Rodzaj: dostawy    usługi    wykonanie   
Branża: Energoelektryczna / sieci
Energoelektryczna / urządzenia, materiały
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: KOSZALIN, zachodniopomorskie
Przedmiot:

Dostawa i montaż fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego,
dla zasilania awaryjnego dla obiektów Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie
Dostawa i montaż fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego, wolnostojącego w obudowie kontenerowej na fundamencie stałym wraz z ogrodzeniem chroniącym urządzenie przed dostępem osób niepowołanych z liniami kablowymi nn 0,4 kV zalicznikowymi dla zasilania awaryjnego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie (działka nr 47/4; 47/5 obręb 20 Koszalin)
1.Przedmiotem zamówienia jest:
a.dostawa, rozładunek i montaż fabrycznie nowego, wolnostojącego agregatu prądotwórczego w wyciszonej obudowie kontenerowej,
b.wykonanie fundamentu wraz z ogrodzeniem chroniącym urządzenie przed dostępem osób niepowołanych,
c.ułożenie kabli zasilających i sterowniczych nn 0.4kV między agregatem prądotwórczym, a urządzeniem SZR i przyciskiem pożarowym ppoż. (STOP) agregatu na terenie Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie,
d.przebudowa istniejącej stacji transformatorowej.
Zakres robót...
Uwagi:

Koszalin: Dostawa i montaż fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego,
dla zasilania awaryjnego dla obiektów Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie
Numer ogłoszenia: 343204 - 2013; data zamieszczenia: 26.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJAI: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adres strony internetowej zamawiającego: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego,
dla zasilania awaryjnego dla obiektów Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego, wolnostojącego w obudowie kontenerowej na fundamencie stałym wraz z ogrodzeniem chroniącym urządzenie przed dostępem osób niepowołanych z liniami kablowymi nn 0,4 kV zalicznikowymi dla zasilania awaryjnego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie (działka nr 47/4; 47/5 obręb 20 Koszalin)
1.Przedmiotem zamówienia jest:
a.dostawa, rozładunek i montaż fabrycznie nowego, wolnostojącego agregatu prądotwórczego w wyciszonej obudowie kontenerowej,
b.wykonanie fundamentu wraz z ogrodzeniem chroniącym urządzenie przed dostępem osób niepowołanych,
c.ułożenie kabli zasilających i sterowniczych nn 0.4kV między agregatem prądotwórczym, a urządzeniem SZR i przyciskiem pożarowym ppoż. (STOP) agregatu na terenie Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie,
d.przebudowa istniejącej stacji transformatorowej.
Zakres robót dla całego zamierzenia obejmuje miedzy innymi:
a.dostawa, rozładunek i montaż fabrycznie nowego, wolnostojącego agregatu prądotwórczego w wyciszonej obudowie kontenerowej,
b.wykonanie fundamentu wraz z ogrodzeniem chroniącym urządzenie przed dostępem osób niepowołanych,
c.ułożenie kabli zasilających i sterowniczych nn 0.4kV między agregatem prądotwórczym, a urządzeniem SZR i przyciskiem pożarowym ppoż. (STOP) agregatu na terenie Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie,
d.przebudowa istniejącej stacji transformatorowej,
e.obsługę geodezyjną,
f.prace ziemne,
g.wykonanie nawierzchni z polbruku,
h.montaż szafek energetycznych,
i.urządzenie placu budowy pod realizację przedmiotu umowy (dostawa wody i energii elektrycznej do zaplecza placu budowy),
j.oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy na czas prowadzenia robot budowlanych,
k.zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia przy wykonywaniu robot budowlanych,
l.renowację terenu i uporządkowanie otoczenia po zakończeniu robot budowlanych,usuwanie ewentualnych szkód powstałych przy realizacji przedmiotu umowy,
n.usuwanie kolizji wynikłych przy realizacji przedmiotu umowy,
o.wywiezienie wszystkich odpadów powstałych przy wykonywaniu robot budowlanych z terenu budowy na wysypisko oraz poniesienie kosztów ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
p.ewentualną wycinkę drzew i krzewów po uzyskaniu wcześniej decyzji administracyjnej oraz uiszczenie opłat z tym związanych,
q.wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
r.pomiary i próby odbiorowe,
s.aktualizacja Instrukcji współpracy agregatu z siecią ENERGA OPERATOR.
2.Opis przedmiotu zamówienia na powyższe zamierzenie stanowi wielobranżowa dokumentacja projektowa zasilania rezerwowego w energię elektryczną Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie z wolnostojącego agregatu, zapewniającego pełne rezerwowanie mocy.
a.Projekt Budowlany budowy fundamentu pod agregat prądotwórczy wolnostojący z liniami kablowymi nn 0,4 kV zalicznikowymi dla zasilania awaryjnego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc Koszalin, [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
b. Projekt wykonawczy agregatu prądotwórczego wolnostojącego z liniami kablowymi nn 0,4 kV zalicznikowymi dla zasilania awaryjnego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc Koszalin, [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
c.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót- (załącznik nr 13 do SIWZ)..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.23.00-4,...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.