wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Dostawa koksu przemysłowo-opałowego do celów grzewczych dla 17 WOG w Koszalinie

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Data składania ofert: 2013-07-02
CPV: 09.11.30.00
Rodzaj: dostawy   
Branża: Surowce, paliwa, oleje / surowce naturalne
Surowce, paliwa, oleje / surowce opałowe
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: KOSZALIN, zachodniopomorskie
Przedmiot:

Dostawa koksu przemysłowo-opałowego do celów grzewczych dla 17 WOG w Koszalinie.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa koksu przemysłowo-opałowego, gatunek I w ilości 680 ton do celów grzewczych dla 17 WOG z przeznaczeniem dla Grup Zabezpieczenia, o następujących właściwościach: wartość opałowa od 26,8 MJ/kg, zawartość podziarna z koksikiem do 10 %, zawartość...
Uwagi:

PL-Koszalin: Koks
2013/S 094-160174
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Punkt kontaktowy: Sekcja Zamówień Publicznych 17 WOG
Osoba do kontaktów: Mirosław Kołodziejczyk, Beata Kowalska
75-901 Koszalin
POLSKA
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej:
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiajcej
Podmiot prawa publicznego
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalnoci
Obrona
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiajc:
Dostawa koksu przemysłowo-opałowego do celów grzewczych dla 17 WOG w Koszalinie.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub wiadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Grupy Zabezpieczenia w Koszalinie, Kołobrzegu i Darłowie
Kod NUTS
PL42
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa koksu przemysłowo-opałowego, gatunek I w ilości 680 ton do celów grzewczych dla 17 WOG z przeznaczeniem dla Grup Zabezpieczenia, o następujących właściwościach: wartość opałowa od 26,8 MJ/kg, zawartość podziarna z koksikiem do 10 %, zawartość popiołu do 11,0 %, zawartość siarki do 0,8 %, zawartość wilgoci całkowitej do 7,0 %. 2. Informacja o miejscu realizacji zamówienia: Miejscem dostaw przedmiotu zamówienia będą kompleksy wojskowe obsługiwane przez Grupy Zabezpieczenia w Koszalinie, Kołobrzegu i Darłowie.
3. Informacja o podwykonawcy: Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, z podaniem nazwy części zamówienia i zakresu jego wykonania.
W przypadku braku oświadczenia Wykonawcy w powyższej kwestii Zamawiającym uzna, że Wykonawca realizował będzie zamówieniem bez udziału podwykonawców.
4. Na zamówienie zostanie podpisana umowa. Istotne postanowienia umowy projekt umowy stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia załącznik nr 7 SIWZ
II.1.6)...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.