wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Dostawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów jakim jest Lubelski Rower Miejski (LRM)

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Data składania ofert: 2014-01-09
CPV: 22.46.00.00, 34.00.00.00, 34.43.10.00, 35.12.00.00, 48.15.10.00, 48.22.00.00
Rodzaj: dostawy    usługi    wykonanie   
Branża: Komputery, informatyka, technika biurowa / oprogramowanie komputerowe
Projektowanie / projekt inny
Projektowanie / projekt w branży komputerowej
Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia / sprzęt sportowy
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: LUBLIN, lubelskie
Przedmiot:

Dostawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów jakim jest Lubelski Rower Miejski (LRM).
Zakres umowy obejmuje:
1) wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym:
a) projektów rowerów,
b) projektów stacji rowerowych,
c) projektu strony internetowej systemu LRM w pełni kompatybilnej z oprogramowaniem do obsługi systemu LRM,
d) projektów dokumentów określających prawa i obowiązki klientów LRM, w szczególności reg[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
e) projektu informacji, które będą zawarte na audioprzewodnikach,
2) wykonanie i zaprezentowanie...
Uwagi:

Polska-Lublin: Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2013/S 234-405669
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Osoba do kontaktów: Grzegorz Tomczyk
20-401 Lublin
POLSKA
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]

E-mail: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej:
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Osoba do kontaktów: Marcin Wójcik
20-401 Lublin
POLSKA
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]

E-mail: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adres internetowy:
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiajcej
Inna: gminna jednostka budżetowa
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalnoci
Ogólne usługi publiczne
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiajc:
Dostawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów jakim jest Lubelski Rower Miejski (LRM).
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub wiadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS
PL314
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zakres umowy obejmuje:
1) wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym:
a) projektów rowerów,
b) projektów stacji rowerowych,
c) projektu strony internetowej systemu LRM w pełni kompatybilnej z oprogramowaniem do obsługi systemu LRM,
d) projektów dokumentów określających prawa i obowiązki klientów LRM, w szczególności reg[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
e) projektu informacji, które będą zawarte na audioprzewodnikach,
2) wykonanie i zaprezentowanie Zamawiającemu w celu akceptacji wzorcowego roweru, który będzie używany w systemie,
3) dostawę i montaż urządzeń stanowiących wyposażenie 40 stacji rowerowych,
4) dostawę i montaż urządzeń monitoringu 40 stacji rowerowych,
5) dostawę 400 sztuk rowerów,
6) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompleksowego systemu informatycznego (oprogramowania) wraz bezterminową licencją dla Zamawiającego do obsługi i monitorowania funkcjonowania systemu lub bezterminową licencję dla Zamawiającego na oprogramowanie przygotowane do obsługi i monitorowania systemu oraz dostarczenie i zainstalowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego sprzętu niezbędnego do funkcjonowania powyższego oprogramowania,
7) dostarczenie strony internetowej systemu LRM w pełni kompatybilnej z oprogramowaniem do obsługi systemu LRM,
8) dostawę 40 szt. audioprzewodników,
9) dostawę i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego stanowisk wyposażonych w sprzęt do obsługi systemu LRM, które stanowić będą wyposażenie BOK,
10) dostawę i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego stanowisk wyposażonych w sprzęt do kontroli funkcjonowania systemu LRM,
11) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie użytkowania LRM, użytkowania oprogramowania do obsługi systemu LRM (również w zakresie kontroli i pozyskiwania danych z systemu informatycznego) oraz w zakresie administrowania i wprowadzania zmian na stronie internetowej systemu LRM,
12) przeprowadzenie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego testowego rozruch systemu LRM.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34000000, 34431000, 22460000, 35120000, 48151000, 48220000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rzdowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Częci
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkoć lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkoć lub zakres:
Powyżej 200 000 EUR.
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 9.3.2014. Zakończenie 29.8.2014
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczce zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
Składający ofertę powinien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 89 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy i 00/100 złotych).
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je reg[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
III.1.3)
Forma prawna, jak musi przyjć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwizane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
4.1. warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 muszą zostać spełnione przez wykonawców łącznie;
4.2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Pzp) musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców
5. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.
6. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
7. Należy przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
7.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
7.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
7.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
7.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
7.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
7.2. W celu...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.