wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Dostawa kuchni polowej KPŻ-100, kuchni polowej KPŻ-170, polowego podgrzewacza wody PPGW 200m oraz zestawu palników olejowych do kuchni polowych

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Data składania ofert: 2012-05-10
CPV: 39.72.14.00, 42.31.00.00, 44.21.14.00
Rodzaj: dostawy   
Branża: Elektronika, RTV, AGD, multimedia / sprzęt gospodarstwa domowego
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: WROCŁAW, dolnośląskie
Przedmiot:

Dostawa kuchni polowej KPŻ-100, kuchni polowej KPŻ-170, polowego podgrzewacza wody PPGW 200m oraz zestawu palników olejowych do kuchni polowych.

Część nr: 1
Nazwa: Dostawa kuchni polowej KPŻ-100, kuchni polowej KPŻ-170, polowego podgrzewacza wody PPGW 200m oraz zestawu palników olejowych do kuchni polowych
Krótki opis
Kuchnia polowa typu KPŻ-100....
Uwagi:

PL-Wrocław: Kuchnia polowa
2012/S 64-103996
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Jednostka Wojskowa 4229
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Punkt kontaktowy: jw
Osoba do kontaktów: jw
50-984 Wrocław
POLSKA
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej:
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiajcej
Inna: jednostka wojskowa
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalnoci
Obrona
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiajc:
Dostawa kuchni polowej KPŻ-100, kuchni polowej KPŻ-170, polowego podgrzewacza wody PPGW 200m oraz zestawu palników olejowych do kuchni polowych.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub wiadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
Kod NUTS
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa kuchni polowej KPŻ-100, kuchni polowej KPŻ-170, polowego podgrzewacza wody PPGW 200m oraz zestawu palników olejowych do kuchni polowych.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44211400
,
42310000
,
39721400
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rzdowych (GPA)
II.1.8)
Częci
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
II.2)
Wielkoć lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkoć lub zakres:
Zamówienie publiczne o wartości powyżej 130 000 EUR.
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 11.5.2012. Zakończenie 15.11.2012
Informacje o częciach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Dostawa kuchni polowej KPŻ-100, kuchni polowej KPŻ-170, polowego podgrzewacza wody PPGW 200m oraz zestawu palników olejowych do kuchni polowych
1)
Krótki opis
Kuchnia polowa typu KPŻ-100.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44211400
3)
Wielkoć lub zakres
Zamówienie powyżej 130 tys. euro.
4)
Informacje o różnych datach dotyczcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat częci zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Część nr: 2
Nazwa: Dostawa kuchni polowej KPŻ-100, kuchni polowej KPŻ-170, polowego podgrzewacza wody PPGW 200m oraz zestawu palników olejowych do kuchni polowych
1)
Krótki opis
Kuchnia polowa typu KPŻ-170.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44211400
3)
Wielkoć lub zakres
Zamówienie o wartości powyżej 130 000 EUR.
4)
Informacje o różnych datach dotyczcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat częci zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Część nr: 3
Nazwa: Dostawa kuchni polowej KPŻ-100, kuchni polowej KPŻ-170, polowego podgrzewacza wody PPGW 200m oraz zestawu palników olejowych do kuchni polowych
1)
Krótki opis
Polowy podgrzewacz wody typu PPGW - 200M.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
39721400
3)
Wielkoć lub zakres
Zamówienie o wartości powyżej 130 000 EUR.
4)
Informacje o różnych datach dotyczcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat częci zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Część nr: 4
Nazwa: Dostawa kuchni polowej KPŻ-100, kuchni polowej KPŻ-170, polowego podgrzewacza wody PPGW 200m oraz zestawu palników olejowych do kuchni polowych
1)
Krótki opis
Zestaw palników olejowych do kuchni polowych KPŻ-100, KPŻ-170, KP-340, KP-200.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42310000
3)
Wielkoć lub zakres
Zamówienie o wartości powyżej 130 000 EUR.
4)
Informacje o różnych datach dotyczcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat częci zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczce zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
Ustala się wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 204 900,00 PLN (słownie: dwieście cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100). Przy czym dla poszczególnych części,...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.