wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Dostawa miału węglowego oraz koksu opałowego dla 33 WOG

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 2013/605, pozycja 100603
Data składania ofert: 2013-06-20
CPV: 09.11.10.00
Rodzaj: dostawy   
Branża: Surowce, paliwa, oleje / surowce naturalne
Surowce, paliwa, oleje / surowce opałowe
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: NOWA DĘBA, podkarpackie
Przedmiot:

Dostawa miału węglowego oraz koksu opałowego dla 33 WOG
Zadanie 1: Zakup miału węglowego II A w klasie 22-20-0,8 do celów grzewczych w ilości 900 ton.
Zadanie 2: Zakup koksu opałowego o gran[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
CZĘŚĆ Nr: 1
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy miału węglowego II A w klasie 22-20-0,8 do celów grzewczych w ilości 900 ton zgodnie z Harmonogramem dostaw.
Przedmiot dostawy powinien posiadać następujące parametry:
Wartość opałowa Qir od 22500kJ/kg do 22900kJ/kg
Zawartość popiołu Ar do 20%
Zawartość siarki całkowitej Std do 0,8%
Parametr spiekalności RI do 40
Transport oplombowany wraz z rozładunkiem na koszt Dostawcy odbywać się będzie do Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
CZĘŚĆ...
Uwagi:

Nowa Dęba: Dostawa miału węglowego oraz koksu opałowego dla 33 WOG
Numer ogłoszenia: 100603 - 2013; data zamieszczenia: 05.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJAI: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Wojskowa.

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa miału węglowego oraz koksu opałowego dla 33 WOG.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1: Zakup miału węglowego II A w klasie 22-20-0,8 do celów grzewczych w ilości 900 ton.
Zadanie 2: Zakup koksu opałowego o gran[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJAIII: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Dla zadania nr 1: 10 000.00 zł
Dla zadania nr 2: nie wymagane.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dla zadania 1i2 łącznie: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek na podstawie oświadczenia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dla zadania 1: -Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane,
- Dowody należytego wykonania co najmniej dwóch dostaw miału węglowego, na kwotę minimum 200 000,00 zł każda z informacją czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dla zadania nr2: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek na podstawie oświadczenia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dla zadania 1i2 łącznie: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek na podstawie oświadczenia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dla zadania 1i2 łącznie: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek na podstawie oświadczenia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dla zadania 1: Wykonawca przedstawi informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości 50 % kwoty brutto podanej w form[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Dla zadania nr2: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek na podstawie oświadczenia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.