wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Dostawa mięsa wołowego, wieprzowego, drobiu oraz wędlin do AŚ Piotrków Tryb. zgodnie z poniższym zestawieniem: Część I. 1. Kiełbasa paluszki...

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Data składania ofert: 2012-05-24
CPV: 15.11.10.00, 15.11.11.00, 15.11.21.30, 15.11.30.00, 15.13.11.30
Rodzaj: dostawy   
Branża: Spożywcza / artykuły spożywcze
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, łódzkie
Przedmiot:

Dostawa mięsa wołowego, wieprzowego, drobiu oraz wędlin do AŚ Piotrków Tryb. zgodnie z poniższym zestawieniem:
Część I.
1. Kiełbasa paluszki w ilości 2100 kg
2. Kiełbasa wakacyjna w ilości 4000 kg
3. Kiełbasa parówkowa w ilości 2000 kg
4. Kiełbasa toruńska w ilości 1700 kg
5. Kiełbasa zwyczajna w ilości 4500 kg
6. Kiełbasa śląska w ilości 1500 kg
7. Kiełbasa mielonka w ilości 1400 kg
8. Kiełbasa mortadela w ilości 2300 kg
9. Szynka tyrolska w ilości 1500 kg
10. Pieczeń rzymska w ilości 1000 kg
11. Kiełbasa biała w ilości 300 kg
12. Boczek wędzony w ilości 800 kg
13. Kiełbasa szynkowa w ilości 600 kg
14. Kiełbasa golonkowa w ilości 2000 kg
15. Kiełbasa krakowska w ilości 1300 kg
16. Szynka śniadaniowa w ilości 700 kg
17. Szynka wieprzowa gotowana w ilości 700 kg
18. Kiełbasa żywiecka w ilości 700 kg
19. Szynka dębicka w ilości 700 kg
20. Pasztet wieprzowy w ilości 2000 kg
21. Pasztetowa wieprzowa w ilości 1400 kg
22. Salceson w ilości 1500 kg
23. Czarne w ilości 1000 kg
24. Kaszanka w ilości 2000 kg
Część II.
1. Kurczak świeży w ilości 700 kg
2. Porcja rosołowa ze skrzydłami w ilości 400 kg
3. Mięso g[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
4. Udko z kurczaka w ilości 1900 kg
5. Filet z kurczaka w ilości 200 kg
6. Skrzydełka z kurczaka w ilości 900 kg
7. Serca drobiowe w ilości 1500 kg
8. Żołądki drobiowe w ilości 1500 kg
9. Parówki drobiowe w ilości 1600 kg
10. Mielonka drobiowa w ilości 1000 kg
11. Pieczeń drobiowa w ilości 1300 kg
12. Pasztetowa drobiowa w ilości 2000 kg
13. Mielonka z indyka w ilości 1000 kg
14. Przysmak drobiowy w ilości 900 kg
15. Kurczak faszerowany w ilości 900 kg
16. Szynka mielona drobiowa w ilości 1300 kg
17. Pierś z indyka (wędlina) w ilości 800 kg
18. Polędwica drobiowa w ilości 900 kg
19. Szynkówka drobiowa w ilości 900 kg
20. Szynka drobiowa w ilości 900 kg
21. Zawijaniec drobiowy w ilości 700 kg
22. Szynkowa z indyka w ilości 800 kg
Część III.
1. Mięso g[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
2. Półtusze wieprzowe w ilości 1500 kg
3. Karkówka wieprzowa z kością w ilości 300 kg
4. Schab wieprzowy bez kości w ilości 600 kg
5. Wątroba wieprzowa w ilości 4000 kg
6. Serca wieprzowe w ilości 3000 kg
7. Podgardle wieprzowe w ilości -900 kg
8. Kości wieprzowe schabowo karczkowe w ilości 1000 kg
9. Kości wieprzowe wędzone schabowo karczkowe w ilości 600 kg
10. Mięso mielone wieprzowo wołowe w ilości 5500 kg
11. Mięso g[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
12. Mięso wołowe bez kości z udźca w ilości 300 kg
13. Mięso wołowe antrykot bez kości w ilości 200 kg
14. Mięso mielone wołowe w ilości 1200 kg
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Część I.
1. Kiełbasa paluszki 15131130-5
2. Kiełbasa wakacyjna 15131130-5
3. Kiełbasa parówkowa 15131130-5
4. Kiełbasa toruńska 15131130-5
5. Kiełbasa zwyczajna 15131130-5
6. Kiełbasa śląska 15131130-5
7. Kiełbasa mielonka 15131130-5
8. Kiełbasa mortadela 15131130-5
9. Szynka tyrolska 15131130-5
10. Pieczeń rzymska 15131130-5
11....
Uwagi:

PL-Piotrków Trybunalski: Wieprzowina
2012/S 74-122182
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Areszt Śledczy Piotrków Trybunalski
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Osoba do kontaktów: Marcin Dybała
97-300 Piotrków Trybunalski
POLSKA
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]

E-mail: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu] [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiajcej
Inna: Areszt Śledczy
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalnoci
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiajc:
Dostawa mięsa wołowego, wieprzowego, drobiu oraz wędlin do AŚ Piotrków Tryb.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub wiadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Areszt Śledczy w Piotrkowie Tryb. [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
97-300 Piotrków Tryb.
Kod NUTS
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa mięsa wołowego, wieprzowego, drobiu oraz wędlin do AŚ Piotrków Tryb. zgodnie z poniższym zestawieniem:
Część I.
1. Kiełbasa paluszki w ilości 2100 kg
2. Kiełbasa wakacyjna w ilości 4000 kg
3. Kiełbasa parówkowa w ilości 2000 kg
4. Kiełbasa toruńska w ilości 1700 kg
5. Kiełbasa zwyczajna w ilości 4500 kg
6. Kiełbasa śląska w ilości 1500 kg
7. Kiełbasa mielonka w ilości 1400 kg
8. Kiełbasa mortadela w ilości 2300 kg
9. Szynka tyrolska w ilości 1500 kg
10. Pieczeń rzymska w ilości 1000 kg
11. Kiełbasa biała w ilości 300 kg
12. Boczek wędzony w ilości 800 kg
13. Kiełbasa szynkowa w ilości 600 kg
14. Kiełbasa golonkowa w ilości 2000 kg
15. Kiełbasa krakowska w ilości 1300 kg
16. Szynka śniadaniowa w ilości 700 kg
17. Szynka wieprzowa gotowana w ilości 700 kg
18. Kiełbasa żywiecka w ilości 700 kg
19. Szynka dębicka w ilości 700 kg
20. Pasztet wieprzowy w ilości 2000 kg
21. Pasztetowa wieprzowa w ilości 1400 kg
22. Salceson w ilości 1500 kg
23. Czarne w ilości 1000 kg
24. Kaszanka w ilości 2000 kg
Część II.
1. Kurczak świeży w ilości 700 kg
2. Porcja rosołowa ze skrzydłami w ilości 400 kg
3. Mięso g[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
4. Udko z kurczaka w ilości 1900 kg
5. Filet z kurczaka w ilości 200 kg
6. Skrzydełka z kurczaka w ilości 900 kg
7. Serca drobiowe w ilości 1500 kg
8. Żołądki drobiowe w ilości 1500 kg
9. Parówki drobiowe w ilości 1600 kg
10. Mielonka drobiowa w ilości 1000 kg
11. Pieczeń drobiowa w ilości 1300 kg
12. Pasztetowa drobiowa w ilości 2000 kg
13. Mielonka z indyka w ilości 1000 kg
14. Przysmak drobiowy w ilości 900 kg
15. Kurczak faszerowany w ilości 900 kg
16. Szynka mielona drobiowa w ilości 1300 kg
17. Pierś z indyka (wędlina) w ilości 800 kg
18. Polędwica drobiowa w ilości 900 kg
19. Szynkówka drobiowa w ilości 900 kg
20. Szynka drobiowa w ilości 900 kg
21. Zawijaniec drobiowy w ilości 700 kg
22. Szynkowa z indyka w ilości 800 kg
Część III.
1. Mięso g[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
2. Półtusze wieprzowe w ilości 1500 kg
3. Karkówka wieprzowa z kością w ilości 300 kg
4. Schab wieprzowy bez kości w ilości 600 kg
5. Wątroba wieprzowa w ilości 4000 kg
6. Serca wieprzowe w ilości 3000 kg
7. Podgardle wieprzowe w ilości -900 kg
8. Kości wieprzowe schabowo karczkowe w ilości 1000 kg
9. Kości wieprzowe wędzone schabowo karczkowe w ilości 600 kg
10. Mięso mielone wieprzowo wołowe w ilości 5500 kg
11. Mięso g[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
12. Mięso wołowe bez kości z udźca w ilości 300 kg
13. Mięso wołowe antrykot bez kości w ilości 200 kg
14. Mięso mielone wołowe w ilości 1200 kg
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Część I.
1. Kiełbasa paluszki 15131130-5
2. Kiełbasa wakacyjna 15131130-5
3. Kiełbasa parówkowa 15131130-5
4. Kiełbasa toruńska 15131130-5
5. Kiełbasa zwyczajna 15131130-5
6. Kiełbasa śląska 15131130-5
7. Kiełbasa mielonka 15131130-5
8. Kiełbasa mortadela 15131130-5
9. Szynka tyrolska 15131130-5
10. Pieczeń rzymska 15131130-5
11. Kiełbasa biała 15131130-5
12. Boczek wędzony 15131130-5
13. Kiełbasa szynkowa 15131130-5
14. Kiełbasa golonkowa 15131130-5
15. Kiełbasa krakowska 15131130-5
16. Szynka śniadaniowa 15131130-5
17. Szynka wieprzowa gotowana 15131130-5
18. Kiełbasa żywiecka 15131130-5
19. Szynka dębicka 15131130-5
20. Pasztet wieprzowy 15131310-1
21. Pasztetowa wieprzowa 15131310-1
22. Salceson 15131100-6
23. Czarne 15131134-3
24. Kaszanka 15131134-3
Część II.
1. Kurczak świeży 15112130-6
2. Porcja rosołowa ze skrzydłami 15112130-6
3. Mięso g[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
4. Udko z kurczaka 15112130-6
5. Filet z kurczaka 15112130-6
6. Skrzydełka z kurczaka 15112130-6
7. Serca drobiowe 15114000-0
8. Żołądki drobiowe 15114000-0
9. Parówki drobiowe 15131135-0
10. Mielonka drobiowa 15131135-0
11. Pieczeń drobiowa 15131135-0
12. Pasztetowa drobiowa 15131310-1
13. Mielonka z indyka 15131135-0
14. Przysmak drobiowy 15131135-0
15. Kurczak faszerowany 15131135-0
16. Szynka mielona drobiowa 15131135-0
17. Pierś z indyka (wędlina) 15131135-0
18. Polędwica drobiowa 15131135-0
19. Szynkówka drobiowa 15131135-0
20. Szynka drobiowa 15131135-0
21. Zawijaniec drobiowy 15131135-0
22. Szynkowa z indyka 15131135-0
Część III.
1. Mięso g[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
2. Karkówka wieprzowe z kością - 15113000-3
3. Półtusze wieprzowe 15113000-3
4. Schab wieprzowy bez kości 15113000-3
5. Wątroba wieprzowa 15114000-0
6. Serca wieprzowe 15114000-0
7. Podgardle wieprzowe - 15113000-3
8. Kości wieprzowe schabowo karczkowe 15113000-3
9. Kości wieprzowe wędzone schabowo karczkowe 15131200-7
10. Mięso mielone wieprzowo wołowe 15100000-9
11. Mięso g[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
12. Mięso wołowe bez kości z udźca 15111000-9
13. Mięso wołowe antrykot bez kości 15111000-9
14. Mięso mielone wołowe 15131620-7
Towar powinien być wyprodukowany zgodnie z polską normą:
Część I.
PN-A-82007:1996.
PN-A-82007:1996/A1:1998.
PN-A-82012:1996.
Część II.
PN-A-86520:1998.
PN-A-86526:1995.
PN-A-86526:1995/Az1:1998.
PN-A-86526:1995/Az2:2000.
PN-A-86528:1996.
PN-A-86523:1995.
Część III.
PN-A-82003:1988/Ap1:2004.
PN-A-82003:1988.
PN-A-82002:1986.
PN-A-82001:1991.
PN-A-82001:1991/Az1:1995.
PN-A-82001:1991/Az2:1996.
PN-A-82004:1986.
PN-A-82009:1997.
PN-A-82009:1997/A1:1998.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
15113000
,
15131130
,
15111000
,
15111100
,
15112130
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rzdowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Częci
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkoć lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkoć lub zakres:
Część I.
1. Kiełbasa paluszki w ilości 2100 kg
2. Kiełbasa wakacyjna w ilości 4000 kg
3. Kiełbasa parówkowa w ilości 2000 kg
4. Kiełbasa toruńska w ilości 1700 kg
5. Kiełbasa zwyczajna w ilości 4500 kg
6. Kiełbasa śląska w ilości 1500 kg
7. Kiełbasa mielonka w ilości 1400 kg
8. Kiełbasa mortadela w ilości 2300 kg
9. Szynka tyrolska w ilości 1500 kg
10. Pieczeń rzymska w ilości 1000 kg
11. Kiełbasa biała w ilości 300 kg
12. Boczek wędzony w ilości 800 kg
13. Kiełbasa szynkowa w ilości 600 kg
14. Kiełbasa golonkowa w ilości 2000 kg
15. Kiełbasa krakowska w ilości 1300 kg
16. Szynka śniadaniowa w ilości 700 kg
17. Szynka wieprzowa gotowana w ilości 700 kg
18. Kiełbasa żywiecka w ilości 700 kg
19. Szynka dębicka w ilości 700 kg
20. Pasztet wieprzowy w ilości 2000 kg
21. Pasztetowa wieprzowa w ilości 1400 kg
22. Salceson w ilości 1500 kg
23. Czarne w ilości 1000 kg
24. Kaszanka w ilości 2000 kg
Część II.
1. Kurczak świeży w ilości 700 kg
2. Porcja rosołowa ze skrzydłami w ilości 400 kg
3. Mięso g[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
4....

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.