wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego wojsk specjalnych (berety, kaski, kurtki, ubrania maskujące)

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Data składania ofert: 2012-06-26
CPV: 18.22.32.00, 18.41.00.00, 18.44.33.10, 18.44.40.00, 35.81.13.00
Rodzaj: dostawy   
Branża: BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp / artykuły, osprzęt
BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp / odzież ochronna i robocza
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: WARSZAWA, mazowieckie
Przedmiot:

Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego wojsk specjalnych (berety, kaski, kurtki, ubrania maskujące).
Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów zaoaptrzenia mundurowego dla wojsk specjalnych (berety, kaski, kurtki, ubranie maskujące).

Część nr: 1
Nazwa: Kask ochronny plastikowy
Krótki opis
Kas ochronny plastikowy.
Wielkość lub zakres
533 szt.
Informacje dodatkowe na temat...
Uwagi:

PL-Warszawa: Mundury wojskowe
2012/S 95-157007
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Jednostka wojskowa nr 4226
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Osoba do kontaktów: mjr Sławomir Gromko
04-470 Warszawa
POLSKA
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej:
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiajcej
Inna: Jednostka Wojskowa - Podsektor rządowy
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalnoci
Obrona
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiajc:
Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego wojsk specjalnych (berety, kaski, kurtki, ubrania maskujące).
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub wiadczenia usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów zaoaptrzenia mundurowego dla wojsk specjalnych (berety, kaski, kurtki, ubranie maskujące).
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
35811300
,
18444000
,
18223200
,
18410000
,
18443310
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rzdowych (GPA)
II.1.8)
Częci
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkoć lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkoć lub zakres:
Kask ochronny plastikowy 533 szt.
Kurtka puchowa 1 600 szt.
Kurtka ćwiczebna z ocieplaczem 2 651 szt.
Ubranie maskujące białe WS (bluza i spodnie) 400 kpl.
Beret (dla wojsk specjalnych) 1 596 szt.
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 90 (od udzielenia zamówienia)
Informacje o częciach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Kask ochronny plastikowy
1)
Krótki opis
Kas ochronny plastikowy.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
35811300
,
18444000
,
18223200
,
18410000
,
18443310
3)
Wielkoć lub zakres
533 szt.
4)
Informacje o różnych datach dotyczcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 90 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat częci zamówienia
Przedmiot zamówienia wykonany będzie zgodnie z WTU 20/DWS.
Część nr: 2
Nazwa: Kurtka puchowa
1)
Krótki opis
Kurtka puchowa.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
35811300
,
18444000
,
18223200
,
18410000
,
18443310
3)
Wielkoć lub zakres
1 600 szt.
4)
Informacje o różnych datach dotyczcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 90 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat częci zamówienia
Przedmiot zamówienia wykonany bedzie zgodnie z WTU 21/DWS.
Część nr: 3
Nazwa: Kurtka ćwiczebna z ocieplaczem
1)
Krótki opis
Kurtka ćwiczebna z ocieplaczem.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
35811300
,
18444000
,
18223200
,
18410000
,
18443310
3)
Wielkoć lub zakres
2 651 szt.
4)
Informacje o różnych datach dotyczcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 90 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat częci zamówienia
Przedmiot zamówienia wykonany będzie zgodnie z WTU 17/DWS.
Część nr: 4
Nazwa: Ubranie maskujące białe WS (bluza i spodnie)
1)
Krótki opis
Ubranie maskujące białe WS (bluza i spodnie).
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
35811300
,
18444000
,
18223200
,
18410000
,
18443310
3)
Wielkoć lub zakres
400 kpl.
4)
Informacje o różnych datach dotyczcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 90 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat częci zamówienia
Przedmiot zamówienia wykonany będzie zgodnie z WTU 26/DWS.
Część nr: 5
Nazwa: Beret (dla wojsk specjalnych)
1)
Krótki opis
Beret (dla wojsk specjalnych).
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
35811300
,
18444000
,
18223200
,
18410000
,
18443310
3)
Wielkoć lub zakres
1 596 szt.
4)
Informacje o różnych datach dotyczcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 90 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat częci zamówienia
Przedmiot zamówienia wykonany będzie zgodnie z WTU 29/DWS.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczce zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 71 700,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych), w tym na:
; zadanie 1 1 900,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych),
; zadanie 2 12 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych),
; zadanie 3 51 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
; zadanie 4 4 800,00 PLN (słownie: cztery tysiące osiemset złotych),
; zadanie 5 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je reg[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
III.1.3)
Forma prawna, jak musi przyjć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania:
1. w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.