wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do znieczuleń oddechowych (EO/EZ-2722/XXII/10)

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Data składania ofert: 2010-12-15
CPV: 33.15.70.00
Rodzaj: dostawy   
Branża: Medyczna / materiały medyczne
Medyczna / odczynniki
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: LUBLIN, lubelskie
Przedmiot:

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do zniecz[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu jednorazowego użytku do zniecz[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
CZĘŚĆ NR 1
NAZWA Zadanie 1
1)
KRÓTKI OPIS
1. Rurka intubacyjna bez mankietu uszczelniającego (ustna - nosowa), w rozmiarach: Nr 4- Nr 4,5 - 400 szt.
2. Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym, (ustna - nosowa), w rozmiarach: Nr 5- Nr 5,5- Nr 6- Nr 6,5- Nr 7- Nr 7,5- Nr 8- Nr 8,5- Nr 9- Nr 9,5- Nr 10 - 16 310 szt.
3. Rurka intubacyjna bez mankietu uszczelniającego, polarna południowa (ustna), w rozmiarach: Nr 3- Nr 3,5- Nr 4- Nr 4,5- Nr 5- Nr 5,5- Nr 6 320 szt.
4. Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym, polarna południowa, (ustna), w rozmiarach: Nr 5- Nr 5,5- Nr 6- Nr 6,5- Nr 7- Nr 7,5- Nr 8- Nr 8,5- Nr 9 - 2 200 szt.
5. Rurka intubacyjna, nosowa, polarna północna (do góry), z mankietem uszczelniającym, w rozmiarach: Nr 6- Nr 6,5- Nr 7- Nr 7,5- nr 8 - 1 020 szt.
6. Rurka ustno-gardłowa typ Guedel, rozm. 0 100 szt.
7. Rurka ustno-gardłowa typ Guedel, rozm. 1 - 204 szt.
8. Rurka ustno-gardłowa typ Guedel, rozm. 2 - 4 000 szt.
9. Rurka ustno-gardłowa typ Guedel, rozm. 3 (dla dorosłych) - 4 000 szt.
10. Rurka ustno-gardłowa typ Guedel, rozm. 4 (dla dorosłych) - 1 000 szt.
2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33157000
3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
10 pozycji
4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Cena - 40 %.
Ocena jakości - 60 %.
CZĘŚĆ NR 2
NAZWA Zadanie 2
1)
KRÓTKI OPIS
1. Rurka tracheostomijna, silikonowana z podwójnym mankietem uszczelniającym, niskociśnieniowym, w rozmiarach: Nr 7- Nr 8- Nr 9 - 510 szt.
2. Rurka tracheostomijna, z możliwością odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej, wykonana z termoplastycznego PCV z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym, w rozmiarach: Nr 7- nr 8- Nr 9- Nr 10 - 600 szt.
3. Rurka tracheostomijna foniatryczna, z mandrynem bez mankietu uszczelniającego, w rozmiarach: Nr 7- Nr 8- Nr 9- Nr 10 - 202 szt.
4. Rurka tracheostomijna foniatryczna, z mandrynem z mankietem uszczelniającym, w rozmiarach: Nr 8- Nr 9 - 20 szt.
5. Zestaw do amb[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33157000
3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
5 pozycji
4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Cena - 40 %.
Ocena jakości - 60 %.
CZĘŚĆ NR 3
NAZWA Zadanie 3
1)
KRÓTKI OPIS
1. Rurka intubacyjna dooskrzelowa typu Robert Shaw lewa nr 32 z prowadnicą 5 szt.
2. Rurka intubacyjna dooskrzelowa typu Robert Shaw prawa nr 35 z prowadnicą - 20 szt.
3. Rurka intubacyjna dooskrzelowa typu Robert Shaw lewa nr 35 z prowadnicą. - 50 szt.
4. Rurka intubacyjna dooskrzelowa typu Robert Shaw prawa nr 37 z prowadnicą - 10 szt.
5. Rurka intubacyjna dooskrzelowa typu Robert Shaw lewa nr 37 z prowadnicą. - 10 szt.
6. Rurka intubacyjna dooskrzelowa typu Robert Shaw prawa nr 39 z prowadnicą. - 10 szt.
7. Rurka intubacyjna dooskrzelowa typu Robert Shaw lewa nr 41 z prowadnicą. - 5 szt.
8. Rurka intubacyjna dooskrzelowa typu Robert Shaw prawa nr 41 z prowadnicą. - 5 szt.
2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33157000
3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
8 pozycji
4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Cena - 40 %.
Ocena jakości - 60 %.
CZĘŚĆ NR 4
NAZWA Zadanie 4
1)
KRÓTKI OPIS
1. Maska anestetyczna twarzowa jednorazowego użytku, mała dla dzieci, w rozmiarach: Nr 2- Nr 3 - 1 470 szt.
2. Maska anestetyczna twarzowa, jednorazowego użytku średnia dla dorosłych, w rozmiarach: Nr 4- Nr 5 - 12 000 szt.
3. Maska anestetyczna twarzowa, wielorazowegu użytku, w: Nr 5 (duża dla dorosłych)- Nr 4 (średnia dla dorosłych)- Nr 3 (średnia dla dzieci) - 122 szt.
4. Maska krtaniowa jednorazowego użytku, o krzywiźnie odpowiadającej dokładnie budowie anatomicznej z mankietem i rurką uformowanymi jako jedną całość, w rozmiarach: Nr 3- Nr 4- Nr 5 - 3 300 szt.
5. Maska tlenowa z rezerwuarem (do wysokich stężeń tlenu) z przewodem O2 - 400 szt.
2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ...
Uwagi:

PL-Lublin: Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
2010/S 226-345518
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJ CA
I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Do wiadomości: Marlena Koziej
20-081 Lublin
POLSKA
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]

E-mail: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
I.2)
RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJ CEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOCI
Podmiot prawa publicznego
Zdrowie
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
OPIS
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiajc
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do zniecz[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub wiadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce realizacji dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1, 20-081 Lublin, [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
II.1.3)
Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu jednorazowego użytku do zniecz[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33157000
II.1.7)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rzdowych (GPA)
Nie
II.1.8)
Podział na częci
Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)
WIELKOĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)
Całkowita wielkoć lub zakres
Bez VAT 1 989 273,68 PLN
II.2.2)
Opcje
II.3)
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia):
INFORMACJE NA TEMAT CZĘCI
CZĘŚĆ NR 1
NAZWA Zadanie 1
1)
KRÓTKI OPIS
1. Rurka intubacyjna bez mankietu uszczelniającego (ustna - nosowa), w rozmiarach: Nr 4; Nr 4,5 - 400 szt.
2. Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym, (ustna - nosowa), w rozmiarach: Nr 5; Nr 5,5; Nr 6; Nr 6,5; Nr 7; Nr 7,5; Nr 8; Nr 8,5; Nr 9; Nr 9,5; Nr 10 - 16 310 szt.
3. Rurka intubacyjna bez mankietu uszczelniającego, polarna południowa (ustna), w rozmiarach: Nr 3; Nr 3,5; Nr 4; Nr 4,5; Nr 5; Nr 5,5; Nr 6 320 szt.
4. Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym, polarna południowa, (ustna), w rozmiarach: Nr 5; Nr 5,5; Nr 6; Nr 6,5; Nr 7; Nr 7,5; Nr 8; Nr 8,5; Nr 9 - 2 200 szt.
5. Rurka intubacyjna, nosowa, polarna północna (do góry), z mankietem uszczelniającym, w rozmiarach: Nr 6; Nr 6,5; Nr 7; Nr 7,5; nr 8 - 1 020 szt.
6. Rurka ustno-gardłowa typ Guedel, rozm. 0 100 szt.
7. Rurka ustno-gardłowa typ Guedel, rozm. 1 - 204 szt.
8. Rurka ustno-gardłowa typ Guedel, rozm. 2 - 4 000 szt.
9. Rurka ustno-gardłowa typ Guedel, rozm. 3 (dla dorosłych) - 4 000 szt.
10. Rurka ustno-gardłowa typ Guedel, rozm. 4 (dla dorosłych) - 1 000 szt.
2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33157000
3)
WIELKOĆ LUB ZAKRES
10 pozycji
4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘCI ZAMÓWIENIA
Cena - 40 %.
Ocena jakości - 60 %.
CZĘŚĆ NR 2
NAZWA Zadanie 2
1)
KRÓTKI OPIS
1. Rurka tracheostomijna, silikonowana z podwójnym mankietem uszczelniającym, niskociśnieniowym, w rozmiarach: Nr 7; Nr 8; Nr 9 - 510 szt.
2. Rurka tracheostomijna, z możliwością odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej, wykonana z termoplastycznego PCV z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym, w rozmiarach: Nr 7; nr 8; Nr 9; Nr 10 - 600 szt.
3. Rurka tracheostomijna foniatryczna, z mandrynem bez mankietu uszczelniającego, w rozmiarach: Nr 7; Nr 8; Nr 9; Nr 10 - 202 szt.
4. Rurka tracheostomijna foniatryczna, z mandrynem z mankietem uszczelniającym, w rozmiarach: Nr 8; Nr 9 - 20 szt.
5. Zestaw do amb[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33157000
3)
WIELKOĆ LUB ZAKRES
5 pozycji
4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘCI ZAMÓWIENIA
Cena - 40 %.
Ocena jakości - 60 %.
CZĘŚĆ NR 3
NAZWA Zadanie 3
1)
KRÓTKI OPIS
1. Rurka intubacyjna dooskrzelowa typu Robert Shaw lewa nr 32 z prowadnicą 5 szt.
2. Rurka intubacyjna dooskrzelowa typu Robert Shaw prawa nr 35 z prowadnicą - 20 szt.
3. Rurka intubacyjna dooskrzelowa typu Robert Shaw lewa nr 35 z prowadnicą. - 50 szt.
4. Rurka intubacyjna dooskrzelowa typu Robert Shaw prawa nr 37 z prowadnicą - 10 szt.
5. Rurka intubacyjna dooskrzelowa typu Robert Shaw lewa nr 37 z prowadnicą. - 10 szt.
6. Rurka intubacyjna dooskrzelowa typu Robert Shaw prawa nr 39 z prowadnicą. - 10 szt.
7. Rurka intubacyjna dooskrzelowa typu Robert Shaw lewa nr 41 z prowadnicą. - 5 szt.
8. Rurka intubacyjna dooskrzelowa typu Robert Shaw prawa nr 41 z prowadnicą. - 5 szt.
2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33157000
3)
WIELKOĆ LUB ZAKRES
8 pozycji
4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘCI ZAMÓWIENIA
Cena - 40 %.
Ocena jakości - 60 %.
CZĘŚĆ NR 4
NAZWA Zadanie 4
1)
KRÓTKI OPIS
1. Maska anestetyczna twarzowa jednorazowego użytku, mała dla dzieci, w rozmiarach: Nr 2; Nr 3 - 1 470 szt.
2. Maska anestetyczna twarzowa, jednorazowego użytku średnia dla dorosłych, w rozmiarach: Nr 4; Nr 5 - 12 000 szt.
3. Maska anestetyczna twarzowa, wielorazowegu użytku, w: Nr 5 (duża dla dorosłych); Nr 4 (średnia dla dorosłych); Nr 3 (średnia dla dzieci) - 122 szt.
4. Maska krtaniowa jednorazowego użytku, o krzywiźnie odpowiadającej dokładnie budowie anatomicznej z mankietem i rurką uformowanymi jako jedną całość, w rozmiarach: Nr 3; Nr 4; Nr 5 - 3 300 szt.
5. Maska tlenowa z rezerwuarem (do wysokich stężeń tlenu) z przewodem O2 - 400 szt.
2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33157000
3)
WIELKOĆ LUB ZAKRES
5 pozycji
4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘCI ZAMÓWIENIA
Cena - 40 %.
Ocena jakości - 60 %.
CZĘŚĆ NR 5
NAZWA Zadanie 5
1)
KRÓTKI OPIS
Maska krtaniowa żelowa, jednorazowego użytku, o krzywiźnie odpowiadającej dokładnie budowie anatomicznej z mankietem i rurką uformowanymi jako jedną całość, w rozmiarach: Nr 4; Nr 5 1 100 szt.
2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33157000
3)
WIELKOĆ LUB ZAKRES
1 pozycja
4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘCI ZAMÓWIENIA
Cena - 100 %.
CZĘŚĆ NR 6
NAZWA Zadanie 6
1)
KRÓTKI OPIS
Zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Griggsa Nr 8, Dostępny w rozmiarach: Nr 8; Nr 9 152 szt.
2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33157000
3)
WIELKOĆ LUB ZAKRES
1 pozycja
4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘCI ZAMÓWIENIA
Cena - 100 %.
CZĘŚĆ NR 7
NAZWA Zadanie 7
1)
KRÓTKI OPIS
1. Filtr bakteryjno wirusowy, mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci do użytku 24 godzinnego. - 12 300 szt.
2. Filtr bakteryjno wirusowy, mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci do użytku 24 godzinnego - 13 600 szt.
3. Układ (obwód) oddechowy anestetyczny pacjenta do aparatów do zniecz[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
4. Układ oddechowy do respiratora Bennett 7200 z zintegrowanym zagiętym kolankiem 90 o na wdechu - 976 szt.
5. Rurka intubacyjna do intubacji tchawicy z możliwością odsysania wydzieliny z okolicy podgłośniowej, w rozmiarach: Nr 8; Nr 9 - 220 szt.
2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33157000
3)
WIELKOĆ LUB ZAKRES
5 pozycji
4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘCI ZAMÓWIENIA
Cena - 40 %.
Ocena jakości - 60 %.
CZĘŚĆ NR 8
NAZWA Zadanie 8
1)
KRÓTKI OPIS
Opaska stabilizująca rurkę intubacyjną 4 100 szt.
2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33157000
3)
WIELKOĆ LUB ZAKRES
1 pozycja
4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘCI ZAMÓWIENIA
Cena - 40 %.
Ocena jakości - 60 %.
CZĘŚĆ NR 9
NAZWA Zadanie 9
1)
KRÓTKI OPIS
1. - Podkładka pod rurkę tracheostomijną. - 5 620 szt.
2. - Elastyczna, miękka opaska do mocowania rurki tracheostomijnej - 4 600 szt.
3. - Łącznik kątowy podwójnie obrotowy jednorazowego użytku (fajka) - 2 770 szt.
4. - Łącznik prosty jednorazowego użytku (martwa przestrzeń) - 2 870 szt.
5. - Wymiennik ciepła i wilgoci tzw. sztuczny nos dla pacjentów z tracheostomią - 3 080 szt.
6. - Dren do ssaka - 5 000 szt.
7. - Maska z zestawem 7 zwężek Venturiego - 700 szt.
8. - Zestaw do neb[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
9. - Zestaw do neb[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
10. - Dren do tlenu o dł. min. 3,5 m - 200 szt.
2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33157000
3)
WIELKOĆ LUB ZAKRES
10 pozycji
4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘCI ZAMÓWIENIA
Cena - 40 %.
Ocena jakości - 60 %.
CZĘŚĆ NR 10
NAZWA Zadanie 10
1)
KRÓTKI OPIS
1. Manometr do pomiaru ciśnienia w mankiecie uszczelniającym rurki intubacyjnej ze skalą od 0 do 120 cmH2O, z przewodem do połączenia z balonikiem kontrolnym rurki intubacyjnej. - 2 szt.
2. Przewód do manometru do pomiaru ciśnienia w mankiecie uszczelniającym rurki intubacyjnej - 2 szt.
2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33157000
3)
WIELKOĆ LUB ZAKRES
2 pozycje
4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘCI ZAMÓWIENIA
Cena - 100 %.
CZĘŚĆ NR 11
NAZWA Zadanie 11
1)
KRÓTKI OPIS
1. Zamknięty system do odsysania do rurki intubacyjnej, rozmiar 14 260 szt.
2. Zamknięty system do odsysania do rurki tracheotomijnej, rozmiar 14 260 szt.
2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33157000
3)
WIELKOĆ LUB ZAKRES
2 pozycje
4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘCI ZAMÓWIENIA
Cena - 40 %.
Ocena jakości - 60 %.
CZĘŚĆ NR 12
NAZWA Zadanie 12
1)
KRÓTKI OPIS
Zestaw do drenażu klatki...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.