wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Dostawa wraz z montażem urządzeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 2012/1102, pozycja 430258
Data składania ofert: 2012-11-12
CPV: 33.19.23.50, 38.29.60.00, 38.40.00.00, 38.50.00.00, 38.54.00.00, 42.12.24.50, 48.21.80.00
Rodzaj: dostawy   
Branża: Laboratoria / sprzęt laboratoryjny
Medyczna / sprzęt medyczny
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: KATOWICE, śląskie
Przedmiot:

Dostawa wraz z montażem urządzeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach..
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na VII Pakietów:
Pakiet nr I - Inkubator do hodowli komórkowych o poj. 50l,
Pakiet nr II - Urządzenie do badania skóry,
Pakiet nr III - Fluorescencyjny analizator komórek,
Pakiet nr IV- Czytnik mikropłytek,
Pakiet nr V - Aparat do wyznaczania temperatury topnienia,
Pakiet nr VI - Refraktometr Abbego,
Pakiet nr VII - Membranowa pompa próżniowa,.
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Inkubator do hodowli komórek..
Krótki opis ze...
Uwagi:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Katowice: Dostawa wraz z montażem urządzeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Numer ogłoszenia: 430258 - 2012; data zamieszczenia: 02.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJAI: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adres strony internetowej zamawiającego: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem urządzeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na VII Pakietów:
Pakiet nr I - Inkubator do hodowli komórkowych o poj. 50l,
Pakiet nr II - Urządzenie do badania skóry,
Pakiet nr III - Fluorescencyjny analizator komórek,
Pakiet nr IV- Czytnik mikropłytek,
Pakiet nr V - Aparat do wyznaczania temperatury topnienia,
Pakiet nr VI - Refraktometr Abbego,
Pakiet nr VII - Membranowa pompa próżniowa,.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.50.00.00-0, 48.21.80.00-9, 38.40.00.00-9, 42.12.24.50-6, 38.29.60.00-6, 38.54.00.00-2, 33.19.23.50-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJAIII: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.