wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Kierowca - operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 2012/828, pozycja 317462
Data składania ofert: 2012-09-10
CPV: 80.53.00.00
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Edukacja, szkolenia / kursy i szkolenia
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: PIETROWICE WIELKIE, śląskie
Przedmiot:

Kierowca - operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych.
1)Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu Kierowca- operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych oraz egzamin dla 5 uczestników w łącznej ilości 67 godzin, w tym 49 godzin zajęć teoretycznych oraz 18 godzin zajęć praktycznych (w tym min. 15 godzin indywidualnej praktycznej nauki jazdy wózkiem) 2)Szkolenie musi odbyć się w dniach od 26.11.2012r. do 14.12.2012r. 3)Za godzinę dydaktyczną uznaje się godzinę lekcyjną trwającą 45 min, za godzinę praktyczną uznaje się godzinę zegarową 4)Szkolenie powinno obywać się przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 8.00- 15.00. 5)Uczestnikom szkolenia przysługują w czasie szkolenia: 15 min. przerwa kawowa po 2 godzinie dydaktycznej (od godz. 9.30 do 9.45), oraz 30 min. przerwa obiadowa po 6 godzinie dydaktycznej (od godz. 12.45 do 13.15), nie wliczane do czasu trwania szkolenia, 6)Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem przed komisją egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego oraz wydaniem zaświadczeń kwalifikacyjnych UDT uprawniających do obsługi wózka widłowego z uprawnieniami bezpiecznej obsługi-wymiany butli gazowych wraz z CERTYFIKATEM UDT ważnym w krajach UE. 2.Szkolenie powinno zakończyć się wydaniem uczestnikom, którzy ukończyli szkolenia zaświadczenia zgodnie z przepisami Ministra Edukacji i Nauki (Rozporządzenie z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych - Dz. U. z 2006r. Nr 31 poz.216). 3.Wykonawca musi zapewnić: 1)lokal wyposażony w stoliki, krzesła (w ilości odpowiadającej ilości uczestników szkolenia), sanitariaty oraz wyposażony w profesjonalny sprzęt i stanowiska umożliwiające prawidłową realizację szkolenia, 2)lokal o którym mowa wyżej musi znajdować się na terenie miasta Raciborza 3)kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzonych szkoleń, 4)materiały dydaktyczne i ćwiczeniowe niezbędne przy realizacji szkolenia, 5)odpowiednie warunki BHP podczas szkolenia, 6)pomieszczenie socjalne do spożywania posiłków, 7) 8)catering dla uczestników szkolenia: a)w przerwie kawowej: kawę, herbatę, wodę miner. niegaz. w dzbankach (0,33l-os)., mleczko-śmietankę do kawy, cukier, oraz na przemiennie: owoc,...
Uwagi:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Pietrowice Wielkie: Kierowca - operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych
Numer ogłoszenia: 317462 - 2012; data zamieszczenia: 28.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJAI: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adres strony internetowej zamawiającego: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kierowca - operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu Kierowca- operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych oraz egzamin dla 5 uczestników w łącznej ilości 67 godzin, w tym 49 godzin zajęć teoretycznych oraz 18 godzin zajęć praktycznych (w tym min. 15 godzin indywidualnej praktycznej nauki jazdy wózkiem) 2)Szkolenie musi odbyć się w dniach od 26.11.2012r. do 14.12.2012r. 3)Za godzinę dydaktyczną uznaje się godzinę lekcyjną trwającą 45 min, za godzinę praktyczną uznaje się godzinę zegarową 4)Szkolenie powinno obywać się przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 8.00- 15.00. 5)Uczestnikom szkolenia przysługują w czasie szkolenia: 15 min. przerwa kawowa po 2 godzinie dydaktycznej (od godz. 9.30 do 9.45), oraz 30 min. przerwa obiadowa po 6 godzinie dydaktycznej (od godz. 12.45 do 13.15), nie wliczane do czasu trwania szkolenia, 6)Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem przed komisją egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego oraz wydaniem zaświadczeń kwalifikacyjnych UDT uprawniających do obsługi wózka widłowego z uprawnieniami bezpiecznej obsługi-wymiany butli gazowych wraz z CERTYFIKATEM UDT ważnym w krajach UE. 2.Szkolenie powinno zakończyć się wydaniem uczestnikom, którzy ukończyli szkolenia zaświadczenia zgodnie z przepisami Ministra Edukacji i Nauki (Rozporządzenie z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych - Dz. U. z 2006r. Nr 31 poz.216). 3.Wykonawca musi zapewnić: 1)lokal wyposażony w stoliki, krzesła (w ilości odpowiadającej ilości uczestników szkolenia), sanitariaty oraz wyposażony w profesjonalny sprzęt i stanowiska umożliwiające prawidłową realizację szkolenia, 2)lokal o którym mowa wyżej musi znajdować się na terenie miasta Raciborza 3)kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzonych szkoleń, 4)materiały dydaktyczne i ćwiczeniowe niezbędne przy realizacji szkolenia, 5)odpowiednie warunki BHP podczas szkolenia, 6)pomieszczenie socjalne do spożywania posiłków, 7) 8)catering dla uczestników szkolenia: a)w przerwie kawowej: kawę, herbatę, wodę miner. niegaz. w dzbankach (0,33l-os)., mleczko-śmietankę do kawy, cukier, oraz na przemiennie: owoc, jogurt, batonik (1 szt-os), ciasta kruche koktajlowe (4szt-os) b) w przerwie obiadowej gorący posiłek (drugie danie w skład którego wchodzą ziemniaki lub ryż lub kasza; porcja mięsa lub ryby; surówka) każdego dnia inny zestaw podawany w opakowaniach termoizolacyjnych jednorazowego użytku wraz ze sztućcami jednorazowego użytku + woda miner. niegaz. w dzbankach (0,33l/os) 4.Wykonawca jest zobowiązany- przeprowadzić zajęcia zgodnie ze złożoną ofertą, wymaganiami i warunkami określonymi w przedmiocie zamówienia, 1)oznakować wszelką dokumentację związaną z realizacją umowy zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz z Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znajdującymi się na stronie [Dane widoczne po wykupieniu dostępu], a)opracować i dołączyć przed podpisaniem umowy program szkolenia na kursach kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym wg. programu Departamentu Polityki Przemysłowej Ministra Gospodarki (PP-13-TT-VI-29-W-99) z określeniem czasu jego trwania, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. z 2007r. Nr 47, poz. 315) zawierający w szczególności: b)nazwę i zakres szkolenia, c)czas trwania i sposób organizacji szkolenia (z odznaczeniem informacji dotyczących d)ogólnej liczby godzin zajęć teoretycznych, praktycznych oraz zarezerwowanych na e)egzamin końcowy), f)wymagania wstępne dla uczestników szkolenia, g)cele szkolenia, h)plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z i)uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej, j)treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, k)wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.