wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego w Rejonach II, III, IV, V, VI, VII, VIII w sezonie zimowym 2013-14

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Data składania ofert: 2013-10-07
CPV: 90.62.00.00, 90.63.00.00
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Drogownictwo / utrzymanie dróg
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: NOWY WIŚNICZ, małopolskie
Przedmiot:

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego w Rejonach II, III, IV, V, VI, VII, VIII w sezonie zimowym 2013-14.
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego w Rejonach II, III, IV, V, VI, VII, VIII w sezonie zimowym 2013-14.
2. Łączna długość dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego podlegających zimowemu utrzymaniu wynosi: 237,94 km, w tym:
a) Część I Rejon II: część terenu Gminy Bochnia, część terenu Gminy Rzezawa 31,821 km-
b) Część II Rejon III: część terenu Gminy Rzezawa, część terenu Gminy Bochnia 32,965 km-
c) Część III Rejon IV: część terenu Gminy Nowy Wiśnicz, część terenu Gminy Lipnica Murowana 38,706 km-
d) Część IV Rejon V: część terenu Gminy Lipnica Murowana, część terenu Gminy Żegocina 17,131 km-
e) Część V Rejon VI: część terenu Gminy Żegocina, część terenu Gminy Trzciana, część terenu Gminy Łapanów 28,521 km.-
f) Część VI Rejon VII: część terenu Gminy Łapanów 28,487 km-
g) Część VII Rejon VIII: część terenu Gminy Łapanów, część terenu Gminy Bochnia, część terenu Gminy Nowy Wiśnicz 60,309 km.
3. Wykonawca podejmujący się świadczenia usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg powiatowych przejmuje na siebie obowiązek: likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi, prowadzenie akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury)- utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy- posiadanie dostępu do materiałów uszorstniających i soli- pełnienie dyżurów.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na dowolnie wybrane części (Rejony), zgodnie z poniższym podziałem:
a) Część I Rejon II: część terenu Gminy Bochnia, część terenu Gminy Rzezawa-
b) Część II Rejon III: część terenu Gminy Rzezawa, część terenu Gminy Bochnia-
c) Część III Rejon IV: część terenu Gminy Nowy Wiśnicz, część terenu Gminy Lipnica Murowana-
d) Część IV Rejon V: część terenu Gminy Lipnica Murowana, część terenu Gminy Żegocina-
e) Część V Rejon VI: część terenu Gminy Żegocina, część terenu Gminy Trzciana, część terenu Gminy Łapanów-
f) Część VI Rejon VII: część terenu Gminy Łapanów-
g) Część VII Rejon VIII: część terenu Gminy Łapanów, część terenu Gminy Bochnia, część terenu Gminy Nowy Wiśnicz.

Część nr: 1
Nazwa: Rejon II: część terenu Gminy Bochnia, część terenu Gminy Rzezawa.
Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego w sezonie zimowym 2013-14: Rejon II część terenu Gminy Bochnia, część terenu Gminy Rzezawa długość dróg podlegających zimowemu utrzymaniu wynosi 31,821 km.
2. Wykonawca podejmujący się świadczenia usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg powiatowych przejmuje na siebie obowiązek: likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi, prowadzenie akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury)- utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy- posiadanie dostępu do materiałów uszorstniających i soli-...
Uwagi:

Polska-Nowy Wiśnicz: Usługi odśnieżania
2013/S 167-290233
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Osoba do kontaktów: Maria Zając
32-720 Nowy Wiśnicz
POLSKA
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]

E-mail: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej:
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiajcej
Inna: Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalnoci
Inny: Budowa dróg kołowych i mostów
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiajc:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego w Rejonach II, III, IV, V, VI, VII, VIII w sezonie zimowym 2013-14.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub wiadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Drogi powiatowe na terenie Powiatu Bocheńskiego.
Kod NUTS
PL217
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego w Rejonach II, III, IV, V, VI, VII, VIII w sezonie zimowym 2013-14.
2. Łączna długość dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego podlegających zimowemu utrzymaniu wynosi: 237,94 km, w tym:
a) Część I Rejon II: część terenu Gminy Bochnia, część terenu Gminy Rzezawa 31,821 km;
b) Część II Rejon III: część terenu Gminy Rzezawa, część terenu Gminy Bochnia 32,965 km;
c) Część III Rejon IV: część terenu Gminy Nowy Wiśnicz, część terenu Gminy Lipnica Murowana 38,706 km;
d) Część IV Rejon V: część terenu Gminy Lipnica Murowana, część terenu Gminy Żegocina 17,131 km;
e) Część V Rejon VI: część terenu Gminy Żegocina, część terenu Gminy Trzciana, część terenu Gminy Łapanów 28,521 km.;
f) Część VI Rejon VII: część terenu Gminy Łapanów 28,487 km;
g) Część VII Rejon VIII: część terenu Gminy Łapanów, część terenu Gminy Bochnia, część terenu Gminy Nowy Wiśnicz 60,309 km.
3. Wykonawca podejmujący się świadczenia usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg powiatowych przejmuje na siebie obowiązek: likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi, prowadzenie akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury); utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy; posiadanie dostępu do materiałów uszorstniających i soli; pełnienie dyżurów.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na dowolnie wybrane części (Rejony), zgodnie z poniższym podziałem:
a) Część I Rejon II: część terenu Gminy Bochnia, część terenu Gminy Rzezawa;
b) Część II Rejon III: część terenu Gminy Rzezawa, część terenu Gminy Bochnia;
c) Część III Rejon IV: część terenu Gminy Nowy Wiśnicz, część terenu Gminy Lipnica Murowana;
d) Część IV Rejon V: część terenu Gminy Lipnica Murowana, część terenu Gminy Żegocina;
e) Część V Rejon VI: część terenu Gminy Żegocina, część terenu Gminy Trzciana, część terenu Gminy Łapanów;
f) Część VI Rejon VII: część terenu Gminy Łapanów;
g) Część VII Rejon VIII: część terenu Gminy Łapanów, część terenu Gminy Bochnia, część terenu Gminy Nowy Wiśnicz.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90620000, 90630000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rzdowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Częci
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkoć lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkoć lub zakres:
Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego w Rejonach II, III, IV, V, VI, VII, VIII w sezonie zimowym 2013-14, o łącznej ilości dróg podlegającej zimowemu utrzymaniu, która wynosi 237,94 km, w tym: Rejon II: część terenu Gminy Bochnia, część terenu Gminy Rzezawa 31,821 km; Rejon III: część terenu Gminy Rzezawa, część terenu Gminy Bochnia 32,965 km; Rejon IV: część terenu Gminy Nowy Wiśnicz, część terenu Gminy Lipnica Murowana 38,706 km; Rejon V: część terenu Gminy Lipnica Murowana, część terenu Gminy Żegocina 17,131 km; Rejon VI: część terenu Gminy Żegocina, część terenu Gminy Trzciana, część terenu Gminy Łapanów 28,521 km; Rejon VII: część terenu Gminy Łapanów 28,487 km; Rejon VIII: część terenu Gminy Łapanów, część terenu Gminy Bochnia, część terenu Gminy Nowy Wiśnicz 60,309 km.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 320 205,69 PLN
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.11.2013. Zakończenie 18.4.2014
Informacje o częciach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Rejon II: część terenu Gminy Bochnia, część terenu Gminy Rzezawa.
1)
Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego w sezonie zimowym 2013-14: Rejon II część terenu Gminy Bochnia, część terenu Gminy Rzezawa długość dróg podlegających zimowemu utrzymaniu wynosi 31,821 km.
2. Wykonawca podejmujący się świadczenia usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg powiatowych przejmuje na siebie obowiązek: likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi, prowadzenie akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury); utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy; posiadanie dostępu do materiałów uszorstniających i soli; pełnienie dyżurów.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90620000, 90630000
3)
Wielkoć lub zakres
Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego w sezonie zimowym 2013-14: Rejon II część terenu Gminy Bochnia, część terenu Gminy Rzezawa długość dróg podlegających zimowemu utrzymaniu wynosi 31,821 km.
Szacunkowa wartość bez VAT: 176 558,23 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.11.2013. Zakończenie 18.4.2014
5)
Informacje dodatkowe na temat częci zamówienia
Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2010r, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego rodzaju zamówień.
Część nr: 2
Nazwa: Rejon III: część terenu Gminy Rzezawa, część terenu Gminy Bochnia.
1)
Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego w sezonie zimowym 2013-14: Rejon III: część terenu Gminy Rzezawa, część terenu Gminy Bochnia długość dróg podlegających zimowemu utrzymaniu wynosi 32,965 km.
2. Wykonawca podejmujący się świadczenia usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg powiatowych przejmuje na siebie obowiązek: likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi, prowadzenie akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury); utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy; posiadanie dostępu do materiałów uszorstniających i soli; pełnienie dyżurów.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90620000, 90630000
3)
Wielkoć lub zakres
Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego w sezonie zimowym 2013-14: Rejon III: część terenu Gminy Rzezawa, część terenu Gminy Bochnia długość dróg podlegających zimowemu utrzymaniu wynosi 32,965 km.
Szacunkowa wartość bez VAT: 182 905,69 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.11.2013. Zakończenie 18.4.2014
5)
Informacje dodatkowe na temat częci zamówienia
Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2010r, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego rodzaju zamówień.
Część nr: 3
Nazwa: Rejon IV: część terenu Gminy Nowy Wiśnicz, część terenu Gminy Lipnica Murowana.
1)
Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego w sezonie zimowym 2013-14: Rejon IV: część terenu Gminy Nowy Wiśnicz, część terenu Gminy Lipnica Murowana długość dróg podlegających zimowemu utrzymaniu wynosi 38,706 km.
2. Wykonawca podejmujący się świadczenia usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg powiatowych przejmuje na siebie obowiązek: likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi, prowadzenie akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury); utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy; posiadanie dostępu do materiałów uszorstniających i soli; pełnienie dyżurów.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90620000, 90630000
3)
Wielkoć lub zakres
Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego w sezonie zimowym 2013-14: Rejon IV: część terenu Gminy Nowy Wiśnicz, część terenu Gminy Lipnica Murowana długość dróg podlegających zimowemu utrzymaniu wynosi 38,706 km.
Szacunkowa wartość bez VAT: 214 759,53 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.11.2013. Zakończenie 18.4.2014
5)
Informacje dodatkowe na temat częci zamówienia
Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2010r, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego rodzaju zamówień.
Część nr: 4
Nazwa: Rejon V: część terenu Gminy Lipnica Murowana, część terenu Gminy Żegocina.
1)
Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego w sezonie zimowym 2013-14: Rejon V: część terenu Gminy Lipnica Murowana, część terenu Gminy Żegocina długość dróg podlegających zimowemu utrzymaniu wynosi 17,131 km.
2. Wykonawca podejmujący się świadczenia usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg powiatowych przejmuje na siebie obowiązek: likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi, prowadzenie akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury); utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy; posiadanie dostępu do materiałów uszorstniających i soli; pełnienie dyżurów.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90620000, 90630000
3)
Wielkoć lub zakres
Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego w sezonie zimowym 2013-14: Rejon V: część terenu Gminy Lipnica Murowana, część terenu Gminy Żegocina długość dróg podlegających zimowemu utrzymaniu wynosi 17,131 km.
Szacunkowa wartość bez VAT: 95 051,04 EUR
4)
Informacje o różnych datach dotyczcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.11.2013. Zakończenie 18.4.2014
5)
Informacje dodatkowe na temat częci zamówienia
Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.