wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

KONSERWACJA, DOSTAWA CZĘŚCI I OBSŁUGA SERWISOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 2013/326, pozycja 119696
Data składania ofert: 2013-04-05
CPV: 32.30.00.00, 50.34.30.00
Rodzaj: dostawy    usługi    wykonanie   
Branża: Ochrona / instalacje
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: WARSZAWA, mazowieckie
Przedmiot:

KONSERWACJA, DOSTAWA CZĘŚCI I OBSŁUGA SERWISOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, obsługa serwisowa i dostawa części dla Systemu Monitoringu Wizyjnego m.st. Warszawy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ, który jest dostępny na naszej stronie internetowej.
CZĘŚĆ Nr: 1
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część nr 1 postępowania - obejmuje naprawy i konserwacje systemu monitoringu miejskiego analogowego i cyfrowego w skład którego wchodzi 113 kamer podłączonych do 10 centrów oglądowych wraz z światłowodową i radiową...
Uwagi:

Warszawa: KONSERWACJA, DOSTAWA CZĘŚCI I OBSŁUGA SERWISOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Numer ogłoszenia: 119696 - 2013; data zamieszczenia: 26.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJAI: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adres strony internetowej zamawiającego: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KONSERWACJA, DOSTAWA CZĘŚCI I OBSŁUGA SERWISOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, obsługa serwisowa i dostawa części dla Systemu Monitoringu Wizyjnego m.st. Warszawy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ, który jest dostępny na naszej stronie internetowej..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.61.00.00-4, 50.34.30.00-1, 32.30.00.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJAIII: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1) Wykonali w ostatnich 3 latach minimum jedna usługę polegająca na serwisie i konserwacji systemu monitoringu wizyjnego miast zrealizowanego za pomocą szerokopasmowej sieci radiowej LMDS
2) Wykonali w ostatnich 3 latach minimum jedna usługę polegająca na serwisie i konserwacji systemu monitoringu wizyjnego miast o ilości kamer nie mniejszej niż 30 i zlokalizowanych w co najmniej 2 zintegrowanych centrach oglądowych.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.