wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Likwidacja szybu Chrobry II w KW S.A. Oddział KWK -Rydułtowy-Anna Ruch -Anna- Etap II wykonanie zasypu wraz z dostawą materiału zasypowego

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Data składania ofert: 2013-01-16
CPV: 45.11.13.00
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Sprzątanie / rozbiórki, demontaże
Górnictwo / usługi górnicze
Typ przetargu: przetarg inny   
Lokalizacja: KATOWICE, śląskie
Przedmiot:

Likwidacja szybu Chrobry II w KW S.A. Oddział KWK -Rydułtowy-Anna Ruch -Anna- Etap II wykonanie zasypu wraz z dostawą materiału zasypowego.
1) Przedmiotem zamówienia jest: postępowanie w sprawie zawarcia umowy objętego procedurą Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w temacie: -Likwidacja szybu Chrobry II w KW S.A. Oddział KWK -Rydułtowy-Anna Ruch -Anna- Etap II wykonanie zasypu wraz z dostawą materiału zasypowego.
2) Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno -użytkowe przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.a
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
1. Zakres zamówienia
Celem zadania jest likwidacja szybu Chrobry II zgodnie z zatwierdzoną przez KRZG dokumentacją p.t.: -Projekt techniczny likwidacji szybu Chrobry II dla oddziału KWK -Rydułtowy-Anna oraz opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez KRZG -Szczegółową technologią likwidacji szybu Chrobry II.
2. Zakres zadania:
1) W zakresie dokumentacyjnym:
a) Opracowanie stosownej szczegółowej technologii wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie zatwierdzonego przez KRZG -Projektu technicznego likwidacji szybu Chrobry II dla oddziału KWK -Rydułtowy-Anna autorstwa firmy Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe &ldquo-Prymat, uwzględniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28.6.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. Nr 139, poz. 1169 wraz z późniejszymi zmianami),
b) Uzyskanie zatwierdzenia KRZG opracowanej szczegółowej technologii wykonania prac określonych powyżej w części górniczej i mechanicznej wraz z harmonogramami czasowej realizacji poszczególnych (etapów) zadań,
c) Przedstawienie stosownych dokumentów i dokumentacji wynikających z obowiązujących w chwili realizacji zadania zarządzeń KRZG w temacie funkcjonowania obcych podmiotów w ruchu zakładu górniczego,
d) Przedstawienie pełnej dokumentacji potwierdzającej parametry materiałów zastosowanych do realizacji zadania zgodnie z projektem likwidacji szyby Chrobry II oraz dokumentacji techniczno-ruchowych zastosowanych maszyn i urządzeń,
e) Wnioskowanie i uzyskanie stosownych zezwoleń KRZG na przeprowadzenie poszczególnych etapów likwidacji w zakresie górniczym i mechanicznym, na podstawie protokołów odbioru technicznego przeprowadzonych prac przygotowawczych wynikających z wytycznych określonych w szczegółowej technologii ich wykonania oraz z obowiązujących w tym temacie zarządzeń KRZG kopalni.
f) Dokonywanie wraz z odpowiednimi służbami kopalni stosownych odbiorów po wykonaniu poszczególnych etapów robót udokumentowanych stosownymi protokółami zatwierdzonymi przez KRZG,
g) Opracowanie wzorów dokumentów w formie pisemnej oraz elektronicznej na bieżące...
Uwagi:

PL-Katowice: Roboty rozbiórkowe
2012/S 239-394562
Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe
Usługi
Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiajcy
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Kompania Węglowa S.A.
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Punkt kontaktowy: KWK "Rydułtowy-Anna" - 44-280 Rydułtowy, [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Osoba do kontaktów: Daniel Urbasik
40-039 Katowice
POLSKA
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]

E-mail: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego:
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adres profilu nabywcy:
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Główny przedmiot lub przedmioty działalnoci
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiajcych
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiajcy:
Likwidacja szybu Chrobry II w KW S.A. Oddział KWK ;Rydułtowy-Anna Ruch ;Anna- Etap II wykonanie zasypu wraz z dostawą materiału zasypowego.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub wiadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Rydułtowy-Anna [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
POLSKA.
Kod NUTS
PL227
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1) Przedmiotem zamówienia jest: postępowanie w sprawie zawarcia umowy objętego procedurą Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w temacie: ;Likwidacja szybu Chrobry II w KW S.A. Oddział KWK ;Rydułtowy-Anna Ruch ;Anna- Etap II wykonanie zasypu wraz z dostawą materiału zasypowego.
2) Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno -użytkowe przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45111300
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rzdowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Informacje o częciach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkoć lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkoć lub zakres:
1. Zakres zamówienia
Celem zadania jest likwidacja szybu Chrobry II zgodnie z zatwierdzoną przez KRZG dokumentacją p.t.: ;Projekt techniczny likwidacji szybu Chrobry II dla oddziału KWK ;Rydułtowy-Anna oraz opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez KRZG ;Szczegółową technologią likwidacji szybu Chrobry II.
2. Zakres zadania:
1) W zakresie dokumentacyjnym:
a) Opracowanie stosownej szczegółowej technologii wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie zatwierdzonego przez KRZG ;Projektu technicznego likwidacji szybu Chrobry II dla oddziału KWK ;Rydułtowy-Anna autorstwa firmy Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe “Prymat, uwzględniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28.6.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. Nr 139, poz. 1169 wraz z późniejszymi zmianami),
b) Uzyskanie zatwierdzenia KRZG opracowanej szczegółowej technologii wykonania prac określonych powyżej w części górniczej i mechanicznej wraz z harmonogramami czasowej realizacji poszczególnych (etapów) zadań,
c) Przedstawienie stosownych dokumentów i dokumentacji wynikających z obowiązujących w chwili realizacji zadania zarządzeń KRZG w temacie funkcjonowania obcych podmiotów w ruchu zakładu górniczego,
d) Przedstawienie pełnej dokumentacji potwierdzającej parametry materiałów zastosowanych do realizacji zadania zgodnie z projektem likwidacji szyby Chrobry II oraz dokumentacji techniczno-ruchowych zastosowanych maszyn i urządzeń,
e) Wnioskowanie i uzyskanie stosownych zezwoleń KRZG na przeprowadzenie poszczególnych etapów likwidacji w zakresie górniczym i mechanicznym, na podstawie protokołów odbioru technicznego przeprowadzonych prac przygotowawczych wynikających z wytycznych określonych w szczegółowej technologii ich wykonania oraz z obowiązujących w tym temacie zarządzeń KRZG kopalni.
f) Dokonywanie wraz z odpowiednimi służbami kopalni stosownych odbiorów po wykonaniu poszczególnych etapów robót udokumentowanych stosownymi protokółami zatwierdzonymi przez KRZG,
g) Opracowanie wzorów dokumentów w formie pisemnej oraz elektronicznej na bieżące rejestrowanie postępu likwidacji rury szybowej w zakresie dostaw, zużycia, rodzaju materiału, wysokości kolumny zasypowej, bilansowości zastosowanego materiału, i monitoringu zagrożeń, akceptowanych przez zamawiającego, (wzór książki likwidacji w formie pisemnej i elektronicznej),
h) Gromadzenie i przechowywanie do momentu fizycznego przekazania całości dokumentacji atestacyjnej materiałów i stosownych protokołów w trakcie realizacji całości zadania,
i) Pobieranie prób materiału wykorzystanego do wykonania korków oporowych i poddawanie go badaniom potwierdzających parametry określone w ;Projekcie technicznym likwidacji szybu Chrobry II.
j) Wnioskowanie i uzyskanie stosownych decyzji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami:
; Decyzja na transport odpadów w zakresie objętym postępowaniem zgodnie z artykułem 28 ustawy o odpadach z dnia 27.4.2001 r. (Dz.U.2010.185.1243 j.t. z późn. zm.),
; Decyzja na odzysk odpadów w zakresie objętym postępowaniem zgodnie z artykułem 26 ustawy o odpadach z dnia 27.4.2001 r. (Dz.U.2010.185.1243 j.t. z późn. zm.).
2) W części rzeczowej:
1. Przygotowanie zrębu do likwidacji szybu:
a) dostarczenie na zrąb urządzeń do likwidacji szybu i podsadzenia rurociągów - zsypnia, przenośnik zgrzebłowy lub taśmowy, urządzenie do wykonywania mieszanki zestalającej, zabudowa i uruchomienie tych urządzeń na zasadach obowiązujących u Zamawiającego, po uprzednim zlikwidowaniu/zaadoptowaniu klap ppoż. (urządzenia zapewnia Wykonawca),
b)zabudowanie pod zrębem czujnika metanometrii automatycznej (czujnik zapewnia kopalnia),
c)zabudowanie urządzeń do pomiaru poziomu zasypu w szybie, wody nad zasypem oraz pobierania prób powietrza do badań (urządzenia zapewnia Wykonawca),
d)zabudowanie urządzeń na zrębie do ewentualnej wentylacji szybu w przypadku powstania zagrożeń w czasie procesu likwidacji szybu (urządzenia zapewnia Wykonawca),
2.Bieżąca dostawa materiałów zasypowych - odbiór od producenta/wytwórcy, transport na zrąb szybu do miejsca ich rozładunku oraz rozładunek.
2.1 Wymagania techniczne w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów wydobywczych:
2.1.1 Rodzaj i pochodzenie odpadów:
Odpady wydobywcze (określone na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.9.2001 r. Dz. U. nr 112 poz. 1206) z Zakładu Mechanicznej Przeróbki Węgla:
01 04 12 odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11.
2.1.2 Warunki odbioru odpadów wydobywczych:
Odbiór odpadów wydobywczych z załadunkiem na samochody będzie odbywał się ładowarką na koszt Wykonawcy z rejonu wysypu odpadów wydobywczych zlokalizowanego na terenie KW S.A. Oddział KWK ;Rydułtowy Anna w Rydułtowach przy [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
2.1.3 Warunki transportu odpadów wydobywczych
Wyjazd samochodów z terenu kopalni odbywać się będzie bramą towarową przy szybie Leon IV w Rydułtowach, [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
2.1 4 Sposób rozliczenia z ilości przekazanych odpadów wydobywczych:
Ilość odpadów wydobywczych przekazanych przez Zamawiającego Wykonawcy będzie ustalona na podstawie następującej procedury:
Kierowca po załadowaniu samochodu udaje się w rejon wagi drobnicowej gdzie zostanie on zważony i kierowca otrzyma 3 egzemplarze druku typu WZ, z których:
; jeden egzemplarz wraz z wydrukiem z ważenia pozostaje na bramie wyjazdowej,
; jeden egzemplarze zostają przekazany poprzez kierowcę na bramie wjazdowej na teren likwidowanego ruchu ;Anna KWK ;Rydułtowy Anna,
; jeden egzemplarz kierowca przekazuje kierownikowi robót Wykonawcy na terenie prowadzonego zagospodarowania odpadów wydobywczych.
Na podstawie wystawionych druków WZ, wydruku z ważenia oraz kart przekazania odpadów w okresach miesięcznych zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.
Koszt ważenia i mycia jednego auta wynosi - 10,81 PLN/samochód.
2.2 Wymagania techniczne w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania innych odpadów przewidzianych w ;Projekcie technicznem likwidacji szybu Chrobry II dla oddziału KWK ;Rydułtowy-Anna
W okresach miesięcznych na podstawie kart przekazania odpadów wystawionych przez wytwórcę odpadów i potwierdzonych przez transportującego oraz zapisów z książki pojazdów z bramy wjazdowej na teren likwidowanego Ruchu ;Anna KWK ;Rydułtowy Anna zostanie sporządzony protokół podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.
Wymagania ogólne:
1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu informacje niezbędne do sporządzenia sprawozdania w zakresie uwolnień i transferów zanieczyszczeń, zgodnie z przepisem art. 236b ustawy Prawo ochrony środowiska.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiału zasypowego wymienionego w projekcie technicznym likwidacji szybu Chrobry II, (nie dotyczy materiału zasypowego w postaci odpadu wydobywczego który dostarcza Zamawiający).
3. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, za wyjątkiem odpadów, które zagospodaruje Zamawiający, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego, w tym zgodnie z warunkami posiadanej decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.