wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Ochrona brzegów morskich na wschód od portu Darłowo

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Data składania ofert: 2011-08-23
CPV: 45.24.30.00, 45.24.32.00, 45.24.33.00, 45.24.35.10, 45.24.40.00, 90.52.00.00
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Wodno - kanalizacyjna / obszary wodne i hydrotechnika
Wodno - kanalizacyjna / prace hydrotechniczne
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: SŁUPSK, pomorskie
Przedmiot:

Ochrona brzegów morskich na wschód od portu Darłowo.
1. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie -ochrony brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo.
2. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania następujących elementów systemu ochrony brzegu morskiego w Darłowie:
2.1. wał przeciwsztormowy z narzutem z kamienia łamanego:
2.1.1. zaprojektowana konstrukcja całego wału przeciwsztormowego posiada długość 5,45 km. Do chwili obecnej wykonany został korpus ziemny wału przeciwsztormowego o długości 4,42 km. Odcinek korpusu ziemnego wału przeciwsztormowego, który ma być wykonany w ramach inwestycji będzie posiadał długość 0,83 km,
2.1.2. zaprojektowana szerokość korony wału wynosi 3,5 m, na której posadowiona jest droga inspekcyjna. Nachylenie skarpy wału od strony Jeziora Kopań zostało zaprojektowane w stosunku 1:1,50. Nachylenie skarpy wału od strony odmorskiej również zaprojektowano o nachyleniu 1:1,50. Konstrukcja korpusu wału przewidziana została do wykonania z piasku grubego, który ma być wzmocniony dwiema warstwami geowłókniny oraz warstwami separacyjnymi w zależności od wysokości nasypu. Po obu stronach nasypu (strony odmorskiej jak i od strony Jeziora Kopań) u podnóża korpusu ziemnego zaprojektowano stopy filtracyjne. Droga inspekcyjna na koronie wału ma być wykonana z płyt YOMB w układzie pasowym, tak aby oś jezdni pokrywała się z osią korony korpusu wału. Rzędna niwelety drogi inspekcyjnej wynosi 3,50 m n.p.m,
2.1.3. po wykonaniu korpusu ziemnego oraz odpowiednim uformowaniu skarp, również na wykonanym wcześniej odcinku korpusu ziemnego wału, należy wykonać narzut kamienny na całej długości wału od strony odmorskiej na długości 4980 m, o grubości ok. 1,5 m oraz od strony odjeziornej na długości 5450 m o grubości ok. 1 m,
2.1.4. od strony Jeziora Kopań umocnienie jest typu śródlądowego z uwagi na przeważające oddziaływanie hydrostatyczne warstwa narzutu kamiennego o ciężarze min. jednostkowym 0,50 kN (0,05 t). Szczeliny pomiędzy...
Uwagi:

PL-Słupsk: Roboty w zakresie ochrony przybrzeżnej
2011/S 135-224296
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJ CA
I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Urząd Morski w Słupsku
Al. Sienkiewicza 18
Do wiadomości: Agnieszka Zuzelska
76-200 Słupsk
POLSKA
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]

E-mail: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
I.2)
RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJ CEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOCI
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Środowisko
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
OPIS
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiajc
Ochrona brzegów morskich na wschód od portu Darłowo.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub wiadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Darłowo.
Kod NUTS
PL422
II.1.3)
Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
1. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie ;ochrony brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo.
2. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania następujących elementów systemu ochrony brzegu morskiego w Darłowie:
2.1. wał przeciwsztormowy z narzutem z kamienia łamanego:
2.1.1. zaprojektowana konstrukcja całego wału przeciwsztormowego posiada długość 5,45 km. Do chwili obecnej wykonany został korpus ziemny wału przeciwsztormowego o długości 4,42 km. Odcinek korpusu ziemnego wału przeciwsztormowego, który ma być wykonany w ramach inwestycji będzie posiadał długość 0,83 km,
2.1.2. zaprojektowana szerokość korony wału wynosi 3,5 m, na której posadowiona jest droga inspekcyjna. Nachylenie skarpy wału od strony Jeziora Kopań zostało zaprojektowane w stosunku 1:1,50. Nachylenie skarpy wału od strony odmorskiej również zaprojektowano o nachyleniu 1:1,50. Konstrukcja korpusu wału przewidziana została do wykonania z piasku grubego, który ma być wzmocniony dwiema warstwami geowłókniny oraz warstwami separacyjnymi w zależności od wysokości nasypu. Po obu stronach nasypu (strony odmorskiej jak i od strony Jeziora Kopań) u podnóża korpusu ziemnego zaprojektowano stopy filtracyjne. Droga inspekcyjna na koronie wału ma być wykonana z płyt YOMB w układzie pasowym, tak aby oś jezdni pokrywała się z osią korony korpusu wału. Rzędna niwelety drogi inspekcyjnej wynosi 3,50 m n.p.m,
2.1.3. po wykonaniu korpusu ziemnego oraz odpowiednim uformowaniu skarp, również na wykonanym wcześniej odcinku korpusu ziemnego wału, należy wykonać narzut kamienny na całej długości wału od strony odmorskiej na długości 4980 m, o grubości ok. 1,5 m oraz od strony odjeziornej na długości 5450 m o grubości ok. 1 m,
2.1.4. od strony Jeziora Kopań umocnienie jest typu śródlądowego z uwagi na przeważające oddziaływanie hydrostatyczne warstwa narzutu kamiennego o ciężarze min. jednostkowym 0,50 kN (0,05 t). Szczeliny pomiędzy nimi wypełnione są pospółką. Od strony Morza Bałtyckiego umocnienie jest typu morskiego z uwagi na przeważające oddziaływania hydrostatyczne warstwa narzutu kamiennego o ciężarze min. jednostkowym 1,00 kN (0,01 t). Szczeliny pomiędzy nimi wypełnione są pospółką,
2.1.5. w obu przypadkach narzuty ochronne posadowione zostaną na rzędnej + 0,50 m n.p.m. Pod każdym obrzutów należy wykonać materac faszynowy uniemożliwiający gwałtowne osiadanie konstrukcji na podłożu wydmowym i torfowym. Narzut należy wykonanać od wysokości poziomu morza do poziomu nawierzchni drogi inspekcyjnej,
2.1.6. dla kontroli osiadania wału należy wykonać 30 reperów roboczych, rozmieszczonych co 150 m na koronie wału oraz zagęszczenie istniejącej sieci reperów ustabilizowanych w warstwie rodzimego gruntu mierzei po stronie Jeziora Kopań;
2.2. falochrony wyspowe:
2.2.1. zniszczona konstrukcja istniejącego w chwili obecnej falochronu brzegowego jest przeznaczona do rozbiórki. W ramach inwestycji przewidziano wykonanie w miejscu istniejącej konstrukcji nową budowlę ochronną brzegu morskiego, w postaci falochronu, o długości 1 330 m.
Obecnie istniejący obiekt hydrotechniczny składa się z 14 elementów, posiadających długość ok. 50 m, osadzonych ok. 50 metrów od siebie i w odległości do 100 metrów od brzegu morskiego.
Nowa konstrukcja falochronu wyspowego oparta zostanie na modułach o długości ok. 200 mb, z przerwami o szerokości od 30 do 40 m. Szerokość korony poszczególnych modułów będzie zmienna, przy zachowaniu stałej wysokości korpusu falochronu 0,60m n.p.m. (średni poziom wody dla portu Darłowo 503 cm). Nachylenie skarp modułów: strona odmorska nachylenie skarpy: 1:3; strona odlądowa: nachylenie skarp: 1:2. Konstrukcja korpusu falochronu wyspowego zaprojektowana została jako narzutowa z frakcjonowanymi warstwami podbudowy. Narzut kamienny dla zwiększenia stateczności oraz efektu rozpraszania falowania osadzony zostanie w ;korycie z gwiazdobloków o wadze 5t. Część materiału do budowy winna zostać pozyskana z istniejącej konstrukcji budowli hydrotechnicznej,
2.2.2. w trakcie przeprowadzania modernizacji należy wykorzystać istniejący kamień łamany, który będzie powtórnie ułożony. Korpus należy dodatkowo pogrubić warstwą kamienia, co spowoduje zmianę profilu jego stoków. Od strony odmorskiej należy ułożyć naprzemianlegle trzy rzędy gwiazdobloków, co dodatkowo uodporni konstrukcję. Kamienie z korpusu należy zgrubnie ułożyć przez nurków, powierzchniową warstwę należy ułożyć z możliwie dużą dokładnością (zależy od wielkości i stopnie nierównomierności poszczególnych ścian brył kamieni);
2.3. ostrogi brzegowe - należy wykonać poprzez wbicie pali drewnianych o długości od 4 do 10 m w jednym ciągu, prostopadle do brzegu morskiego w odległościach określonych ich dzisiejszym położeniem. Pale winny zostać wykonane z przeżywiczonych pni gatunku sosna pospolita, dodatkowo zaimpregnowanych preparatem antygrzybicznym. Ostrogi brzegowe zaprojektowano o długości ok. 110 m. Ilość ostróg do odtworzenia to 53 szt. w tym 14 szt. typu ;teowego (z dodatkową poprzeczką o długości 50 metrów biegnąca wzdłuż brzegu morskiego). Prace będą zlokalizowane na długości 7 km między 262 a 269 kilometrażem brzegu morskiego. Prace kafarem kroczącym, nie dopuszcza się zastosowania kafarów spalinowych;
2.4. prace saperskie z uwagi na potencjalną możliwość wystąpienia, na terenie objętym inwestycją, materiałów niebezpiecznych w postaci niewypałów oraz niewybuchów pochodzących z okresu II Wojny Światowej, należy wykonać przed przystąpieniem do właściwych prac budowlanych do wykonania następującego zakresu prac saperskich:
2.4.1. wykonanie projektu prac saperskich wraz z programem zapewnienia jakości i planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowany dla całości obszaru zlecanych prac saperskich obejmujący cały obszar wskazanego zakresu robót,
2.4.2. wyznaczenie, oznakowanie i ochrona (w czasie prowadzenia prac) terenu przeszukania, stref zagrożeń i oddziaływania prac saperskich do czasu ich zakończenia w całości,
2.4.3. wykonanie przeszukania obszaru objętego zakresem prac saperskich z użyciem właściwego sprzętu technicznego odpowiadającego wymogom dokładności i głębokości przeszukania na obszarze morskim do głębokości 5 m ppt, na obszarze lądowym do głębokości 3 m ppt,
2.4.4. sporządzenie dokumentacji topografii zlokalizowanych dla wszystkich znalezionych niewybuchów i niewypałów oraz innych niebezpiecznych obiektów,
2.4.5. wydobycie i utylizacja materiałów niebezpiecznych,
2.4.6. sporządzenie raportu powykonawczego przeszukania saperskiego wszystkich znalezionych niewybuchów i niewypałów oraz innych niebezpiecznych obiektów pochodzenia wojskowego ze wskazanego terenu dla strefy lądowej i wodnej,
2.4.7. wydanie certyfikatu czystości terenu.
Przeszukanie saperskie przewidziano w części lądowej i wodnej na obszarze całej inwestycji w pasie o zmiennej szerokości: obszar morski do przeszukania saperskiego o powierzchni ok. 164 ha, oraz obszar lądowy o powierzchni ok. 77 ha.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45243000
,
45244000
,
45243510
,
45243300
,
45243200
,
90520000
II.1.7)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rzdowych (GPA)
Nie
II.1.8)
Podział na częci
Nie
II.1.9)
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)
WIELKOĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)
Całkowita wielkoć lub zakres
1. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie ;ochrony brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo.
2. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania następujących elementów systemu ochrony brzegu morskiego w Darłowie:
2.1. wał przeciwsztormowy z narzutem z kamienia łamanego:
2.1.1. zaprojektowana konstrukcja całego wału przeciwsztormowego posiada długość 5,45 km. Do chwili obecnej wykonany został korpus ziemny wału przeciwsztormowego o długości 4,42 km. Odcinek korpusu ziemnego wału przeciwsztormowego, który ma być wykonany w ramach inwestycji będzie posiadał długość 0,83 km,
2.1.2. zaprojektowana szerokość korony wału wynosi 3,5 m, na której posadowiona jest droga inspekcyjna. Nachylenie skarpy wału od strony Jeziora Kopań zostało zaprojektowane w stosunku 1:1,50. Nachylenie skarpy wału od strony odmorskiej również zaprojektowano o nachyleniu 1:1,50. Konstrukcja korpusu wału przewidziana została do wykonania z piasku grubego, który ma być wzmocniony dwiema warstwami geowłókniny oraz warstwami separacyjnymi w zależności od wysokości nasypu. Po obu stronach nasypu (strony odmorskiej jak i od strony Jeziora Kopań) u podnóża korpusu ziemnego zaprojektowano stopy filtracyjne. Droga inspekcyjna na koronie wału ma być wykonana z płyt YOMB w układzie pasowym, tak aby oś jezdni pokrywała się z osią korony korpusu wału. Rzędna niwelety drogi inspekcyjnej wynosi 3,50 m n.p.m,
2.1.3. po wykonaniu korpusu ziemnego oraz odpowiednim uformowaniu skarp, również na wykonanym wcześniej odcinku korpusu ziemnego wału, należy wykonać narzut kamienny na całej długości wału od strony odmorskiej na długości 4980 m, o grubości ok. 1,5 m oraz od strony odjeziornej na długości 5450 m o grubości ok. 1 m,
2.1.4. od strony Jeziora Kopań umocnienie jest typu śródlądowego z uwagi na przeważające oddziaływanie hydrostatyczne warstwa narzutu kamiennego o ciężarze min. jednostkowym 0,50 kN (0,05 t). Szczeliny pomiędzy nimi wypełnione są pospółką. Od strony Morza Bałtyckiego umocnienie jest typu morskiego z uwagi na przeważające oddziaływania hydrostatyczne warstwa narzutu kamiennego o ciężarze min. jednostkowym 1,00 kN (0,01 t). Szczeliny pomiędzy nimi wypełnione są pospółką,
2.1.5. w obu przypadkach narzuty ochronne posadowione zostaną na rzędnej + 0,50 m n.p.m. Pod każdym obrzutów należy wykonać materac faszynowy uniemożliwiający gwałtowne osiadanie konstrukcji na podłożu wydmowym i torfowym. Narzut należy wykonanać od wysokości poziomu morza do poziomu nawierzchni drogi inspekcyjnej,
2.1.6. dla kontroli osiadania wału należy wykonać 30 reperów roboczych, rozmieszczonych co 150 m na koronie wału oraz zagęszczenie istniejącej sieci reperów ustabilizowanych w warstwie rodzimego gruntu mierzei po stronie Jeziora Kopań;
2.2. falochrony wyspowe:
2.2.1. zniszczona konstrukcja istniejącego w chwili obecnej falochronu brzegowego jest przeznaczona do rozbiórki. W ramach inwestycji przewidziano wykonanie w miejscu istniejącej konstrukcji nową budowlę ochronną brzegu morskiego, w postaci falochronu, o długości 1 330 m.
Obecnie istniejący obiekt hydrotechniczny składa się z 14 elementów, posiadających długość ok. 50 m, osadzonych ok. 50 metrów od siebie i w odległości do 100 metrów od brzegu morskiego.
Nowa konstrukcja falochronu wyspowego oparta zostanie na modułach o długości ok. 200 mb, z przerwami o szerokości od 30 do 40 m. Szerokość korony poszczególnych modułów będzie zmienna, przy...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.