wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

ODBIÓR I SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA MODERNIZACJE AULI 218 I 318 W BUDYNKU 101 ORAZ PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 2013/613, pozycja 227912
Data składania ofert: 2013-06-21
CPV: 71.24.70.00
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Projektowanie / nadzór, kosztorys
Projektowanie / projekt budowlany
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: WARSZAWA, mazowieckie
Przedmiot:

ODBIÓR I SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA MODERNIZACJE AULI 218 I 318 W BUDYNKU 101 ORAZ PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE TEJ DOKUMENTACJI
1)pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz.1623),
2)protokolarny odbiór dokumentacji projektowej zgodnie z 30 ust. 4 DECYZJI Nr 7 MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 stycznia 008 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. MON Nr 1 poz.6 ) oraz sprawdzenie i zapoznanie się z dokumentacją techniczną inwestycji,
3)reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji,
4)wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją inwestycji,
5)współpraca z nadzorem autorskim,
6)organizowanie i prowadzenie raz w tygodniu narad koordynacyjnych z udziałem wykonawcy, a także w zależności od potrzeb projektanta i przedstawicieli użytkownika,
7)zapewnienie zgodności wykonywanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót,
8)rozwiązywanie problemów technicznych w trakcie realizacji inwestycji,
9)rzeczowe i finansowe rozliczenie robót budowlanych,
10)zatwierdzenie i kontrolowanie jakości...
Uwagi:

Warszawa: ODBIÓR I SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA MODERNIZACJE AULI 218 I 318 W BUDYNKU 101 ORAZ PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE TEJ DOKUMENTACJI
Numer ogłoszenia: 227912 - 2013; data zamieszczenia: 13.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJAI: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adres strony internetowej zamawiającego: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR I SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA MODERNIZACJE AULI 218 I 318 W BUDYNKU 101 ORAZ PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE TEJ DOKUMENTACJI.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz.1623),
2)protokolarny odbiór dokumentacji projektowej zgodnie z 30 ust. 4 DECYZJI Nr 7 MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 stycznia 008 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. MON Nr 1 poz.6 ) oraz sprawdzenie i zapoznanie się z dokumentacją techniczną inwestycji,
3)reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji,
4)wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją inwestycji,
5)współpraca z nadzorem autorskim,
6)organizowanie i prowadzenie raz w tygodniu narad koordynacyjnych z udziałem wykonawcy, a także w zależności od potrzeb projektanta i przedstawicieli użytkownika,
7)zapewnienie zgodności wykonywanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót,
8)rozwiązywanie problemów technicznych w trakcie realizacji inwestycji,
9)rzeczowe i finansowe rozliczenie robót budowlanych,
10)zatwierdzenie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną,
11)szacowanie i weryfikowanie oraz uzgadnianie z Zamawiającym robót dodatkowych, zamiennych zaproponowanych przez Wykonawcę w zakresie rzeczowym i finansowym,
12)sporządzenie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie konieczności wykonania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich akceptację,
13)organizacja oraz przeprowadzenie odbioru końcowego oraz przygotowanie protokołu odbioru w porozumieniu z Zamawiającym,
14)uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych z wykonawcą robót (min. raz do roku) po zakończeniu robót (okres gwarancji na roboty budowlane - 36 m-cy),
15)zapoznanie się z terenem inwestycji , jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami,
16)udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowo- finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji,
17)sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym:
a)reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy;
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosownych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
d) sprawdzenie i odbiór robót wynikających z harmonogramu robót budowlanych;
e) kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich wykonania;
f) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilość, jakość, wartość robót), w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu;
g) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.