wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Melioracje szczegółowe Stary Chwalim

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 2012/419, pozycja 89201
Data składania ofert: 2012-04-27
CPV: 71.32.20.00
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Projektowanie / projekt branży wodno- kanalizacyjnej
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: SZCZECIN, zachodniopomorskie
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Melioracje szczegółowe Stary Chwalim.
1.2. Miejsce realizacji:
Melioracje szczegółowe na działkach:
442, 443, 438, 439/9, 441/2, 441/3, 441/4, 444/2 obręb Stary Chwalim, gmina Barwice, powiat Szczecinek
6/4, 6/6 obręb Knyki, gmina Barwice, powiat Szczecinek
1.3. Zakres przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Melioracje szczegółowe Stary Chwalim,
W ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować odbudowę istniejących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na działkach 442, 443, 438, 439/9, 441/2, 441/3, 441/4, 444/2 obręb Stary Chwalim, gmina Barwice, powiat Szczecinek, 6/4, 6/6 obręb Knyki, gmina Barwice, powiat Szczecinek. Powierzchnia działek planowanych pod wykonanie melioracji wodnych szczegółowych wynosi około 165 ha. Celem odbudowy istniejącego systemu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych jest poprawa warunków gruntowo-wodnych czego efektem będzie poprawa jakości i ilości plonów rolnych.
Dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące części składowe (elementy):
1. Projekt budowlany - 7 egzemplarzy,
2. Operat wodnoprawny wraz z instrukcja gospodarowania wodą - 4 egzemplarze,
3. Raport o oddziaływaniu na środowisko - 4 egzemplarze,
4. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 3 egzemplarze,
5. Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót - 3 egzemplarze.
6. Kosztorys inwestorski - 1 egzemplarz.
7. Inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki z ich
lokalizacją i podziałem (przy występowaniu takich) na gatunki - 3 egzemplarze.
8. Dokumentację terenowo - prawną - 1 egzemplarz.
Dokumentacja projektowa posiadać ma niezbędne uzgodnienia z jednostkami branżowymi.
1.4. Wymagania ogólne w stosunku do wszystkich części składowych dokumentacji projektowej.
1) Każda część składowa (element) dokumentacji projektowej ma być przedłożony Zamawiającemu w formie jednolitego, trwale spiętego lub zszytego skoroszytu (opracowania), obejmująca całość przedmiotu zamówienia, z podziałem wewnątrz skoroszytu na rozdziały odnoszące się do wyszczególnionych w pkt 1.3. podzadań.
2) Każdy z rozdziałów zawartych wewnątrz skoroszytu (opracowania) w treści wyczerpywać ma obowiązujące przepisy prawa w zakresie odnoszącym się do poszczególnych części składowych dokumentacji projektowej oraz odpowiadać ma wymaganiom szczegółowym opisanym w pkt 1.5.
1.5. Wymagania szczegółowe w stosunku do części składowych dokumentacji projektowej.
ad.1 Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi realizację
zadanie inwestycyjnego, opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133
z późn. zm.) oraz z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i...
Uwagi:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Szczecin: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
Melioracje szczegółowe Stary Chwalim
Numer ogłoszenia: 89201 - 2012; data zamieszczenia: 19.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJAI: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adres strony internetowej zamawiającego: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
Melioracje szczegółowe Stary Chwalim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.2. Miejsce realizacji:
Melioracje szczegółowe na działkach:
442, 443, 438, 439/9, 441/2, 441/3, 441/4, 444/2 obręb Stary Chwalim, gmina Barwice, powiat Szczecinek
6/4, 6/6 obręb Knyki, gmina Barwice, powiat Szczecinek
1.3. Zakres przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Melioracje szczegółowe Stary Chwalim,
W ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować odbudowę istniejących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na działkach 442, 443, 438, 439/9, 441/2, 441/3, 441/4, 444/2 obręb Stary Chwalim, gmina Barwice, powiat Szczecinek, 6/4, 6/6 obręb Knyki, gmina Barwice, powiat Szczecinek. Powierzchnia działek planowanych pod wykonanie melioracji wodnych szczegółowych wynosi około 165 ha. Celem odbudowy istniejącego systemu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych jest poprawa warunków gruntowo-wodnych czego efektem będzie poprawa jakości i ilości plonów rolnych.
Dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące części składowe (elementy):
1.Projekt budowlany - 7 egzemplarzy,
2.Operat wodnoprawny wraz z instrukcja gospodarowania wodą - 4 egzemplarze,
3.Raport o oddziaływaniu na środowisko - 4 egzemplarze,
4.Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 3 egzemplarze,
5.Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót - 3 egzemplarze.
6.Kosztorys inwestorski - 1 egzemplarz.
7.Inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki z ich
lokalizacją i podziałem (przy występowaniu takich) na gatunki - 3 egzemplarze.
8.Dokumentację terenowo - prawną - 1 egzemplarz.
Dokumentacja projektowa posiadać ma niezbędne uzgodnienia z jednostkami branżowymi.
1.4. Wymagania ogólne w stosunku do wszystkich części składowych dokumentacji projektowej.
1)Każda część składowa (element) dokumentacji projektowej ma być przedłożony Zamawiającemu w formie jednolitego, trwale spiętego lub zszytego skoroszytu (opracowania), obejmująca całość przedmiotu zamówienia, z podziałem wewnątrz skoroszytu na rozdziały odnoszące się do wyszczególnionych w pkt 1.3. podzadań.
2)Każdy z rozdziałów zawartych wewnątrz skoroszytu (opracowania) w treści wyczerpywać ma obowiązujące przepisy prawa w zakresie odnoszącym się do poszczególnych części składowych dokumentacji projektowej oraz odpowiadać ma wymaganiom szczegółowym opisanym w pkt 1.5.
1.5. Wymagania szczegółowe w stosunku do części składowych dokumentacji projektowej.
ad.1 Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi realizację
zadanie inwestycyjnego, opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133
z późn. zm.) oraz z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072
z późn. zm.) w liczbie 7 egzemplarzy.
W niniejszym opracowaniu należy przedstawić dokładny opis technologii wykonania robót projektowych oraz załączyć min. kopie opisów dwóch reperów państwowych.
Dokumentacja ta powinna zawierać dane hydrologiczne dotyczące obiektu, opis stanu
istniejącego (warunki glebowo - wodne) w formie: opracowań warunków glebowo -
wodnych (w wypadku robót melioracyjnych) lub badań geotechnicznych (w wypadku
budowli hydrotechnicznych).
W opracowaniu dokumentacji glebowo-wodnej lub geotechnicznej należy uwzględnić wymogi zawarte w instrukcjach, normach oraz wytycznych odnoszące się do przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
Ponadto dokumentacja powinna zawierać kierunki rozwiązań projektowych zawarte w koncepcji projektowej.
Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne rysunki i opisy umożliwiające wykonanie robót budowlanych.
Uwagi:
Wykonawca usług projektowych powinien przedstawić szczegółowe rozwiązania projektowe, które chce zastosować w opracowaniu dokumentacji technicznej, do akceptacji przez Zamawiającego w jego siedzibie (wersja robocza) przed przystąpieniem do stosowania ich w pracach projektowych.
Wszystkie dane charakteryzujące inwestycję w jednostkach: m, m2, m3, m/s, kN, kg, kPa itp. należy przedstawić w tabelce na początku opracowania.
ad.2 Operat wodnoprawny wraz z instrukcja gospodarowania wodą i niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012r. nr 28, poz. 145) w liczbie 4 egzemplarzy.
ad.3 Raport oddziaływania na środowisko zadania inwestycyjnego z waloryzacją
przyrodniczą zgodnie z przepisami ustaw z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 nr 199 poz. 1227) i Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
- w liczbie 4 egzemplarzy
ad.4 Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są
niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w 13 i 14 ww. rozporządzenia (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z późn. zm.) - w liczbie
3 egzemplarzy.
ad.5 Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis robót i nakłady rzeczowe głównie w oparciu o KNR-y, z wyliczeniem i zestawieniem ilości nakładów robocizny, materiałów i sprzętu. Ponadto należy dołączyć obmiary robocze według mas ziemnych (wykopy, nasypy), czy powierzchni (plantowania, koszenia) itp. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w od 6 do 10 w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.