wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 2014/103, pozycja 2014
Data składania ofert: 2014-01-14
CPV: 80.53.00.00
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Edukacja, szkolenia / kursy i szkolenia
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: MIECHÓW, małopolskie
Przedmiot:

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW
W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
W MAŁOPOLSCE
współfinansowanego ze środków UE w ramach POKLZamówienie składa się z 4 części:
CZĘŚĆ I: Kurs profesjonalna recepcjonistka
CZĘŚĆ II: Kurs kierownika sklepu
CZĘŚĆ III: Kurs fakturzystki z obsługą komputera i kas fiskalnych
CZĘŚĆ IV: Kurs sekretarka-asystentka
ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW
W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
W MAŁOPOLSCE
współfinansowanego ze środków UE w ramach POKL

Zamówienie składa się z 4 części:
CZĘŚĆ I: Kurs profesjonalna recepcjonistka
CZĘŚĆ II: Kurs kierownika sklepu
CZĘŚĆ III: Kurs fakturzystki z obsługą komputera i kas fiskalnych
CZĘŚĆ IV: Kurs sekretarka-asystentka

Szczegółowe przedstawienie przedmiotu zamówienia jest uwzględnione w Załączniki I -informacje dotyczące ofert częściowych.
CZĘŚĆ Nr: 1
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ I: Kurs profesjonalna recepcjonistka
1. Liczba uczestników: 10 uczniów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości uczestników kursu w przypadkach losowych lub rezygnacji uczestnika w trakcie kursu.
2. Ilość godzin zajęć: minimum 40 godz. teoretycznych i praktycznych łącznie.
3. Kursant powinien pozyskać wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zadań, między innymi z zakresu:
roli recepcji w nowoczesnej firmie: kontakty z klientami, przekaz informacji wewnątrz firmy;
tworzenia korzystnego wizerunku firmy wobec klienta;
dostosowania własnej osobowości do wymogów k[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
zasad właściwej organizacji pracy i technik pracy;
profesjonalnej komunikacji [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
uwarunkowań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.
4. Miejscem organizacji szkolenia może być Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie, [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
5. Zajęcia mogą odbywać się wyłącznie w godzinach pozalekcyjnych, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym i zaakceptowanym przez szkolnego lidera projektu.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystania na kursie zakupionych ze środków projektu ekranów rozwijanych oraz wskaźników laserowych; Wykonawca zapewni pozostały sprzęt szkoleniowy na czas trwania kursu.
7. Wykonawca zapewnia nieodpłatnie materiał dydaktyczny dla każdego uczestnika kursu, który po skończonym kursie staje się własnością uczestników.
8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia, do zaakceptowania, na minimum 3 dni przed rozpoczęciem kursu, programu i wstępnego harmonogramu kursu.
9. Wykonawca zobowiązany jest do rze[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
10. Wykonawca zobowiązany będzie po ukończeniu kursu przeprowadzić egzamin wewnętrzny sprawdzający umiejętności i na tej podstawie wydać stosowne dokumenty świadczące o ukończeniu kursu (zaświadczenie, świadectwo, certyfikat itp.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
11. Wszystkie dokumenty i materiały szkoleniowe, miejsce prowadzenia szkolenia i listy obecności muszą być oznaczone logotypami projektu zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.
12. Termin wykonania zamówienia: do 15.04.2014 r.
CZĘŚĆ Nr: 2
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ II: Kurs kierownika sklepu
1. Liczba uczestników: 10 uczniów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości uczestników kursu w przypadkach losowych lub rezygnacji uczestnika w trakcie kursu.
2. Ilość godzin zajęć: minimum 40 godz. teoretycznych i praktycznych łącznie.
3. Kursant powinien pozyskać wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zadań kierownika sklepu. między innymi z zakresu:
zarządzania personelem,
planowania i analizy sprzedaży,
organizacji przestrzeni sprzedaży,
gospodarki towarowej,
dokumentacji i ewidencjonowania,
oceny funkcjonowania sklepu,
wybranych elementów kodeksu pracy,
praw klienta.
4. Miejscem organizacji zajęć teoretycznych szkolenia może być Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie, [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
5. Zajęcia mogą odbywać się wyłącznie w godzinach pozalekcyjnych, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym i zaakceptowanym przez szkolnego lidera projektu.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystania użyczonego sprzętu, zakupionego przez Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie ze środków projektu (m.in. czytniki kodów kreskowych, metkownice, zestawy kasowe). W przypadku, gdy sprzęt ten nie będzie wystarczający do zrealizowania programu kursu, Wykonawca zapewni pozostały niezbędny sprzęt szkoleniowy.
7. Wykonawca zapewnia nieodpłatnie materiał dydaktyczny dla każdego uczestnika kursu, który po skończonym kursie staje się własnością uczestników.
8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia, do zaakceptowania, na minimum 3 dni przed rozpoczęciem kursu, programu i wstępnego harmonogramu kursu.
9. Wykonawca zobowiązany jest do rze[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
10. Wykonawca zobowiązany będzie po ukończeniu kursu przeprowadzić egzamin wewnętrzny sprawdzający umiejętności i na tej podstawie wydać stosowne dokumenty świadczące o ukończeniu kursu (zaświadczenie, świadectwo, certyfikat itp.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
11. Wszystkie dokumenty i materiały szkoleniowe, miejsce prowadzenia szkolenia i listy obecności muszą być oznaczone logotypami projektu zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.
12. Termin wykonania zamówienia: do 15.04.2014 r.
CZĘŚĆ Nr: 3
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ III: Kurs fakturzystki z obsługą komputera i kas fiskalnych

1. Liczba uczestników: 30 uczniów; w podziale na 2 grupy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości uczestników kursu w przypadkach losowych lub rezygnacji uczestnika w trakcie kursu.
2. Ilość godzin zajęć, dla każdej grupy: minimum 60 godz. teoretycznych i praktycznych łącznie.
3. Kursant powinien pozyskać wiedzę i praktyczne...
Uwagi:

Miechów: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW
W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
W MAŁOPOLSCE
współfinansowanego ze środków UE w ramach POKL
Zamówienie składa się z 4 części:
CZĘŚĆ I: Kurs profesjonalna recepcjonistka
CZĘŚĆ II: Kurs kierownika sklepu
CZĘŚĆ III: Kurs fakturzystki z obsługą komputera i kas fiskalnych
CZĘŚĆ IV: Kurs sekretarka-asystentka
Numer ogłoszenia: 2014 - 2014; data zamieszczenia: 03.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJAI: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adres strony internetowej zamawiającego: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW
W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
W MAŁOPOLSCE
współfinansowanego ze środków UE w ramach POKL
Zamówienie składa się z 4 części:
CZĘŚĆ I: Kurs profesjonalna recepcjonistka
CZĘŚĆ II: Kurs kierownika sklepu
CZĘŚĆ III: Kurs fakturzystki z obsługą komputera i kas fiskalnych
CZĘŚĆ IV: Kurs sekretarka-asystentka.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW
W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
W MAŁOPOLSCE
współfinansowanego ze środków UE w ramach POKL
Zamówienie składa się z 4 części:
CZĘŚĆ I: Kurs profesjonalna recepcjonistka
CZĘŚĆ II: Kurs kierownika sklepu
CZĘŚĆ III: Kurs fakturzystki z obsługą komputera i kas fiskalnych
CZĘŚĆ IV: Kurs sekretarka-asystentka
Szczegółowe przedstawienie przedmiotu zamówienia jest uwzględnione w Załączniki I -informacje dotyczące ofert częściowych..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJAIII: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykaz osób uprawionych do przeprowadzenia kursów
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
parafowany wzór istotnych postanowień umowy, wpis do instytucji szkoleniowych lub akredytację Kuratorium Oświaty

SEKCJAIV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)Adres strony...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.