wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Osłona energetyczna. Przedmiotem zamówienia jest osłona energetyczna. Część nr: 1 Nazwa: Część I: Zakup i dostawa dwóch kompletów...

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Data składania ofert: 2012-03-20
CPV: 31.12.12.00, 35.10.00.00, 45.31.00.00
Rodzaj: dostawy   
Branża: Energoelektryczna / urządzenia, materiały
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: WARSZAWA, mazowieckie
Przedmiot:

Osłona energetyczna.
Przedmiotem zamówienia jest osłona energetyczna.

Część nr: 1
Nazwa: Część I: Zakup i dostawa dwóch kompletów zasilaczy UPS 3 kVA z dodatkowym zasobnikiem akum[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Krótki opis
Część I: Zakup i dostawa dwóch kompletów zasilaczy UPS 3 kVA z dodatkowym zasobnikiem akum[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 21 (od udzielenia zamówienia)

Część nr: 2
Nazwa: Część II: Zakup i dostawa agregatów prądotwórczych
Krótki opis
Część II: Zakup i dostawa:
1. dwóch agregatów prądotwórczych, każdy na homologowanym podwoziu jezdnym, niezbędnych do awaryjnego zasilania obiektów kontroli ruchu lotniczego. Miejsce dostawy:
a) jednego ( agregatu prądotwórczego o mocy ciągłej 30,0 kVA i mocy maksymalnej 32,0 kVA do: Ośrodek Radiokomunikacyjny,
Uwagi:

PL-Warszawa: Urządzenia awaryjne i zabezpieczające
2012/S 29-046721
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Michał Bednarz
02-147 Warszawa
POLSKA
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]

E-mail: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej:
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
al. Krakowska 4/6, pok. 007
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Michał Bednarz
02-284 Warszawa
POLSKA
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]

E-mail: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adres internetowy:
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiajcej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalnoci
Inny: Służby Żeglugi Powietrznej
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiajc:
Osłona energetyczna.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub wiadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Część I: Ośrodek Radiokomunikacyjny, [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Część II: Ośrodek Radiokomunikacyjny, [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów, Terenowy Zespół Techniczny Szczecin, 72-100 Szczecin-Goleniów.
Część III: NDB ;WRW Wrocław, [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Część IV: Port Lotniczy Szczecin-Goleniów, Terenowy Zespół Techniczny Szczecin, 72-100 Szczecin-Goleniów.
Kod NUTS
PL4
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest osłona energetyczna.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
35100000
,
31121200
,
45310000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rzdowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)
Częci
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkoć lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkoć lub zakres:
Zamówienie stanowi część zamówienia o wartości powyżej 130 000 EUR.
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 6 (od udzielenia zamówienia)
Informacje o częciach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Część I: Zakup i dostawa dwóch kompletów zasilaczy UPS 3 kVA z dodatkowym zasobnikiem akum[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
1)
Krótki opis
Część I: Zakup i dostawa dwóch kompletów zasilaczy UPS 3 kVA z dodatkowym zasobnikiem akum[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
35100000
,
31121200
,
45310000
3)
Wielkoć lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 21 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat częci zamówienia
Część nr: 2
Nazwa: Część II: Zakup i dostawa agregatów prądotwórczych
1)
Krótki opis
Część II: Zakup i dostawa:
1. dwóch agregatów prądotwórczych, każdy na homologowanym podwoziu jezdnym, niezbędnych do awaryjnego zasilania obiektów kontroli ruchu lotniczego. Miejsce dostawy:
a) jednego (1) agregatu prądotwórczego o mocy ciągłej 30,0 kVA i mocy maksymalnej 32,0 kVA do: Ośrodek Radiokomunikacyjny, [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
b) jednego (1) agregatu prądotwórczego o mocy ciągłej 30,0 kVA i mocy maksymalnej 32,0 kVA do: Wieża Kontroli Lotów, [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
2. jednego, przenośnego agregatu prądotwórczego o mocy ciągłej 10,0 kVA (8,0 kW) niezbędnego do awaryjnego zasilania urządzeń radionawigacyjnych Miejsce dostawy: Port Lotniczy Szczecin-Goleniów, Terenowy Zespół Techniczny Szczecin, 72-100 Szczecin-Goleniów.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
35100000
,
31121200
,
45310000
3)
Wielkoć lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 56 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat częci zamówienia
Część nr: 3
Nazwa: Zakup, dostawa i montaż na fundamencie trzech urządzeń awaryjnego zasilania obiektów nawigacyjnych (dla każdego obiektu po jednym urządzeniu)
1)
Krótki opis
Część III: Zakup, dostawa i montaż na fundamencie trzech urządzeń awaryjnego zasilania obiektów nawigacyjnych (dla każdego obiektu po jednym urządzeniu), miejsce dostawy:
a) w obiekcie NDB ;WRW Wrocław, [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
b) w obiekcie NDB ;CHO Chociwel, [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
c) w obiekcie NDB ;OL Mosty, k/Goleniowa,
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
35100000
,
31121200
,
45310000
3)
Wielkoć lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 6 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat częci zamówienia
Część nr: 4
Nazwa: Część IV: Modernizacja, polegająca na rozbudowie istniejących układów zasilania o dodatkowe moduły do podłączenia agregatu prądotwórczego jako zasilania awaryjnego urządzeń: nawigacyjnych (ILS) i radiokomunikacyjnych (ACC) na terenie lotniska Szczecin Goleniów w momencie awarii głównego zasilania, miejsce dostawy: Port Lotniczy Szczecin-Goleniów, Terenowy Zespół Techniczny Szczecin, 72-100 Szczecin-Goleniów.
1)
Krótki opis
Część IV: Modernizacja, polegająca na rozbudowie istniejących układów zasilania ododatkowe moduły do podłączenia agregatu prądotwórczego jako zasilania awaryjnego urządzeń: nawigacyjnych (ILS) i radiokomunikacyjnych (ACC) na terenie lotniska Szczecin Goleniów w momencie awarii głównego zasilania, miejsce dostawy: Port Lotniczy Szczecin-Goleniów, Terenowy Zespół Techniczny Szczecin, 72-100 Szczecin-Goleniów.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
35100000
,
31121200
,
45310000
3)
Wielkoć lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 28 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat częci zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczce zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
a) część I: 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych 00/100),
b) część II: 2000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),
c) część III: 3000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),
d) część IV: 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych 00/100).
3. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj. w:
3.1. pieniądzu,
3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3.3. gwarancjach bankowych (bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie),
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych (bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie),
3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9.11.2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego.
6. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), 00-955 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 7 rachunek 03 1130 1017 0025 0094 4820...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.