wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Pełnienie nadzoru inwestorskiego stosownie do przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 roku z...

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Data składania ofert: 2013-07-04
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Projektowanie / nadzór, kosztorys
Typ przetargu: zapytanie o cenę   
Lokalizacja: LWÓWEK ŚLĄSKI, dolnośląskie
Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego stosownie do przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 roku z późniejszymi zmianami) w ramach remontu dróg gminnych, który obejmuje:
2.1. wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
2.2. wykonywanie wszystkich obowiązków wynikających z zawartej umowy;
2.3. przekazanie protokolarnie Wykonawcy remontu terenu budowy, przy udziale Zamawiającego;
2.4. utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami realizacji zadania;
2.5. monitorowanie i realizacja umowy o roboty pod względem technicznym i organizacyjnym;
2.6. wyegzekwowanie od Wykonawcy remontu jego obowiązków wynikających z umowy zawartej z Zamawiającym i kontrola ich przestrzegania;
2.7. stała obecność na terenie budowy przez okres realizacji zadania: minimum 1 raz w tygodniu przez minimum 1 godzinę dla każdej części zamówienia oddzielnie.
2.8. kontrolowanie w sposób ciągły jakości robót zgodnie z wymogami specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej;
2.9. bieżąca kontrola Wykonawcy remontu odnośnie jakości wykonywanych prac, wbudowanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
2.10. egzekwowanie od wykonawcy robót i sprawdzanie aprobat technicznych, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, wyników prób badań itp. (zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z późn. zmianami) i aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami) przed wbudowaniem materiału,
2.11. informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych, razem ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów;
2.12. informowanie Zamawiającego, z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenie kosztów;
2.13. bieżąca kontrola zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową w zakresie wszystkich branż, pozwoleniami, przepisami prawa, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej a w przypadku wystąpienia niezgodności - uzgodnienie z autorem dokumentacji projektowej, Zamawiającym i wykonawcą robót zmian projektu;
2.14. wydawanie Kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także odkrywek oraz poświadczenie usunięcia wad;
2.15. ustalanie zakresu ewentualnych robót dodatkowych - ich szacowanie, opracowywanie protokołów konieczności wykonania tych robót z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania akceptacji ze strony...
Uwagi:

Forma rozliczenia z wykonawcą: ryczałt.
Wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego wynosi: 1.486.480,00 zł. brutto.
1. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją przetargową. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do przedmiotu zamówienia, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w zapytaniu.
1. 4. Dodatkowe informacje:
4.1. Termin złożenia oferty: do dnia 04.07.2012r.
4.2. Kryterium oceny oferty: najniższa cena
4.3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
1. 5. Oferta
5.1. Oferty należy składać do dnia 04.07.2013 roku do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski.
5.2. Oferty należy składać w wersji papierowej w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
Zapytanie ofertowe:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.
Część I - "Remont drogi dz. nr...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.