wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Pompownia ścieków Rudna Zachodnia P.T. i modernizacja rozdzielni i skrzynek sterowniczych

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Data składania ofert: 2013-03-28
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Energoelektryczna / instalacje
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: LUBIN, dolnośląskie
Przedmiot:

Pompownia ścieków Rudna Zachodnia P.T. i modernizacja rozdzielni i skrzynek sterowniczych
Wydział W-1 Lubin/Polkowice.
Numer postępowania: ENERGETYKA/W1/000099/13
Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nw. robót budowlanych, stanowiących odrębne części przedmiotu zamówienia:
1.1. Część I: "Sieć i urządzenia elektroenergetyczne ujęcia Potoczek Wydział W1 Lubin/Polkowice", postępowanie nr ENERGETYKA/W1/000098/13;
1.2. Część II: "Pompownia ścieków Rudna Zachodnia P.T. i modernizacja rozdzielni i skrzynek sterowniczych Wydział W1 Lubin/Polkowice", postępowanie nr
ENERGETYKA/W1/000099/13;
1.3. Część III: pn.: "Modernizacja instalacji elektrycznej, oświetleniowej, układu zasilania i sterowania napędu przenośnika węgla nr 57, 58 i zgarniacza
węgla ( dostosowanie do wymogów pracy w strefie zagrożonej wybuchem)", postępowanie nr ENERGETYKA/E1/000100/13.
2. Zakres rzeczowy wykonania poszczególnych części przedmiotu zamówienia obejmuje:
2.1. Dotyczy Części I (ENERGETYKA/W1/000098/13)
2.1.1. Opracowanie projektu technicznego (we wszystkich wymaganych branżach) trzech nowych kontenerowych stacji transformatorowych w obudowie betonowej
przystosowane do współpracy z siecią kablową średniego napięcia w układzie pierścieniowym oraz siecią kablową niskiego napięcia, studni ST-1, ST-5, ST-10,
uwzględniającego następujące założenia projektowe:
a) Wyposażenie nowych kontenerowych stacji 6/04kV:
* 2 pola liniowe 6kV z rozłącznikami uziemiaczami,
* 1 pole transformatorowe 6kV z rozłącznikiem i bezpiecznikami oraz uziemiaczem,
* Transformator 6/0,4 kV - moc do 63 kVA, rozdzielnia nn z wyłącznikiem głównym i pomiarem energii, 3 pola odpływowe nn,
* szafa zasilająco-sterownicza pompy.
b) Wyposażenie szafy zasilająco-sterowniczej do pompy głębinowej o mocy do 25 kW:
* wyłącznik główny 100A,
* wyłączniki ochronne odwodów gniazd 230V i 400V,
* sterownik programowalny,
* układ łagodnego rozruchu,
* licznik godzin pracy pompy,
* sygnalizacja optyczna stanów alarmowych - zewnętrzne światło błyskające,
* zabezpieczenie przed suchobiegiem,
* stycznik,
* zabezpieczenie silnika,
* czujnik zaniku fazy CZF,
* ogrzewanie wewnętrzne szafki z termostatem,
* oświetlenie wewnętrzne szafki,
* układ sterowania ręcznego, automatycznego lub odstawienia od pracy pompy,
* moduł GSM, (bez karty i abonamentu)
c) Wyprowadzenie sygnałów do późniejszego zdalnego sterowania i monitoringu:
* załącz,
* wyłącz,
* czujnik ruchu (obecność intruza),
* stan pracy i awarii,
* pomiar z wodomierza,
* pomiar energii.
d) Wykonawca dostarczy wraz z dokumentacją plik programu źródłowego na płycie CD do zabudowanego sterownika swobodnie programowalnego.
2.1.2. Wykonanie prac obiektowych na podstawie projektu własnego autorstwa zatwierdzonego przez Zamawiającego z uwzględnieniem aktualnych warunków pracy
stacji transformatorowych...
Uwagi:

Typ zamówienia Usługi
Okres związania ofertą
przez okres 45 dni
Warunki udziału w postępowaniu I. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie znajdują się w sporze sądowym z "Energetyka" sp. z o.o. w Lubinie oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Spółce "Energetyka"
przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy;
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
II. Wymagania:
1. Wymagane jest...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.