wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary dla Projektu pn. Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Data składania ofert: 2011-07-11
CPV: 45.10.00.00, 45.11.00.00, 45.11.10.00, 45.11.30.00, 45.20.00.00, 45.21.00.00, 45.21.30.00, 45.22.00.00, 45.22.20.00, 45.22.21.00, 45.22.21.10, 45.22.30.00, 45.22.32.00, 45.22.35.00, 45.23.00.00, 45...
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Budowlana - obiekty / obiekty użyteczności publicznej
Projektowanie / projekt budowlany
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: ŻARY, lubuskie
Przedmiot:

Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary dla Projektu pn. Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego.
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa zakładu zagospodarowania odpadów, spełniającego wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) wraz z budową i montażem linii technologicznych poszczególnych segmentów technologicznych zakładu.
2. Niniejszy Kontrakt jest częścią składową Projektu pod nazwą -Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego, dla którego Zamawiający w dniu 9.6.2010 r. podpisał Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-004/09-00 Projektu - Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego w ramach działania 2.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20072013
3. Zakres Projektu obejmuje w szczególności:
1) opracowanie dokumentacji projektowej zakładu zagospodarowania odpadów wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w imieniu i na rzecz Zamawiającego-
2) budowę obiektów technologicznych i infrastruktury towarzyszącej zakładowi zagospodarowania odpadów, osiągnięcie efektu ekologicznego i technologicznego-
3) rozruch, próby końcowe, próby eksploatacyjne, szkolenie załogi, uprzątnięcie placu budowy, wszelkie inne działania niezbędne do przejęcia robót przez Zamawiającego oraz przekazanie obiektu Zamawiającemu.
4. Planowany do zaprojektowania i zbudowania w ramach niniejszego Kontraktu Zakład mechaniczno-biologicznego unieszkodliwiania odpadów stanowić będzie centralną instalację zagospodarowywania odpadów z regionu 15 gmin zlokalizowanego w województwie lubuskim:
1) Gmina wiejska Brody-
2) Gmina miejska Gozdnica-
3) Gmina miejska Gubin-
4) Gmina miejsko-wiejska Iłowa-
5) Gmina miejsko-wiejska Jasień-
6) Gmina wiejska Lipinki Łużyckie-
7) Gmina miejsko-wiejska Lubsko-
8) Gmina miejska Łęknica-
9) Gmina wiejska Trzebiel-
10) Gmina wiejska Tuplice-
11) Gmina wiejska Wymiarki-
12) Gmina miejska Żagań-
13) Gmina wiejska Żagań-
14) Gmina miejska Żary-
15) Gmina wiejska Żary.
Projektowany w ramach przedsięwzięcia system gospodarki odpadami obsługiwać będzie docelowo 158 371 (na podstawie danych GUS z dnia 31.12.2008 r.) mieszkańców.
5. W ramach niniejszego Kontraktu przewidziano budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu powiatów żarskiego,...
Uwagi:

PL-Żary: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2011/S 105-171853
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJ CA
I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Żarach
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Do wiadomości: Aldona Stęplowska
68-200 Żary
POLSKA
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]

E-mail: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adres profilu nabywcy
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
I.2)
RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJ CEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOCI
Podmiot prawa publicznego
Ogólne usługi publiczne
Środowisko
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
OPIS
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiajc
Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary dla Projektu pn. Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub wiadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Żary. Żagań.
Kod NUTS
PL432
II.1.3)
Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa zakładu zagospodarowania odpadów, spełniającego wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) wraz z budową i montażem linii technologicznych poszczególnych segmentów technologicznych zakładu.
2. Niniejszy Kontrakt jest częścią składową Projektu pod nazwą ;Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego, dla którego Zamawiający w dniu 9.6.2010 r. podpisał Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-004/09-00 Projektu ; Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego w ramach działania 2.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20072013
3. Zakres Projektu obejmuje w szczególności:
1) opracowanie dokumentacji projektowej zakładu zagospodarowania odpadów wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w imieniu i na rzecz Zamawiającego;
2) budowę obiektów technologicznych i infrastruktury towarzyszącej zakładowi zagospodarowania odpadów, osiągnięcie efektu ekologicznego i technologicznego;
3) rozruch, próby końcowe, próby eksploatacyjne, szkolenie załogi, uprzątnięcie placu budowy, wszelkie inne działania niezbędne do przejęcia robót przez Zamawiającego oraz przekazanie obiektu Zamawiającemu.
4. Planowany do zaprojektowania i zbudowania w ramach niniejszego Kontraktu Zakład mechaniczno-biologicznego unieszkodliwiania odpadów stanowić będzie centralną instalację zagospodarowywania odpadów z regionu 15 gmin zlokalizowanego w województwie lubuskim:
1) Gmina wiejska Brody;
2) Gmina miejska Gozdnica;
3) Gmina miejska Gubin;
4) Gmina miejsko-wiejska Iłowa;
5) Gmina miejsko-wiejska Jasień;
6) Gmina wiejska Lipinki Łużyckie;
7) Gmina miejsko-wiejska Lubsko;
8) Gmina miejska Łęknica;
9) Gmina wiejska Trzebiel;
10) Gmina wiejska Tuplice;
11) Gmina wiejska Wymiarki;
12) Gmina miejska Żagań;
13) Gmina wiejska Żagań;
14) Gmina miejska Żary;
15) Gmina wiejska Żary.
Projektowany w ramach przedsięwzięcia system gospodarki odpadami obsługiwać będzie docelowo 158 371 (na podstawie danych GUS z dnia 31.12.2008 r.) mieszkańców.
5. W ramach niniejszego Kontraktu przewidziano budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu powiatów żarskiego, żagańskiego i krośnieńskiego o całkowitej przepustowości minimum 72 000 Mg/rok odpadów komunalnych przez okres co najmniej 25 lat, przy pracy dwuzmianowej, opartego na systemie technologii mechaniczno-biologicznej (MBP), obejmującego:
1) segment przyjmowania i ewidencji odpadów, w skład którego wejdą:
a) budynek wagowy wraz z zadaszeniem dwóch elektronicznych wag samochodowych,
b) myjnia najazdowa kół i podwozi samochodowych,
c) punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów;
2) segment obróbki mechanicznej i manualnej odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie, w skład którego wejdą:
a) instalacja segregacji mechaniczno-manualnej odpadów komunalnych zmieszanych o przepustowości minimalnej 46 000 Mg/rok przy pracy dwu zmianowej,
b) instalacja obróbki mechaniczno-manualnej odpadów surowcowych i opakowaniowych pochodzących z selektywnej zbiórki o przepustowości minimalnej 10 000 Mg/rok przy pracy dwuzmianowej,
c) instalacja przygotowania paliwa alternatywnego (RDF) z frakcji energetycznej odpadów o przepustowości minimalnej 24 000 Mg/rok przy pracy dwuzmianowej,
d) boksy magazynowe paliwa alternatywnego, surowców wtórnych, odpadów pochodzących ze zdarzeń losowych;
3) segment stabilizacji tlenowej frakcji odpadów biodegradowalnych wydzielonych z odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych i biodegradowalnych zbieranych selektywnie w skład którego wejdą:
a) instalacja intensywnej stabilizacji tlenowej o przepustowości minimalnej 23 000 + 4 000 Mg/rok (odpadów zielonych),
b) place dojrzewania i waloryzacji kompostu i/lub biostabilatu o przepustowości minimalnej 25 000 Mg/rok;
4) segment demontażu odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 2 500 Mg/rok;
5) segment kruszenia i magazynowania odpadów budowlanych o przepustowości 6 000 Mg/rok;
6) segment tymczasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych o przepustowości 500 Mg/rok;
7) kwatera składowa balastu o minimalnej powierzchni w krawędzi wewnętrznej korony 3,16 ha i minimalnej pojemności czynnej 383 500 m3; wraz z systemem uszczelnienia i drenażu odcieków;
8) segment oczyszczania odcieków, ścieków technologicznych i sanitarnych;
9) segment podczyszczania i zagospodarowania wód deszczowych;
10) zaplecze techniczne, w skład którego wejdą:
a) budynki garażowo warsztatowe,
b) stacja transformatorowa,
c) mobilna stacja paliw;
11) zaplecze administracyjno socjalne;
12) przyłącza;
13) instalacje i sieci wewnątrzzakładowe;
14) drogi i place manewrowe;
15) ogrodzenie i zieleń ochronna.
6. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu o podręcznik ;Warunki kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) ISBN 83-86774-28-2.
7. Projekt ten będzie realizowany w ramach niniejszego Kontraktu przez Wykonawcę wyłonionego w ramach niniejszego postępowania przetargowego oraz wykonawców wyłonionych dla niżej wymienionych kontraktów na roboty, dostawy i usługi:
1) dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie i na stację przeładunkową w Lubsku kontrakt na dostawy;
2) projektowanie i budowa stacji przeładunkowej w Lubsku wraz z rek[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
3) rek[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
4) rek[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
5) rek[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
6) edukacja ekologiczna kontrakt na usługi;
7) działania informujące i promujące dla Projektu ;Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego kontrakt na usługi;
8) Inżynier Kontraktu dla Projektu ;Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego kontrakt na usługi;
9) Pomoc Techniczna dla Projektu ;Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego kontrakt na usługi;
8. Zamawiający w ramach postępowania przetargowego wymienionego w pkt 4.7.8) wyłoni Inżyniera Kontraktu, który w imieniu Zamawiającego będzie zarządzał procesem inwestycyjnym. Jego działania będą obejmowały, w szczególności:
1) organizację,
2) koordynację,
3) nadzór,
4) monitoring, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie wykonania rzeczowego i finansowego,
5) rozliczenia finansowe pośrednie z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów zgodnie z wymaganiami: Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących, Instytucji Finansujących oraz UE dla projektów finansowanych z Funduszu Spójności,
6) końcowe rozliczenie finansowe niniejszego i pozostałych kontraktów z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów zgodnie z wymaganiami: Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących, Instytucji Finansujących oraz UE dla projektów finansowanych z Funduszu Spójności,
7) wykonywanie obowiązków Inżyniera zgodnie z warunkami kontraktów na roboty z projektowaniem FIDIC,
8) wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 nr 243 poz. 1623 z późn. zm),
9) koordynację czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego;
9. Zamawiający powołał Jednostkę Realizującą Projekt (JRP) wchodzącą w skład struktury organizacyjnej Zamawiającego i zarządzanej przez Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO - Measure Authorising Officer).
10. Zamawiający zostanie wsparty działaniami wykonawców pomocy technicznej w ramach kontraktów:
1) Pomoc techniczna I dla Projektu ;Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego kontrakt na usługi;
2) Pomoc techniczna II dla Projektu ;Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego kontrakt na usługi;
11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części III SIWZ.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45200000
,
45220000
,
45222000
,
45222100
,
45100000
,
45110000
,
45111000
,
45113000
,
45210000
,
45213000
,
45222110
,
45223000
,
45223200
,
45223500
,
45230000
,
45231000
,
45231100
,
45231220
,
45231222
,
45231223
,
45231300
,
45231400
,
45232100
,
45232130
,
45232140
,
45232151
,
45232152
,
45232200
,
45232221
,
45232300
,
45232410
,
45232420
,
45232421
,
45232440
,
45232454
,
45233000
,
45233120
,
45233123
,
45233220
,
45233222
,
45233223
,
45260000
,
45261000
,
45261100
,
45261210
,
45300000
,
45310000
,
45311000
,
45312000
,
45314000
,
45314100
,
45314200
,
45314320
,
45315000
,
45315100
,
45315400
,
45315500
,
45315600
,
45315700
,
45316000
,
45316100
,
45316110
,
45320000
,
45321000
,
45323000
,
45324000
,
45330000
,
45331000
,
45331100
,
45331110
,
45331200
,
45331210
,
45331211
,
45331220
,
45332000
,
45332200
,
45332300
,
71200000
,
71220000
,
71240000
,
71300000
,
71320000
,
71321000
,
71322000
,
71323000
,
71325000
,
71326000
,
71327000
,
71400000
,
71410000
II.1.7)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rzdowych (GPA)
Nie
II.1.8)
Podział na częci
Nie
II.1.9)
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)
WIELKOĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)
Całkowita wielkoć lub zakres
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Ustawy p.z.p. o wartości szacunkowej powyżej 4 845 000 EUR zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.12.2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2009 r. nr 224 poz. 1795).
II.2.2)
Opcje
Nie
II.3)
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w dniach 1862 (od udzielenia zamówienia):
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)
WARUNKI DOTYCZ CE ZAMÓWIENIA
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje
Wadium.
1. Wysokość wadium.
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 1 400 000,00 PLN (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych).
2. Forma wadium.
1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 75, z późn. zm.).
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i/lub poręczenia, gwarancja i/lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać, między innymi następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer zamówienia nadany przez Zamawiającego oraz datę ogłoszenia przetargu,
c) precyzyjne określenie wierzy[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
d) kwotę gwarancji i/lub poręczenia,
e) termin ważności gwarancji i/lub poręczenia,
f) zobowiązanie gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw oraz nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie lub Wykonawca, którego ofertę wybrano:
(i) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
(ii) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
(iii) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:
74 1090 2561 0000 0001 1001 3207 w banku: Bank Zachodni WBK O/Żary
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu lub kserokopię potwierdzoną ;za zgodność z oryginałem - przez osoby odpowiednio upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2) Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego, formach należy złożyć w oryginale dołączonym do oryginału oferty.
4. Termin wniesienia wadium.
1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
2) W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy p.z.p., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
4) Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
5. Zwrot wadium.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp.
6. Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1. Informacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania nie wcześniej niż w terminie 10 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą oraz nie później niż w dniu podpisania umowy.
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.);
f) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
g) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
h) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu winno być wniesione w PLN
3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
74 1090 2561 0000 0001 1001 3207 w banku: Bank Zachodni WBK O/Żary
4) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
6) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji i/lub poręczeniu, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer zamówienia nadany przez Zamawiającego oraz datę ogłoszenia przetargu,
c) precyzyjne określenie wierzy[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
d) kwotę gwarancji i/lub poręczenia,
e) zobowiązania gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
f) zapewnienia wykonalności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
g) określenia miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.
7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.
8) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy Pzp.
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia według Klauz[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
2) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia.
3) Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
III.1.2)
Główne warunki finansowania i płatnoci i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je reg[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
1. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE w ramach Funduszu Spójności.
2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na potrzeby niniejszego zamówienia.
III.1.3)
Forma prawna, jak musi przyjć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (każdy z tych Wykonawców dalej zwany ;Partnerem) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 IDW oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 10 IDW, przy czym, dla każdego z Partnerów osobno dokumenty...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.