wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary (rev.3)

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Data składania ofert: 2012-10-12
CPV: 45.10.00.00, 45.11.00.00, 45.11.10.00, 45.11.30.00, 45.20.00.00, 45.21.00.00, 45.21.30.00, 45.22.00.00, 45.22.20.00, 45.22.21.00, 45.22.21.10, 45.22.30.00, 45.22.32.00, 45.22.35.00, 45.23.00.00, 45...
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Budowlana - obiekty / magazyny, zakłady produkcyjne
Projektowanie / projekt budowlany
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: ŻARY, lubuskie
Przedmiot:

Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary (rev.3).
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa zakładu zagospodarowania odpadów, spełniającego wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) wraz z budową i montażem linii technologicznych poszczególnych segmentów technologicznych zakładu.
2. Niniejszy Kontrakt jest częścią składową Projektu pod nazwą -Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego, dla którego Zamawiający w dniu 9.6.2010 r. podpisał Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-004/09-00 Projektu -Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego w ramach działania 2.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 2013
3. Zakres Projektu obejmuje w szczególności:
1) opracowanie dokumentacji projektowej zakładu zagospodarowania odpadów wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w imieniu i na rzecz Zamawiającego,
2) budowę obiektów technologicznych i infrastruktury towarzyszącej zakładowi zagospodarowania odpadów, osiągnięcie efektu ekologicznego i technologicznego
3) rozruch, próby końcowe, próby eksploatacyjne, szkolenie załogi, uprzątnięcie placu budowy, wszelkie inne działania niezbędne do przejęcia robót przez Zamawiającego oraz przekazanie obiektu Zamawiającemu.
4. Planowany do zaprojektowania i zbudowania w ramach niniejszego Kontraktu Zakład mechaniczno-biologicznego unieszkodliwiania odpadów stanowić będzie centralną instalację zagospodarowywania odpadów z regionu 15 gmin zlokalizowanego w województwie lubuskim:
1) Gmina wiejska Brody
2) Gmina miejska Gozdnica
3) Gmina miejska Gubin
4) Gmina miejsko-wiejska Iłowa
5) Gmina miejsko-wiejska Jasień
6) Gmina wiejska Lipinki Łużyckie
7) Gmina miejsko-wiejska Lubsko
8) Gmina miejska Łęknica
9) Gmina wiejska Trzebiel
10) Gmina wiejska Tuplice
11) Gmina wiejska Wymiarki
12) Gmina miejska Żagań
13) Gmina wiejska Żagań
14) Gmina miejska Żary
15) Gmina wiejska Żary
Projektowany w ramach przedsięwzięcia system gospodarki odpadami obsługiwać będzie docelowo 158 371 (na podstawie danych GUS z dnia 31.12.2008 r.) mieszkańców.
5. W ramach niniejszego Kontraktu przewidziano budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu powiatów żarskiego, żagańskiego i krośnieńskiego o całkowitej przepustowości minimum 72 000 Mg/rok odpadów komunalnych przez okres co najmniej 25 lat, przy pracy dwuzmianowej, opartego na...
Uwagi:

PL-Żary: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2012/S 168-278546
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Żarach
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Osoba do kontaktów: Aldona Stęplowska
68-200 Żary
POLSKA
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]

E-mail: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej:
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiajcej
Inna: Spółka Prawa Handlowego
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalnoci
Środowisko
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiajc:
Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary (rev.3).
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub wiadczenia usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Marszów - pomiędzy Żarami a Żaganiem.
Kod NUTS
PL432
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa zakładu zagospodarowania odpadów, spełniającego wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) wraz z budową i montażem linii technologicznych poszczególnych segmentów technologicznych zakładu.
2. Niniejszy Kontrakt jest częścią składową Projektu pod nazwą ;Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego, dla którego Zamawiający w dniu 9.6.2010 r. podpisał Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-004/09-00 Projektu ;Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego w ramach działania 2.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 2013
3. Zakres Projektu obejmuje w szczególności:
1) opracowanie dokumentacji projektowej zakładu zagospodarowania odpadów wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w imieniu i na rzecz Zamawiającego,
2) budowę obiektów technologicznych i infrastruktury towarzyszącej zakładowi zagospodarowania odpadów, osiągnięcie efektu ekologicznego i technologicznego
3) rozruch, próby końcowe, próby eksploatacyjne, szkolenie załogi, uprzątnięcie placu budowy, wszelkie inne działania niezbędne do przejęcia robót przez Zamawiającego oraz przekazanie obiektu Zamawiającemu.
4. Planowany do zaprojektowania i zbudowania w ramach niniejszego Kontraktu Zakład mechaniczno-biologicznego unieszkodliwiania odpadów stanowić będzie centralną instalację zagospodarowywania odpadów z regionu 15 gmin zlokalizowanego w województwie lubuskim:
1) Gmina wiejska Brody
2) Gmina miejska Gozdnica
3) Gmina miejska Gubin
4) Gmina miejsko-wiejska Iłowa
5) Gmina miejsko-wiejska Jasień
6) Gmina wiejska Lipinki Łużyckie
7) Gmina miejsko-wiejska Lubsko
8) Gmina miejska Łęknica
9) Gmina wiejska Trzebiel
10) Gmina wiejska Tuplice
11) Gmina wiejska Wymiarki
12) Gmina miejska Żagań
13) Gmina wiejska Żagań
14) Gmina miejska Żary
15) Gmina wiejska Żary
Projektowany w ramach przedsięwzięcia system gospodarki odpadami obsługiwać będzie docelowo 158 371 (na podstawie danych GUS z dnia 31.12.2008 r.) mieszkańców.
5. W ramach niniejszego Kontraktu przewidziano budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu powiatów żarskiego, żagańskiego i krośnieńskiego o całkowitej przepustowości minimum 72 000 Mg/rok odpadów komunalnych przez okres co najmniej 25 lat, przy pracy dwuzmianowej, opartego na systemie technologii mechaniczno-biologicznej (MBP), obejmującego:
1) segment przyjmowania i ewidencji odpadów, w skład którego wejdą:
a) budynek wagowy wraz z zadaszeniem dwóch elektronicznych wag samochodowych
b) wagi elektroniczne samochodowe wjazdowa i wyjazdowa z systemem reg[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
c) myjnia najazdowa kół i podwozi samochodowych
2) segment obróbki mechanicznej i manualnej odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie, w skład którego wchodzi:
a) instalacja segregacji mechaniczno-manualnej odpadów o przepustowości minimalnej:
; dla odpadów komunalnych zmieszanych 46 000 Mg/rok przy pracy dwu zmianowej,
; dla odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych pochodzących z selektywnej zbiórki 10 000 Mg/rok przy pracy dwuzmianowej,
; przygotowania paliwa alternatywnego (RDF) z frakcji energetycznej odpadów 24 000 Mg/rok przy pracy dwuzmianowej.
b) boksy magazynowe paliwa alternatywnego, surowców wtórnych i odpadów ze zdarzeń losowych
3) segment stabilizacji tlenowej frakcji odpadów biodegradowalnych wydzielonych z odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych i biodegradowalnych zbieranych selektywnie w skład którego wejdą
a) instalacja intensywnej stabilizacji tlenowej o przepustowości minimalnej 23 000 Mg/rok, rok dla odpadów biodegradowalnych wydzielonych mechanicznie z strumienia odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zielonych lub biodegradowalnych zbieranych selektywnie o przepustowości min. 4000 Mg/rok, przy minimalnym czasie intensywnej stabilizacji tlenowej 21 dni
b) plac dojrzewania kompostu (biostablizatu) o przepustowości minimalnej 25 000 Mg/rok, przy minimalnym czasie stabilizacji tlenowej w pryzmach kompostowych 63 dni i maksymalnej powierzchni przekroju poprzecznego pryzmy kompostowej 4,2 m2.
4) punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 2 500 Mg/rok,
5) stacja kruszenia (recyklingu) odpadów budowlanych o przepustowości 6 000 Mg/rok,
6) segment tymczasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych o przepustowości 500 Mg/rok,
7) kwatera składowa balastu o minimalnej powierzchni w krawędzi wewnętrznej korony 3,16 ha i minimalnej pojemności czynnej 383 500 m3, wraz z systemem uszczelnienia i drenażu odcieków,
8) segment podczyszczania odcieków, ścieków technologicznych i sanitarnych,
9) segment podczyszczania i zagospodarowania wód deszczowych
10) zaplecze techniczne, w skład którego wejdą:
a) budynki garażowo warsztatowe
b) stacja transformatorowa
c) stacja paliw
11) zaplecze administracyjne i socjalne,
12) przyłącza
13) instalacje i sieci wewnątrzzakładowe,
14) drogi i place manewrowe,
15) ogrodzenie
16) zieleń ochronna i ozdobna,
6. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu o podręcznik ;Warunki kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) ISBN 83-86774-28-2.
7. Projekt ten będzie realizowany w ramach niniejszego Kontraktu przez Wykonawcę wyłonionego w ramach niniejszego postępowania przetargowego oraz wykonawców wyłonionych dla niżej wymienionych kontraktów na roboty, dostawy i usługi:
1) Dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie i na stację przeładunkową w Lubsku kontrakt na dostawy
2) Projektowanie i budowa stacji przeładunkowej w Lubsku kontrakt na roboty budowlane z projektowaniem;
3) Rek[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
4) Rek[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
5) Rek[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
6) Rek[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
7) Edukacja ekologiczna kontrakt na usługi;
8) Działania informujące i promujące dla Projektu ;Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego kontrakt na usługi.
9) Inżynier Kontraktu dla Projektu ;Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego kontrakt na usługi
8. Zamawiający w ramach postępowania przetargowego wymienionego w pkt 7.9) wyłonił Inżyniera Kontraktu, który w imieniu Zamawiającego będzie zarządzał procesem inwestycyjnym. Jego działania będą obejmowały, w szczególności:
1) organizację,
2) koordynację,
3) nadzór,
4) monitoring, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie wykonania rzeczowego i finansowego,
5) rozliczenia finansowe pośrednie z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów zgodnie z wymaganiami: Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących, Instytucji Finansujących oraz UE dla projektów finansowanych z Funduszu Spójności,
6) końcowe rozliczenie finansowe niniejszego i pozostałych kontraktów z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów zgodnie z wymaganiami: Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących, Instytucji Finansujących oraz UE dla projektów finansowanych z Funduszu Spójności,
7) wykonywanie obowiązków Inżyniera zgodnie z warunkami kontraktów na roboty z projektowaniem FIDIC,
8) wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.),
9) koordynację czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego,
9. Zamawiający powołał Jednostkę Realizującą Projekt (JRP) wchodzącą w skład struktury organizacyjnej Zamawiającego i zarządzanej przez Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO - Measure Authorising Officer).
10. Zamawiający zostanie wsparty działaniami wykonawców pomocy technicznej w ramach kontraktów:
1) Pomoc techniczna I dla Projektu ;Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego kontrakt na usługi;
2) Pomoc techniczna II dla Projektu ;Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego kontrakt na usługi;
11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45200000
,
45220000
,
45222000
,
45222100
,
45100000
,
45110000
,
45111000
,
45113000
,
45210000
,
45213000
,
45222110
,
45223000
,
45223200
,
45223500
,
45230000
,
45231000
,
45231100
,
45231220
,
45231222
,
45231223
,
45231300
,
45231400
,
45232100
,
45232130
,
45232140
,
45232151
,
45232152
,
45232200
,
45232221
,
45232300
,
45232410
,
45232420
,
45232421
,
45232440
,
45232454
,
45233000
,
45233120
,
45233123
,
45233220
,
45233222
,
45233223
,
45260000
,
45261000
,
45261100
,
45261210
,
45300000
,
45310000
,
45311000
,
45312000
,
45314000
,
45314100
,
45314200
,
45314320
,
45315000
,
45315100
,
45315400
,
45315500
,
45315600
,
45315700
,
45316000
,
45316100
,
45316110
,
45320000
,
45321000
,
45323000
,
45324000
,
45330000
,
45331000
,
45331100
,
45331110
,
45331200
,
45331210
,
45331211
,
45331220
,
45332000
,
45332200
,
45332300
,
71200000
,
71220000
,
71240000
,
71300000
,
71320000
,
71321000
,
71322000
,
71323000
,
71325000
,
71326000
,
71327000
,
71400000
,
71410000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rzdowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Częci
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkoć lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkoć lub zakres:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Ustawy p.z.p. o wartości szacunkowej powyżej 5 000 000 euro i poniżej 20 000 000 euro zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 20011 r. nr 282 poz. 1649) i Ustawą p.z.p.
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 1498 (od udzielenia zamówienia)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczce zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
I WADIUM.
1. Wysokość wadium.
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 1 400 000,00 PLN (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych).
2. Forma wadium.
1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 75, z późn. zm.).
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i/lub poręczenia, gwarancja i/lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać, między innymi następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer zamówienia nadany przez Zamawiającego oraz datę ogłoszenia przetargu
c) precyzyjne określenie wierzy[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
d) kwotę gwarancji i/lub poręczenia,
e) termin ważności gwarancji i/lub poręczenia,
f) zobowiązanie gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy p.z.p., lub pełnomocnictw oraz nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie lub Wykonawca, którego ofertę wybrano:
(i) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
(ii) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
(iii) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:
74 1090 2561 0000 0001 1001 3207 w banku: Bank Zachodni WBK O/Żary
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu lub kserokopię potwierdzoną ;za zgodność z oryginałem - przez osoby odpowiednio upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2) Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego, formach należy złożyć w oryginale dołączonym do oryginału oferty.
4. Termin wniesienia wadium.
1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
2) W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy p.z.p., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
4) Zamawiający, nie później niż na 3 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
5. Zwrot wadium.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy p.z.p.
6. Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy p.z.p., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
II ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
1. Informacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania nie wcześniej niż w terminie 10 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą oraz nie później niż w dniu podpisania umowy.
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 75, z późn. zm.);
f) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
g) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
h) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu winno być wniesione w PLN
3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
74 1090 2561 0000 0001 1001 3207 w banku: Bank Zachodni WBK O/Żary
4) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.