wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu pn. -Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Data składania ofert: 2014-01-21
CPV: 80.00.00.00, 80.10.00.00, 80.34.00.00
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Edukacja, szkolenia / edukacja
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: TARNÓW, małopolskie
Przedmiot:

Prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu pn. -Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Tarnowie.
-Prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu pn.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Tarnowie. Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania (części).

Część nr: 1
Nazwa: Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla uczniów niepełnosprawnych dogoterapia
Krótki opis
Zajęcia będą ukierunkowane na wyrobienie postaw wzajemnego szacunku wobec siebie i partnerskich relacji wobec płci oraz unikaniu przemocy.
Celem zajęć będzie...
Uwagi:

Polska-Tarnów: Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2013/S 252-442371
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Romana ;Sybiraka Sanguszki w Tarnowie
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Punkt kontaktowy: Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnowie, [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Osoba do kontaktów: Maria Barczyk, Jakub Patuła
33-102 Tarnów
POLSKA
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]

E-mail: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej:
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiajcej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalnoci
Edukacja
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiajc:
Prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu pn. ;Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Tarnowie.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub wiadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 24: Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Usługi swiadczone będą w 9 szkołach podstawowych na terenie miasta Tarnowa.
Kod NUTS
PL217
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
;Prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu pn.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Tarnowie. Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania (części).
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80000000
- EA02 - DA20, 80100000, 80340000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rzdowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Częci
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkoć lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkoć lub zakres:
Zajęcia dodatkowe prowadzone będą w 9 szkołach podstawowych miasta Tarnowa. Ogółem 360 godzin dydaktycznych zajęć.
Szacunkowa wartość bez VAT: 17 974,20 PLN
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.2.2014. Zakończenie 30.6.2014
Informacje o częciach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla uczniów niepełnosprawnych dogoterapia
1)
Krótki opis
Zajęcia będą ukierunkowane na wyrobienie postaw wzajemnego szacunku wobec siebie i partnerskich relacji wobec płci oraz unikaniu przemocy.
Celem zajęć będzie aktywizowanie uczniów poprzez udział odpowiednio przygotowanego psa terapeutycznego (w celu wspomagania procesu przywracania im pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej).
Czas trwania zajęć 60 minut.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80000000
- EA02 - DA20, 80100000, 80340000
3)
Wielkoć lub zakres
Łącznie 60 godzin dydaktycznych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 829,20 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat częci zamówienia
Od prowadzących specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych oczekuje się skonstruowania programu terapii kontaktowej z udziałem psa oraz narzędzi diagnozujących i ewaluacyjnych dla każdego dziecka, a także kształtowanie nawyków higienicznych związanych z kontaktem z psem.
Podczas zajęć ważne jest, by uczniowie mogli osiągnąć sukces, który wpływa mobilizująco do dalszej pracy oraz dodaje wiary we własne siły i możliwości.
Czas trwania zajęć 60 minut.
Część nr: 2
Nazwa: Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej
1)
Krótki opis
Zajęcia są skierowane do dzieci zaburzeniami komunikacji społecznej wykazujące zaburzenia zachowania niesubordynowane, nadpobudliwe lub zahamowane, skrajnie wycofane, pełne lęków, czego konsekwencją są trudności w obszarze edukacyjnym. Zajęcia mają na celu pomóc w zdobywaniu umiejętności interpersonalnych oraz stworzyć okazję do prawidłowego odreagowywania negatywnych emocji, nauczyć technik relaksacyjnych.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80000000
- EA02 - DA20, 80100000, 80340000
3)
Wielkoć lub zakres
Łącznie 300 godzin zajęć dydaktycznych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 14 145 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat częci zamówienia
Czas trwania zajęć 60 minut.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczce zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium nie jest wymagane. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je reg[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
1. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 14 dni od daty złożenia rachunku.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w okresach miesięcznych, w wysokości będącej iloczynem godzinowej stawki ............. złotych brutto (słownie ........................................) i liczby godzin zajęć pozalekcyjnych faktycznie przeprowadzonych w danym miesiącu w ramach Projektu, wynikających z harmonogramu zajęć na rachunek bankowy wskazany w rachunku/fakturze dostarczonej do siedziby Zamawiającego
3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest finansowane w 100 % ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. W przypadku braku środków finansowych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewypłacenia Wykonawcy należnej mu części wynagrodzenia w terminie określonym w § 4 pkt 6 projektu umowy, zobowiązując się jednocześnie do wypłaty zaległego wynagrodzenia niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych.
III.1.3)
Forma prawna, jak musi przyjć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Nie dotyczy.
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwizane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia pkt V.6 lit. a) SIWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy.
Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.) składając odrębne oferty w przetargu zobowiązani są wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczeń i dokumentów pkt V.6 i pkt V.7 SIWZ.
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły ;spełnia-nie spełnia. Niespełnienie, chociaż jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawców z postępowania i odrzuceniem oferty.
Pkt V.6 SIWZ:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca przedkłada następujące oświadczenia:
a) oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (wg załącznika nr 2 do...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.