wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Prowadzenie zajęć dodatkowych z plastyki dla dzieci

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 2011/809, pozycja 215367
Data składania ofert: 2011-08-18
CPV: 80.11.00.00
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Edukacja, szkolenia / edukacja
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: ŁAZISKA GÓRNE, śląskie
Przedmiot:

Prowadzenie zajęć dodatkowych z plastyki dla dzieci
w przedszkolach na terenie Gminy Łaziska Górne objętych projektem Szóstka z plusem współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
na lata 2007-2013.
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć dodatkowych z plastyki dla dzieci
w przedszkolach na terenie Gminy Łaziska Górne objętych projektem Szóstka
z plusem współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Zajęcia plastyczne realizowane będą na poziomie przedszkolnym, a generalną zasadą będzie :
- pobudzanie wrażliwości i rozwijanie dziecięcych talentów,
- wzbudzanie zainteresowania sztuką, twórczością ludową,
- rozwijanie inwencji twórczej dziecka,
- kształtowanie u dzieci umiejętności tworzenia obrazów inspirowanych muzyką,
fotografią, literaturą poprzez zastosowanie różnego rodzaju technik
plastycznych np. malowanie farbami, rysowanie węglem, mokre w mokrym,
rzeźba z masy solnej, obrazek z gipsu, modelowanie z plas[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Zajęcia z plastyki przeprowadzane będą w grupach do 25 osób, z podziałem dzieci ze względu na wiek:
- grupa dzieci w wieku od 3 do 4 lat
- grupa dzieci w wieku 5 lat.
Wymiar godzinowy prowadzenia zajęć: 60 minut dla każdej grupy dzieci.
Zajęcia odbywać się będą między 13.00-15.00, tj. w godzinach otwarcia w/w placówek przedszkolnych, lecz poza godzinami realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego tzn. poza godz.8.00-13.00, po uzgodnieniu planu tych zajęć bezpośrednio z dyrektorem każdego przedszkola.
Zamówienie podzielone zostało na 3...
Uwagi:

Łaziska Górne: Prowadzenie zajęć dodatkowych z plastyki dla dzieci
w przedszkolach na terenie Gminy Łaziska Górne objętych projektem Szóstka z plusem współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
na lata 2007-2013
Numer ogłoszenia: 215367 - 2011; data zamieszczenia: 09.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJAI: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego.

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie zajęć dodatkowych z plastyki dla dzieci
w przedszkolach na terenie Gminy Łaziska Górne objętych projektem Szóstka z plusem współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
na lata 2007-2013.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć dodatkowych z plastyki dla dzieci
w przedszkolach na terenie Gminy Łaziska Górne objętych projektem Szóstka
z plusem współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Zajęcia plastyczne realizowane będą na poziomie przedszkolnym, a generalną zasadą będzie :
- pobudzanie wrażliwości i rozwijanie dziecięcych talentów,
- wzbudzanie zainteresowania sztuką, twórczością ludową,
- rozwijanie inwencji twórczej dziecka,
- kształtowanie u dzieci umiejętności tworzenia obrazów inspirowanych muzyką,
fotografią, literaturą poprzez zastosowanie różnego rodzaju technik
plastycznych np. malowanie farbami, rysowanie węglem, mokre w mokrym,
rzeźba z masy solnej, obrazek z gipsu, modelowanie z plas[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Zajęcia z plastyki przeprowadzane będą w grupach do 25 osób, z podziałem dzieci ze względu na wiek:
- grupa dzieci w wieku od 3 do 4 lat
- grupa dzieci w wieku 5 lat.
Wymiar godzinowy prowadzenia zajęć: 60 minut dla każdej grupy dzieci.
Zajęcia odbywać się będą między 13.00-15.00, tj. w godzinach otwarcia w/w placówek przedszkolnych, lecz poza godzinami realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego tzn. poza godz.8.00-13.00, po uzgodnieniu planu tych zajęć bezpośrednio z dyrektorem każdego przedszkola.
Zamówienie podzielone zostało na 3 części:
1 część - przeprowadzenie 153 godzin zajęć dodatkowych z plastyki
w Przedszkolu nr 2 przy [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
w Przedszkolu nr 5 przy [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
W Przedszkolu nr 5 liczba grup wynosi 7, a w Przedszkolu nr 2 -liczba grup
wynosi 2.Zajęcia przeprowadzane będą według następującego planu:
- 7 zajęć każda grupa w okresie wrzesień-grudzień 2011r.
- 10 zajęć każda grupa w okresie styczeń-czerwiec 2012 r.
W sumie zaplanowano następującą liczbę godzin do zrealizowania:
- w Przedszkolu nr 5 : 119 godziny ( 49 godzin w okresie wrzesień -grudzień 2011 i 70 godzin w okresie styczeń - czerwiec 2012)
- w Przedszkolu nr 2: 34 godziny(14 godzin w okresie wrzesień -grudzień 2011
i 20 godzin w okresie styczeń - czerwiec 2012).
2 część - przeprowadzenie 162 godzin zajęć dodatkowych z plastyki
w Przedszkolu nr 6 przy [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
w Przedszkolu nr 7 przy [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
W Przedszkolu nr 6 liczba grup wynosi 7, a w Przedszkolu nr 7 -liczba grup wynosi 2.Zajęcia przeprowadzane będą według następującego planu:
- 8 zajęć każda grupa w okresie wrzesień-grudzień 2011r.
- 10 zajęć każda grupa w okresie styczeń-czerwiec 2012 r.
W sumie zaplanowano następującą liczbę godzin do zrealizowania:
- w Przedszkolu nr 6 : 126 godziny ( 56 godzin w okresie wrzesień -grudzień 2011 i 70 godzin w okresie styczeń - czerwiec 2012)
- w Przedszkolu nr 7: 36 godziny(16 godzin w okresie wrzesień -grudzień 2011 i 20 godzin w okresie styczeń - czerwiec 2012).
3 część - przeprowadzenie 119 godzin zajęć dodatkowych z plastyki
w Przedszkolu nr 3 przy [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
w Przedszkolu nr 4 przy [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
W Przedszkolu nr 3 liczba grup wynosi 3, a w Przedszkolu nr 4 -liczba grup wynosi 4.Zajęcia przeprowadzane będą według następującego planu:
- 7 zajęć każda grupa w okresie wrzesień-grudzień 2011r.
- 10 zajęć każda grupa w okresie styczeń-czerwiec 2012 r.
W sumie zaplanowano następującą liczbę godzin do zrealizowania:
- w Przedszkolu nr 3 : 51 godzin ( 21 godziny w okresie wrzesień -grudzień 2011 i 30 godziny w okresie styczeń - czerwiec 2012)
- w Przedszkolu nr 4: 68 godziny(28 godziny w okresie wrzesień -grudzień 2011 i 40 godziny w okresie styczeń - czerwiec 2012)..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.11.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJAIII: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.