wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

PRZEBUDOWA BUDYNKÓW SZKOLNYCH - TERMOMODERNIZACJA

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 2012/504, pozycja 141702
Data składania ofert: 2012-05-21
CPV: 45.10.00.00, 45.26.19.10
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Dekarstwo / pokrycia dachowe
Elewacje, termomodernizacje / termomodernizacja
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: MUROWANA GOŚLINA, wielkopolskie
Przedmiot:

PRZEBUDOWA BUDYNKÓW SZKOLNYCH - TERMOMODERNIZACJA
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 I GIMNAZJUM NR 2, REMONT DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ GIMNAZJUM NR 2 WEDŁUG II CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Zakres zamówienia obejmuje: Naprawę pokryć dachowych i opierzeń budynków polegających na:
w odniesieniu do Części I
- demontażu zwodów poziomych instalacji odgromowej oraz montaż nowych zwodów poziomych instalacji odgromowej wraz z badaniami i pomiarami zgodnie z przedmiarem robot
- rozbiórce obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku zgodnie z przedmiarem robot
- rozbiórce rynien nie nadających się do użytku zgodnie z przedmiarem robot
- rozbiórce wszystkich warstw pokrycia dachu z papy rozbiórkę elementów wentylacji przeznaczonej do usunięcia zgodnie z przedmiarem robot
- wykonaniu i montażu obróbek blacharskich murka ogniowego o zgodnie z przedmiarem robot
- ułożeniu na podłożu betonowym dachu jednej warstwy papy termozgrzewalnej podkładowej o grubości nie mniejszej niż 4 mm i elastyczności w zakresie od - 20C do +100C, gramaturze wkładki min 60 g/m zgodnie z przedmiarem robot
- ułożeniu jednej warstwy papy termozgrzewalnej nawierzchniowej o grubości nie mniejszej niż 5,2 mm, elastyczności w zakresie od - 25C do +100C, gramaturze wkładki min. 250 g/m, zgodnie z przedmiarem robot;
- wykonaniu obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów z blachy zgodnie z przedmiarem robot
- wykonaniu robót dodatkowych związanych z zadaniem opisanych w przedmiarze robot
- wywóz materiałów rozbiórkowych oraz utylizacja papy.
w odniesieniu do Części II
- demontażu zwodów poziomych instalacji odgromowej oraz montaż nowych zwodów poziomych instalacji odgromowej wraz z badaniami i pomiarami zgodnie z przedmiarem robot;
- rozbiórce obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku zgodnie z przedmiarem robot;
- rozbiórce rynien nie nadających się do użytku zgodnie z przedmiarem robot
- rozbiórce wszystkich warstw pokrycia dachu z papy,
- rozbiórkę elementów wentylacji przeznaczonej do usunięcia zgodnie z przedmiarem robot;
- wykonanie i montaż obróbek blacharskich murka ogniowego o zgodnie z przedmiarem robot;
- ułożeniu warstwy termoizolacyjnej powierzchni dachu zgodnie z przedmiarem robot;
-...
Uwagi:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]-goslina.pl
Murowana Goślina: PRZEBUDOWA BUDYNKÓW SZKOLNYCH - TERMOMODERNIZACJA
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 I GIMNAZJUM NR 2, REMONT DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ GIMNAZJUM NR 2 WEDŁUG II CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Numer ogłoszenia: 141702 - 2012; data zamieszczenia: 04.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJAI: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adres strony internetowej zamawiającego: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]-goslina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA BUDYNKÓW SZKOLNYCH - TERMOMODERNIZACJA
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 I GIMNAZJUM NR 2, REMONT DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ GIMNAZJUM NR 2 WEDŁUG II CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: Naprawę pokryć dachowych i opierzeń budynków polegających na:
w odniesieniu do Części I
- demontażu zwodów poziomych instalacji odgromowej oraz montaż nowych zwodów poziomych instalacji odgromowej wraz z badaniami i pomiarami zgodnie z przedmiarem robot
- rozbiórce obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku zgodnie z przedmiarem robot
- rozbiórce rynien nie nadających się do użytku zgodnie z przedmiarem robot
- rozbiórce wszystkich warstw pokrycia dachu z papy rozbiórkę elementów wentylacji przeznaczonej do usunięcia zgodnie z przedmiarem robot
- wykonaniu i montażu obróbek blacharskich murka ogniowego o zgodnie z przedmiarem robot
- ułożeniu na podłożu betonowym dachu jednej warstwy papy termozgrzewalnej podkładowej o grubości nie mniejszej niż 4 mm i elastyczności w zakresie od - 20C do +100C, gramaturze wkładki min 60 g/m zgodnie z przedmiarem robot
- ułożeniu jednej warstwy papy termozgrzewalnej nawierzchniowej o grubości nie mniejszej niż 5,2 mm, elastyczności w zakresie od - 25C do +100C, gramaturze wkładki min. 250 g/m, zgodnie z przedmiarem robot;
- wykonaniu obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów z blachy zgodnie z przedmiarem robot
- wykonaniu robót dodatkowych związanych z zadaniem opisanych w przedmiarze robot
- wywóz materiałów rozbiórkowych oraz utylizacja papy.
w odniesieniu do Części II
- demontażu zwodów poziomych instalacji odgromowej oraz montaż nowych zwodów poziomych instalacji odgromowej wraz z badaniami i pomiarami zgodnie z przedmiarem robot;
- rozbiórce obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku zgodnie z przedmiarem robot;
- rozbiórce rynien nie nadających się do użytku zgodnie z przedmiarem robot
- rozbiórce wszystkich warstw pokrycia dachu z papy,
- rozbiórkę elementów wentylacji przeznaczonej do usunięcia zgodnie z przedmiarem robot;
- wykonanie i montaż obróbek blacharskich murka ogniowego o zgodnie z przedmiarem robot;
- ułożeniu warstwy termoizolacyjnej powierzchni dachu zgodnie z przedmiarem robot;
- ułożeniu na podłożu betonowym dachu jednej warstwy papy termozgrzewalnej podkładowej o grubości nie mniejszej niż 4 mm i elastyczności w zakresie od - 20C do +100C, gramaturze wkładki min 60 g/m zgodnie z przedmiarem robot
- ułożeniu jednej warstwy papy termozgrzewalnej nawierzchniowej o grubości nie mniejszej niż 5,2 mm, elastyczności w zakresie od - 25C do +100C, gramaturze wkładki min. 250 g/m, zgodnie z przedmiarem robot;
- wykonaniu obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów z blachy zgodnie z przedmiarem robot;
- nadbudowaniu wieloprzewodowych kominów wolnostojących oraz murków ogniowych wynikającym z podwyższenia poziomu dachu o grubość izolacji cieplnej z przedmiarem robot;
- wykonaniu innych robót dodatkowych związanych z zadaniem opisanych w przedmiarze robot;
- wywiezieniu materiałów rozbiórkowych oraz utylizacji papy
1. Obowiązki Wykonawcy.
1.1. W celu prowadzenia inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu prowadzonych robót.
1.2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia inwestycji w taki sposób aby umożliwić funkcjonowanie obiektów szkolnych.
1.3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, BHP i P. Poż. Wykonawca we własnym zakresie wykona zagospodarowanie placu budowy w miarę potrzeb i zgodności z przepisami Prawa budowlanego, przepisów BHP i P. Poż.
1.4. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi z materiałów Wykonawcy,
które dopuszczone są do obrotu w budownictwie. Zastosowane materiały
muszą posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.
1.5. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji
i uporządkowania placu budowy
2. Sposób odbioru wykonanych robót.
3. Wykonawca przystępując do odbioru przekazuje inwestorowi protokołem odbioru wykonany zakres robót wraz z atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi i gwarancjami poszczególnych użytych materiałów.
4. Na całość wykonanych prac Wykonawca udzieli 60 miesięcy gwarancji..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.19.10-6, 45.10.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.10.2012.

SEKCJAIII: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium
w wysokości
dla części I:
7 000,00 zł,słownie: siedem_tysięcy_złotych_00/100.
dla części II
4 000,00 zł,słownie: cztery_tysięcy_złotych_00/100.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku stosując ocenę zerojedynkową spełnia/nie spełnia. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie w oparciu o załączone przez Wykonawcę do oferty oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku stosując ocenę zerojedynkową spełnia/nie spełnia. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie w oparciu o załączone przez Wykonawcę do oferty oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , co najmniej jednej roboty budowlanej dla każdej części, której przedmiotem był remont powierzchni dachowych budynków użyteczności publicznej o powierzchni min. 100 m2 każda.(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.