wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Grabowiec

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 2014/131, pozycja 19983
Data składania ofert: 2014-02-17
CPV: 45.00.00.00, 45.30.00.00, 45.31.00.00, 45.33.00.00, 45.40.00.00, 45.44.21.00
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Budowlana - drobne usługi budowlane i wykończeniowe / przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: BIELSK PODLASKI, podlaskie
Przedmiot:

Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Grabowiec
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Grabowiec.
W ramach przebudowy i rozbudowy zakłada się:
-wykonanie robót rozbiórkowych,
-wykonanie robót ziemnych,
-wykonanie ławy, ścian fundamentowych i izolacji,
-wykonanie ścian nadziemia, elementów konstrukcji wylewanych z betonu, kominów, murka ogniowego,
-wykonanie konstrukcji drewnianej dachu,
-wykonanie pokrycia dachu i obróbek blacharskich,
-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
-wykonanie ścianek działowych,
-wykonanie tynków wewnętrznych, malowania, okładzin,
-wykonanie podłoża i posadzek,
-wykonanie elewacji i robót zewnętrznych,
-wykonanie utwardzenia dojść i dojazdów i opaski odwadniającej,
-wykonanie przyłącza wodociągowego,
-wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej,
-wykonanie instalacji sanitarnej wewnętrznej,
-wykonanie instalacji elektrycznej,
-wykonanie...
Uwagi:

Bielsk Podlaski: Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Grabowiec
Numer ogłoszenia: 19983 - 2014; data zamieszczenia: 31.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJAI: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adres strony internetowej zamawiającego: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Grabowiec.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Grabowiec.
W ramach przebudowy i rozbudowy zakłada się:
-wykonanie robót rozbiórkowych,
-wykonanie robót ziemnych,
-wykonanie ławy, ścian fundamentowych i izolacji,
-wykonanie ścian nadziemia, elementów konstrukcji wylewanych z betonu, kominów, murka ogniowego,
-wykonanie konstrukcji drewnianej dachu,
-wykonanie pokrycia dachu i obróbek blacharskich,
-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
-wykonanie ścianek działowych,
-wykonanie tynków wewnętrznych, malowania, okładzin,
-wykonanie podłoża i posadzek,
-wykonanie elewacji i robót zewnętrznych,
-wykonanie utwardzenia dojść i dojazdów i opaski odwadniającej,
-wykonanie przyłącza wodociągowego,
-wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej,
-wykonanie instalacji sanitarnej wewnętrznej,
-wykonanie instalacji elektrycznej,
-wykonanie instalacji odgromowej,
-wykonanie badań odbiorczych i pomiarów,
-wyposażenie świetlicy (w stoły rozkładane szt. 10, krzesła szt. 40, komplet mebli kuchennych lub zabudowę).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego zakres określony jest w projektach budowlanym oraz wykonawczych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarach robót.
Wszelkie nazwy materiałów oraz producentów podane w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót , przedmiarach robót należy traktować jako przykładowe, dopuszcza się zastosowanie materiałów porównywalnych o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż podane przez projektanta.
Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie w związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia to wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy -lub równoważny.
Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej.
W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych pozycji równoważnych oraz wykazać ich równoważność w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy, strony, pozycji w kosztorysie ofertowym, których dotyczy oraz złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia jako równorzędne w szczególności opis parametrów technicznych zastosowanych materiałów oraz urządzeń (np. atesty, karty techniczne). Powyższe dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu (nierównoznaczności) zaproponowanych rozwiązań równoważnych.
W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu równoważnych materiałów i urządzeń, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów w trybie określonym w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.44.21.00-8, 45.40.00.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.08.2014.

SEKCJAIII: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnienie Wykonawca będzie musiał wykazać
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca sporządza wykaz wszystkich robót związanych z przedmiotem zamówienia wg załącznika nr 6 do SIWZ wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania.
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, remoncie lub modernizacji budynków użyteczności publicznej z wykonaniem instalacji sanitarnej i instalacji elektrycznej o wartości co najmniej 350.000,00 zł brutto każda. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o złożone przez Wykonawcę dowody.
Na potwierdzenie Wykonawca winien załączyć dowody dotyczące wykonania najważniejszych robót określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Dowodami, o których mowa są poświadczenia lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca-zgodnie z 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U z 2013 r. poz. 231, przedstawił dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, określone w 1 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (np. referencje, protokoły odbioru końcowego).
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów (poświadczeń, innych dokumentów).
Z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunek Wykonawca spełnił.
Wykonawcy składający ofertę wspólną winni złożyć jeden wspólny wykaz.
W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.