wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Przebudowa pomieszczeń w budynku koszarowym nr 1 na potrzeby dydaktyczne i internatowe w Skierniewicach

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 2013/214, pozycja 61688
Data składania ofert: 2013-02-27
CPV: 45.00.00.00, 45.31.00.00, 45.31.73.00, 45.33.00.00
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Budowlana - obiekty / obiekty użyteczności publicznej
Typ przetargu: przetarg ograniczony   
Lokalizacja: WARSZAWA, mazowieckie
Przedmiot:

Przebudowa pomieszczeń w budynku koszarowym nr 1 na potrzeby dydaktyczne i internatowe w Skierniewicach
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania:
Przebudowa pomieszczeń w budynku koszarowym nr 1 na potrzeby dydaktyczne i internatowe w Skierniewicach.
Budynek nr1: koszarowy o kubaturze 13 103 m3 , i pow. zabudowy 1 063,53 m2 .
Istniejący budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej z cegieł pełnych. Ściany posadowiono na murowanych, ceglanych fundamentach. Pierwotnie był to budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony o podłużnym układzie konstrukcyjnym dwunawowym, stropach drewnianych na belkach stalowych i dachu czterospadowym w układzie stolcowo-zastrzałowym. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonano jako murowane z cegieł ceramicznych na zaprawie cem.-wapiennej. Budynek poddano przebudowie z nadbudową trzeciej kondygnacji.
Z pierwotnej konstrukcji pozostawiono jedynie ściany nośne. W trakcie prac wykonano nowe dwie podłużne, ściany nośne na żelbetowych fundamentach, wbudowano nowe stropy, zamiast drewnianych na belkach stalowych, wykonano stropy masywne z płytą Kleina na belkach stalowych dwuteowych i płytowe typu WPS. Wybudowano nowy, kryty papą, stropodach dwudzielny z płyt korytkowych DK-300, opartych na ściankach ażurowych z cegieł ceramicznych. Dobudowano dwie klatki schodowe w technologii płytowej, żelbetowej.
Budynek...
Uwagi:

)Warszawa 60: Przebudowa pomieszczeń w budynku koszarowym nr 1 na potrzeby dydaktyczne i internatowe w Skierniewicach
Numer ogłoszenia: 61688 - 2013; data zamieszczenia: 14.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJAI: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adres strony internetowej zamawiającego: 022 6841587
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pomieszczeń w budynku koszarowym nr 1 na potrzeby dydaktyczne i internatowe w Skierniewicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania:
Przebudowa pomieszczeń w budynku koszarowym nr 1 na potrzeby dydaktyczne i internatowe w Skierniewicach.
Budynek nr1: koszarowy o kubaturze 13 103 m3 , i pow. zabudowy 1 063,53 m2 .
Istniejący budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej z cegieł pełnych. Ściany posadowiono na murowanych, ceglanych fundamentach. Pierwotnie był to budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony o podłużnym układzie konstrukcyjnym dwunawowym, stropach drewnianych na belkach stalowych i dachu czterospadowym w układzie stolcowo-zastrzałowym. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonano jako murowane z cegieł ceramicznych na zaprawie cem.-wapiennej. Budynek poddano przebudowie z nadbudową trzeciej kondygnacji.
Z pierwotnej konstrukcji pozostawiono jedynie ściany nośne. W trakcie prac wykonano nowe dwie podłużne, ściany nośne na żelbetowych fundamentach, wbudowano nowe stropy, zamiast drewnianych na belkach stalowych, wykonano stropy masywne z płytą Kleina na belkach stalowych dwuteowych i płytowe typu WPS. Wybudowano nowy, kryty papą, stropodach dwudzielny z płyt korytkowych DK-300, opartych na ściankach ażurowych z cegieł ceramicznych. Dobudowano dwie klatki schodowe w technologii płytowej, żelbetowej.
Budynek wyposażony jest w instalacje: wod.-kan., c.o., elektryczne, niskoprądowe, odgromową, wentylacje grawitacyjną i mechaniczną.
Budynek aktualnie jest nie użytkowany (wyłączono z eksploatacji w czerwcu 2007 r.).
Budynek wymaga: przebudowy ze zmianą układu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby dydaktyczne i internatowe, dostosowania pomieszczeń pracy i zespołów sanitarnych do podstawowych potrzeb nowych użytkowników i wymagań przepisów bhp i ergonomii, remontu i wymiany wyeksploatowanych instalacji, wymiany pokrycia dachowego, docieplenia stropodachu i ścian zewnętrznych wymianą stolarki drzwiowej, okiennej oraz dostosowaniem do aktualnych przepisów ppoż. oraz wykonaniem zabezpieczeń fizycznych i elektronicznych obiektu.
W ramach inwestycji wykonane zostaną: drogi, chodniki, miejsca postojowe i elementy małej architektury (zgodnie z nowym zagospodarowaniem terenu), nowe oświetlenie zewnętrzne przyległego terenu, nowe ogrodzenie wewnętrzne wraz z bramami wjazdowymi i furtkami, remont i przebudowa istniejącego ogrodzenia zewnętrznego. wymiana przyłączy wraz z odcinkami sieci zewnętrznych, zasilających budynek (w tym kanalizacja [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót w budynku nr 1:
1.Budowlane - drogowe, roboty rozbiórkowe, roboty murowe i konstrukcyjne, stolarka i ślusarka, posadzki i podłoża, tynki, malowanie, roboty dachowe, elewacja-ocieplenie, elementy zewnętrzne, budowa nowego i remont istniejącego ogrodzenia.
2.Instalacje - wod -kan, c.o., grzewcza, chłodnicza, freonowa, wentylacja i klimatyzacja, sieci zewnętrzne- wodociągowa, kan. sanitarnej i technologicznej, kan.-deszczowej i ogólnospławnej, sieć cieplna -( co + cwu).
3. Elektryczne - instalacje elektryczne wewnętrzne, zewnętrzne, instalacja odgromowa,
4. [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Ponieważ opis przedmiot zamówienia zawiera informacje niejawne o klauz[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający wymaga aby:
świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego minimum drugiego stopnia, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauz[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego minimum trzeciego stopnia, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauz[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
W przypadku powierzenia podwykonawcy realizacji zamówienia lub jego części Zamawiający wymaga aby:
świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego minimum drugiego stopnia, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauz[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego minimum trzeciego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauz[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.31.73.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 30.

SEKCJAIII: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych)
na etapie składania ofert
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Wykonawca musi wykazać, że
- posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie technicznego zabezpieczenia mienia, o której mowa w Ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.05.145.1221 z późn. zm.),
- posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego minimum drugiego stopnia, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauz[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca zobowiązany będzie wykazać się odpowiednim doświadczeniem,
tj. wykazać, że wykonał jako strona umowy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem prace w zakresie branży: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że będzie dysponował osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia tj. minimum:
- 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami w branży budowlanej, posiadającą wymagane: zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), uprawnienia w specjalności budowlanej i przynależącą do odpowiedniej izby zawodowej, zgodnie z art. 21 ust. 4 pkt. 1) zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauz[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
- 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami w branży elektrycznej, posiadającą wymagane: zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj....

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.