wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Przeprowadzenie szkolenia Opieka nad osobami zależnymi z elementami masażu

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 2013/426, pozycja 168676
Data składania ofert: 2013-05-08
CPV: 80.50.00.00
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Edukacja, szkolenia / kursy i szkolenia
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: GIŻYCKO, warmińsko-mazurskie
Przedmiot:

Przeprowadzenie szkolenia Opieka nad osobami zależnymi z elementami masażu
Szkolenie dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Giżycku oraz skierowanych przez Zamawiającego po przeprowadzeniu kwalifikacji na kurs (zgodnie z kryteriami dostępu określonymi na rok 2012 w Poddziałaniu 6.1.3 PO KL) oraz badań lekarskich (określonych przez Wykonawcę). Szkolenie prowadzone będzie w jednej grupie. Zamawiający wymaga, aby szkolenie odbywało się w kolejno następujących po sobie dniach...
Uwagi:

Giżycko: Przeprowadzenie szkolenia Opieka nad osobami zależnymi z elementami masażu
Numer ogłoszenia: 168676 - 2013; data zamieszczenia: 26.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJAI: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adres strony internetowej zamawiającego: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkolenia Opieka nad osobami zależnymi z elementami masażu .
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szkolenie dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Giżycku oraz skierowanych przez Zamawiającego po przeprowadzeniu kwalifikacji na kurs (zgodnie z kryteriami dostępu określonymi na rok 2012 w Poddziałaniu 6.1.3 PO KL) oraz badań lekarskich (określonych przez Wykonawcę). Szkolenie prowadzone będzie w jednej grupie. Zamawiający wymaga, aby szkolenie odbywało się w kolejno następujących po sobie dniach powszednich, max. po 8 godzin zegarowych dziennie dla jednego uczestnika, w godzinach miedzy 8:00 a 18:00. Obowiązek przeprowadzania szkolenia w dni powszednie oznacza, że niedopuszczalne jest zaplanowanie i prowadzenie zajęć w sobotę, niedzielę oraz dni ustawowo wolne od pracy. Całkowity zakres szkolenia na jednego uczestnika obejmuje minimum 240 godzin w formie zajęć teoretycznych i ćwiczeń/praktyki, w tym 8 godzin w zakresie metod aktywnego poszukiwania pracy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozszerzenia lub skrócenia czasu trwania modułu dotyczącego metod aktywnego poszukiwania pracy, musi on wynosić 8 godzin. Zamawiający wymaga aby wymiar godzin ćwiczeń/praktyki wynosił min. 120 godz
Minimum programowe szkolenia obejmuje:
Pielęgnacja i opieka nad osobą zależną
Rola i zadania opiekuna osób zależnych
Proces starzenia się organizmu człowieka
Anatomia i fizjologia człowieka
Zasady żywienia osób zależnych
Profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia
Utrzymanie czystości w otoczeniu podopiecznego
Pierwsza pomoc przedlekarska
Komunikacja interpersonalna z osobą zależną
Stosowanie wybranych form terapii zajęciowej
Organizowanie zajęć rekreacyjnych podopiecznego
Techniki masażu leczniczego
Zajęcia praktyczne/ćwiczenia
Metody aktywnego poszukiwania pracy.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJAIII: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2)...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.