wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Remont elewacji budynku biurowego A Centrali Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie przy ul. Filtrowej 57

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 2012/921, pozycja 203039
Data składania ofert: 2012-10-12
CPV: 45.31.00.00, 45.44.21.10, 45.45.30.00, 71.22.00.00
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Projektowanie / projekt termomodernizacyjny
Elewacje, termomodernizacje / elewacje
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: WARSZAWA, mazowieckie
Przedmiot:

Remont elewacji budynku biurowego A Centrali Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie przy [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
1. Remont elewacji budynku biurowego A Centrali Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie przy [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
1) wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji (wymagane rozwiązania systemowe) budynku biurowego o czterech...
Uwagi:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne/
Warszawa: Remont elewacji budynku biurowego A Centrali Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie przy [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Numer ogłoszenia: 203039 - 2012; data zamieszczenia: 21.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJAI: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adres strony internetowej zamawiającego: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Organ kontroli państwowej.

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont elewacji budynku biurowego A Centrali Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie przy [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Remont elewacji budynku biurowego A Centrali Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie przy [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
1)wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji (wymagane rozwiązania systemowe) budynku biurowego o czterech kondygnacjach naziemnych wraz z poddaszem, sporządzoną w oparciu o ekspertyzę mykologiczno-budowlaną, która jest zawarta w załączniku nr 1 do Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego;
2) uzyskać pozwolenie na budowę po uzyskaniu zgody Konserwatora Zabytków (mapa do celów projektowych. inwentaryzacja, projekt organizacji ruchu do ewentualnego zajęcia pasa drogowego oraz czynności niezbędne do wykonania prac obciążają Wykonawcę). Zalecenia Konserwatora Zabytków zawarte są w załączniku nr 2 do Programu funkcjonalno-użytkowego;
3)wykonaniu robót remontowych elewacji w oparciu o wykonaną dokumentację projektową;
4)wykonaniu wymiany pokrycia gzymsów nad przedostatnią kondygnacją budynku nową blachą tytan cynk - patynowana wraz ogrzewaniem elektrycznym wg Projektów będących w posiadaniu Zamawiającego, które są zawarte w załączniku nr 3 do Programu funkcjonalno-użytkowego na który wydano już pozwolenie na budowę;
5. wykonanie robót towarzyszących jak wymiana opaski przy budynku, konserwację zieleni wraz z uzupełnieniami, zabezpieczenie przed zniszczeniem wyremontowanego ogrodzenia, zabezpieczenie przeciwko ptakom itp.
2.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, określony jest w Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychPowtórzenie tego samego rodzaju zamówienia, co zamówienie podstawowe do wartości 5% zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 45.31.00.00-3, 45.45.30.00-7, 45.44.21.10-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2015.

SEKCJAIII: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 100 000,00 ( słownie: sto tysięcy) zł.
2.Wadium w wymaganej przez Zamawiającego wysokości należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku następujących formach:
a)pieniądzu,
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c)gwarancjach bankowych,
d)gwarancjach ubezpieczeniowych,
e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze 92 1010 1010 0036 7813 9120 0000. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne tylko wówczas, gdy wymagana kwota znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4.W przypadku wadium wnoszonego w formie/formach określonych w pkt 8.2.2 - 8.2.5 SIWZ, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
5.Z treści gwarancji/poręczenia musi jednocześnie wynikać:
a)nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia) oraz adresy ich siedzib,
b)określenie wierzy[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
c)kwota gwarancji/poręczenia,
d)termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą, począwszy od dnia wyznaczonego na dzień składania ofert,
e)bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.