wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Remont świetlic wiejskich w Goszczynie i Grodziszowicach

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Data składania ofert: 2013-09-05
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Budowlana - drobne usługi budowlane i wykończeniowe / malowanie, remont, wykończenie
Typ przetargu: zapytanie o cenę   
Lokalizacja: DOMANIÓW, dolnośląskie
Przedmiot:

Remont świetlic wiejskich w Goszczynie i Grodziszowicach.
Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części w następujący sposób:
1. Część I - Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni utwardzonej przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Goszczynie do realizacji na działce na działce nr 133/7 AM-1 w miejscowości Goszczyna, gmina Domaniów polegający w szczególności na:
- rozbiórce istniejącej nawierzchni betonowej
- rozbiórce krawężników oddzielających nawierzchnię utwardzoną od strony terenów zielonych
- usunięciu podbudowy do głębokości około 10 cm
- osadzeniu nowych krawężników
- wykonaniu podbudowy z zagęszczonego kruszywa łamanego, warstwa grubości 15 cm po...
Uwagi:

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
8. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: do 31 października 2013 r.
2. Okres gwarancji dla wykonanych robót wynosi 36 miesięcy.
3. Zapłata nastąpi po zakończeniu i odbiorze końcowym inwestycji.
4. Należności płatne będą przez Zamawiającego przelewem na wskazane w rachunku konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty złożenia przez niego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, mają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a także znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację.
2. Wykonawca określi cenę oferty netto i brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe
za realizację całego przedmiotu zamówienia.
3. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Zaleceniem jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej, w celu zapoznania się z obiektem oraz zakresem prac objętych niniejszym zamówieniem
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.