wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Roboty budowlane I- BOM 2,BOM 3,BOM 6

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 2012/1003, pozycja 210707
Data składania ofert: 2012-10-18
CPV: 45.00.00.00
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Budowlana - drobne usługi budowlane i wykończeniowe / malowanie, remont, wykończenie
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: POZNAŃ, wielkopolskie
Przedmiot:

Roboty budowlane I- BOM 2,BOM 3,BOM 6.
1.Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane na wskazanych poniżej nieruchomościach administrowanych przez jednostki Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej S. A. w Poznaniu, Biuro Obsługi Mieszkańców nr 2, Biuro Obsługi Mieszkańców nr 3, Biuro Obsługi Mieszkańców nr 6 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : - Naprawa murków oporowych budynku przy [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący naprawy murków oporowych budynku przy [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący budowy zasieku na śmieci przy [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący wykonanie zasieku przy [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
2.Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami...
Uwagi:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Poznań: Roboty budowlane I- BOM 2,BOM 3,BOM 6
Numer ogłoszenia: 210707 - 2012; data zamieszczenia: 03.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJAI: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adres strony internetowej zamawiającego: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Osoba prawna działająca w imieniu administracji samorządowej.

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane I- BOM 2,BOM 3,BOM 6.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane na wskazanych poniżej nieruchomościach administrowanych przez jednostki Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej S. A. w Poznaniu, Biuro Obsługi Mieszkańców nr 2, Biuro Obsługi Mieszkańców nr 3, Biuro Obsługi Mieszkańców nr 6 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : - Naprawa murków oporowych budynku przy [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący naprawy murków oporowych budynku przy [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący budowy zasieku na śmieci przy [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący wykonanie zasieku przy [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
2.Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.
3.Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.Zastosowane nazwy producentów służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (produktów równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych) na produkty określone za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia.
Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określonego przez jego producenta.
5.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.
6.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił dla wszystkich części zamówienia 36 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru końcowego prac..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJAIII: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.