wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Data składania ofert: 2012-09-18
CPV: 45.23.32.25
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Drogownictwo / drogi, ulice, chodniki
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: OLSZTYN, warmińsko-mazurskie
Przedmiot:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach Projektu pn.: -Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63.
Zakres robót budowlanych obejmuje:
a) poprawę parametrów geometrycznych drogi poprzez korektę łuków pionowych, poziomych oraz skrzyżowań,
b) wzmocnienie oraz przebudowa konstrukcji nawierzchni dróg celem dostosowania...
Uwagi:

PL-Olsztyn: Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
2012/S 151-252549
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Punkt kontaktowy: Siedziba Zamawiającego, Olsztyn 10-602, [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Osoba do kontaktów: Anita Dzienis-Kozińska
10-602 Olsztyn
POLSKA
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]

E-mail: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej:
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiajcej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalnoci
Inny: zarządzanie drogami
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiajc:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub wiadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: droga wojewódzka nr 650 na odcinku Srokowo Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63.
Kod NUTS
PL622
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach Projektu pn.: ;Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63.
Zakres robót budowlanych obejmuje:
a) poprawę parametrów geometrycznych drogi poprzez korektę łuków pionowych, poziomych oraz skrzyżowań,
b) wzmocnienie oraz przebudowa konstrukcji nawierzchni dróg celem dostosowania nośności nawierzchni do obciążeń od ruchu pojazdów,
c) poszerzenie nawierzchni,
d) przebudowę obiektów inżynierskich (w tym 1 most),
e) poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez skanalizowanie ruchu pojazdów, wydzielenie pasów do skrętu w lewo,
f) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
g) poprawę odwodnienia drogi poprzez budowę kanalizacji deszczowej na drodze o przekroju [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
h) budowę chodników w Srokowie, Leśniewie, Trygorcie, Węgorzewie oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego na pozostałej długości trasy,
i) budowę zatok autobusowych,
j) budowę przejść dla pieszych wraz z azylami,
k) poprawę geometrii istniejących zjazdów,
l) budowę dwóch rond przed oraz za wiaduktem kolejowym,
m) budowę ronda w miejscowości Węgorzewo,
n) budowę oświetlenia [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
o) wycinkę części drzew i krzewów kolidujących z inwestycją wraz z dokonaniem niezbędnych czynności dotyczących gatunków chronionych na podstawie załączonych decyzji,
p) zagospodarowanie terenu zielenią wraz z pielęgnacją posadzonych drzew i krzewów,
q) usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45233225
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rzdowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Częci
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkoć lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkoć lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach Projektu pn.: ;Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63 obejmujące głównie poszerzenie jezdni i korony drogi, przebudowę skrzyżowań, korektę przebiegu trasy w zakresie łuków poziomych i profilu podłużnego, uporządkowanie warunków połączeń z drogami niższych klas, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni.
Rozbudowa drogi na ww. odcinku o długości ok. 15,4 km ma na celu podniesienie jej parametrów do klasy G.
Zakres robót budowlanych obejmuje:
a) poprawę parametrów geometrycznych drogi poprzez korektę łuków pionowych, poziomych oraz skrzyżowań,
b) wzmocnienie oraz przebudowa konstrukcji nawierzchni dróg celem dostosowania nośności nawierzchni do obciążeń od ruchu pojazdów,
c) poszerzenie nawierzchni,
d) przebudowę obiektów inżynierskich (w tym 1 most),
e) poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez skanalizowanie ruchu pojazdów, wydzielenie pasów do skrętu w lewo,
f) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
g) poprawę odwodnienia drogi poprzez budowę kanalizacji deszczowej na drodze o przekroju [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
h) budowę chodników w Srokowie, Leśniewie, Trygorcie, Węgorzewie oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego na pozostałej długości trasy,
i) budowę zatok autobusowych,
j) budowę przejść dla pieszych wraz z azylami,
k) poprawę geometrii istniejących zjazdów,
l) budowę dwóch rond przed oraz za wiaduktem kolejowym,
m) budowę ronda w miejscowości Węgorzewo,
n) budowę oświetlenia [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
o) wycinkę części drzew i krzewów kolidujących z inwestycją wraz z dokonaniem niezbędnych czynności dotyczących gatunków chronionych na podstawie załączonych decyzji
p) zagospodarowanie terenu zielenią wraz z pielęgnacją posadzonych drzew i krzewów,
q) usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, określa w szczególności pkt. 3 Rozdział I-ego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną w dalszej treści ;SIWZ, którą Zamawiający udostępnił w wersji elektronicznej na stronie internetowej:
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
zamówienia publiczne/ aktualne powyżej progów dofinansowane ze środków UE/ roboty budowlane. Oryginały dokumentów dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w szczególności dokumentacja projektowa, dokumentacja techniczna są do wglądu w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 11. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji projektowej, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem zamówienia. Wykonawca będzie działał zgodnie z rolą, jaką przypisano mu w Warunkach Kontraktu na budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC 1999r. wydanie angielsko-polskie 2000 r.) oraz w Szczególnych Warunkach Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania potencjałem technicznym (narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi), w asortymencie i ilościach niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 35 889 268,50 PLN
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 31.12.2012. Zakończenie 31.7.2014
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczce zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 700 000,00 PLN (słownie złotych:siedemset tysięcy i 00/100).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp:
a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w Bank Polska Kasa Opieki SA. nr 18 1240 1590 1111 0010 3433 9153:
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
Z treści przelewu lub poręczenia albo gwarancji musi jednoznacznie wynikać, do jakiego postępowania (nazwa i numer referencyjny) wadium jest wnoszone.
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku, gdy:
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Wadium wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej należy wystawić na Województwo Warmińsko Mazurskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Wadium wniesione w formie niepieniężnej musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, co oznacza, że dochodzenie roszczeń Zamawiającego nie może być utrudnione. Wadium wniesione w formie niepieniężnej uważane będzie za wniesione, jeżeli z treści dokumentu wynikać będzie, że interesy Zamawiającego w zakresie roszczenia o wypłatę wadium są zabezpieczone w okolicznościach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy, a Gwarant (Poręczyciel) bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, wypłaci Zamawiającemu pełną kwotę wadium po zaistnieniu tychże okoliczności. Gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych.
Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej powyżej, lub dopuszczalnej formie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
Zamawiający zwróci wadium:
1) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy Pzp.
2) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust.4a ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je reg[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
III.1.3)
Forma prawna, jak musi przyjć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy Pzp. - umowa (porozumienie) reg[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwizane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający żąda wykazania, że Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia posiada nw. doświadczenie:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie/ rozbudowie/ przebudowie odcinka drogi klasy nie niższej niż G, o długości co najmniej 10,0 km;
b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie/rozbudowie/ przebudowie odcinka drogi o przekroju...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.