wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław - Pruchnik

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Data składania ofert: 2012-12-10
CPV: 45.22.11.00, 45.23.12.20, 45.23.14.00, 45.23.21.50, 45.23.23.00, 45.23.24.40, 45.23.31.20
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Drogownictwo / drogi, ulice, chodniki
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: RZESZÓW, podkarpackie
Przedmiot:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław - Pruchnik.
Zamówienie obejmuje:
A) Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław Pruchnik km 0+000 do km 16+776 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi wg dokumentacji technicznej, Rozdziału III SIWZ oraz wydanych decyzji administracyjnych (decyzji środowiskowej, pozwolenia wodno-prawnego).
Z uwagi na to, że droga woj. nr 880 w dwóch miejscach łączy się z drogami krajowymi tj. z drogą krajową nr 4 w m. Jarosław i z autostradą A4 węzeł Pawłosiów, zakres rozbudowy drogi wojewódzkiej został przyjęty na granicy pasa drogowego zarządzanego przez GDDKiA...
Uwagi:

PL-Rzeszów: Roboty w zakresie budowy dróg
2012/S 211-347361
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Osoba do kontaktów: Mariusz Górak
35-105 Rzeszów
POLSKA
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]

E-mail: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej:
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiajcej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalnoci
Inny: Drogi i mosty
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiajc:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław - Pruchnik.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub wiadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: droga wojewódzka nr 880 Jarosław - Pruchnik.
Kod NUTS
PL32
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zamówienie obejmuje:
A) Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław Pruchnik km 0+000 do km 16+776 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi wg dokumentacji technicznej, Rozdziału III SIWZ oraz wydanych decyzji administracyjnych (decyzji środowiskowej, pozwolenia wodno-prawnego).
Z uwagi na to, że droga woj. nr 880 w dwóch miejscach łączy się z drogami krajowymi tj. z drogą krajową nr 4 w m. Jarosław i z autostradą A4 węzeł Pawłosiów, zakres rozbudowy drogi wojewódzkiej został przyjęty na granicy pasa drogowego zarządzanego przez GDDKiA i jest on następujący:
; od km 0+015,90 do km 5+335,40,
; od km 5+593,50 do km 5+746,00,
; od km 5+907,60 do km 16+776,00.
Na odcinkach drogi wojewódzkiej nr 880 w granicach pasa drogowego zarządzanego przez GDDKiA (;węzeł Pawłosiów) tj.: od km 5+335,40 do km 5+407,20 i od km 5+533,90 do km 5+593,50 oraz od km 5+746,00 do km 5+907,60 będą prowadzone roboty drogowe (nawierzchniowe) w celu dowiązania się do zakresów nawierzchni realizowanych w ramach budowy autostrady A4 (skrzyżowanie typu małe rondo z drogą powiatową nr 1725R) i zachowania ciągłości w rozbudowie drogi wojewódzkiej.
Na odcinku drogi wojewódzkiej nr 880 od km 16+776,00 do km 16+790,20 będą prowadzone roboty drogowe (nawierzchniowe) w celu dowiązania się wysokościowego oraz geometrycznego do istniejącej nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 881 (skrzyżowania).
B) Przebudowę jednego obiektu mostowego MD-1 nad rzeką Mleczką w km 13+339,95 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 880 wraz z budową i rozbiórką tymczasowego mostu objazdowego wraz z robotami towarzyszącymi wg dokumentacji technicznej, Rozdziału III SIWZ oraz wydanych decyzji administracyjnych (decyzji środowiskowej, pozwolenia wodno-prawnego).
Na roboty budowlane zgodnie z zakresem rozdziałów I-V SIWZ oraz na oznakowanie pionowe należy udzielić gwarancji i rękojmi za wady na okres min. 5 lat, na oznakowanie poziome min. 12 miesięcy.
Teren drogi woj. nr 880 niezbędny do realizacji inwestycji (który będzie przekazany Wykonawcy protokołem przekazania placu budowy) na czas realizacji inwestycji będzie w utrzymaniu Wykonawcy wraz z zimowym utrzymaniem zgodnie z obowiązującymi standardami.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45233120, 45221100, 45232440, 45232150, 45231400, 45232300, 45316110, 45231220
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rzdowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Częci
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkoć lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkoć lub zakres:
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 30.1.2013. Zakończenie 30.9.2014
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczce zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 582 270,00 PLN.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je reg[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
III.1.3)
Forma prawna, jak musi przyjć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwizane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i ust. 2 Pzp;
2. Spełniają warunki dotyczące:
1) Posiadania wiedzy i doświadczenia;
2) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;
4) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej;
3. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału:
3.1 Za spełnienie warunku określonego w pkt 2.1) Zamawiający uzna wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) min. jednej roboty budowlanej polegającej na budowie/przebudowie drogi ([Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
; poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje).
Zamawiający nie wymaga aby w/w zadania były wykonane w ramach jednej inwestycji.
3.2 Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku określonego w pkt 2.2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3.3 Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku określonego w pkt 2.3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.