wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczurowa

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Data składania ofert: 2011-01-11
CPV: 45.23.24.21, 45.25.21.27
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Wodno - kanalizacyjna / uzdatnianie wody
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: , świętokrzyskie
Przedmiot:

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczurowa.
Projekt obejmuje modernizację i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Szczurowej. Przewidywana średniodobowa ilość ścieków doprowadzanych do oczyszczalni będzie wynosić docelowo 250 m3/d.
Ścieki do oczyszczalni ścieków dopływają kanałem grawitacyjnym. Do studzienki przed pompownią dopływają również ścieki ze zbiornika zlewczego. Strumień ścieków zlewanych reg[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Na wlocie ścieków do pompowni znajduje się krata koszowa. Krata jest w złym stanie technicznym. Projektuje się wymianę kraty na koszową, rzadką, która stanowić będzie osłonę pomp. Krata w wykonaniu ze stali nierdzewnej o prześwicie 40 mm. Obecnie pompownia wyposażona jest w jedną pompę zatapialną. Projektuje się zamontowanie dwóch nowych pomp. Jedna pracująca druga rezerwowa o parametrach: Q=9,2 l/s, H=11,9 mH2O, N=2 kW, pompy zatapialne z wirnikiem jednokanałowym o przelocie 45 mm.
Zbiornik pompowni wymaga wymiany pokrywy na stalową wykonaną ze stali nierdzewnej.
Z pompowni ścieki podawane będą przewodem PE110 do sito piaskownika. Sitopiaskownik zamontowany będzie w pomieszczeniu nad zbiornikiem buforowym. Projektuje się sitopiaskownik ze zintegrowanym transporterem skratek i prasą do skratek: wielkość otworów sita: 3 mm. Skratki wyrzucane są po sprasowaniu na zewnątrz i gromadzone w pojemniku. Stopień odwodnienia: do 35 - 40 % suchej masy. Silnik napędzający urządzenie o mocy 1,1 kW.
Piaskownik cyrk[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Z sitopiaskownika oczyszczone mechanicznie ścieki spływać będą do zbiornika buforowego wyrównawczego. Pojemność całkowita zbiornika 44,27 m3. Pojemność czynna 31,60 m3. Przewidziano że zbiornik buforowy wykonany zostanie częściowo na terenie po rozebraniu istniejącego piaskownika z komorami ociekowymi.
Zawartość zbiornika mieszana będzie mieszadłem z silnikiem zatapialnym o mocy 0.5 kW.
W zbiorniku zamontowane będą pompy...
Uwagi:

PL-Kazimierza Wielka: Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
2010/S 231-353312
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJ CA
I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Związek Miedzygminny "Nidzica"
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Kontaktowy: Związek Międzygminny "Nidzica", [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Do wiadomości: M.Kapusta, A. Koral
28-500 Kazimierza Wielka
POLSKA
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]

E-mail: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adres profilu nabywcy
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]-nidzica.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
I.2)
RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJ CEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOCI
Inne Dostarczanie wody i odbiór ścieków
Środowisko
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
OPIS
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiajc
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczurowa.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub wiadczenia usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Szczurowa.
Kod NUTS
PL214
II.1.3)
Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Projekt obejmuje modernizację i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Szczurowej. Przewidywana średniodobowa ilość ścieków doprowadzanych do oczyszczalni będzie wynosić docelowo 250 m3/d.
Ścieki do oczyszczalni ścieków dopływają kanałem grawitacyjnym. Do studzienki przed pompownią dopływają również ścieki ze zbiornika zlewczego. Strumień ścieków zlewanych reg[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Na wlocie ścieków do pompowni znajduje się krata koszowa. Krata jest w złym stanie technicznym. Projektuje się wymianę kraty na koszową, rzadką, która stanowić będzie osłonę pomp. Krata w wykonaniu ze stali nierdzewnej o prześwicie 40 mm. Obecnie pompownia wyposażona jest w jedną pompę zatapialną. Projektuje się zamontowanie dwóch nowych pomp. Jedna pracująca druga rezerwowa o parametrach: Q=9,2 l/s, H=11,9 mH2O, N=2 kW, pompy zatapialne z wirnikiem jednokanałowym o przelocie 45 mm.
Zbiornik pompowni wymaga wymiany pokrywy na stalową wykonaną ze stali nierdzewnej.
Z pompowni ścieki podawane będą przewodem PE110 do sito piaskownika. Sitopiaskownik zamontowany będzie w pomieszczeniu nad zbiornikiem buforowym. Projektuje się sitopiaskownik ze zintegrowanym transporterem skratek i prasą do skratek: wielkość otworów sita: 3 mm. Skratki wyrzucane są po sprasowaniu na zewnątrz i gromadzone w pojemniku. Stopień odwodnienia: do 35 - 40 % suchej masy. Silnik napędzający urządzenie o mocy 1,1 kW.
Piaskownik cyrk[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Z sitopiaskownika oczyszczone mechanicznie ścieki spływać będą do zbiornika buforowego wyrównawczego. Pojemność całkowita zbiornika 44,27 m3. Pojemność czynna 31,60 m3. Przewidziano że zbiornik buforowy wykonany zostanie częściowo na terenie po rozebraniu istniejącego piaskownika z komorami ociekowymi.
Zawartość zbiornika mieszana będzie mieszadłem z silnikiem zatapialnym o mocy 0.5 kW.
W zbiorniku zamontowane będą pompy napełniające komory SBR. Jedna pracująca druga rezerwowa. Projektuje się zamontować pompy zatapialne o parametrach=12 l/s, H=9 mH2O, N=2 kW. Czas napełniania komory SBR - 0.5 godz. Dopływ ścieków do komory odbywa się w fazie napełniania przez otwarcie zasuwy nożowej z napędem elektrycznym. Po otwarciu zasuwy załączana jest pompa w zbiorniku buforowym.
Oczyszczalnia posiadać będzie cztery komory SBR. Dwie istniejące i dwie nowe. Każda komora o wymiarach 14.70 x 2.10 x 3,50 m. Pojemność całkowita 108 m3. Komory przykryte zadaszeniem z poliwęglanu komorowego na konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, wyposażone w pomost dla obsługi.
Parametry technologiczne:
Pojemność czynna jednej komory 95,70 m3.
Stężenie osadu 5 kg/m3.
Wiek osadu 10 dób.
Obciążenie osadu 0,108 kgBZT5/kg smo.
Obciążenie objętości komory 0,54 kg BZT5/m3.
Objętość strefy dekantacji komory 20,3 m3.
Objętość strefy osadu 47,8 m3.
Objętość strefy buforowej 26,6 m3.
Każda komora wyposażona będzie w ruszt napowietrzający z rur PE90 z dyfuzorami membranowymi szt.50, oraz w dekanter spustowy typ KS600 umieszczony na pływakach. Dekanter o wydajności maksymalnej 60 m3/h, z odprowadzeniem ścieków rurą spustową Dz 89 (wężem elastycznym). Dekanter wyposażony w napędzany elektrycznie mechanizm podnoszenia koryta przelewowego oraz deflektor. Cały dekanter mocowany i stabilizowany jest układem pentagonalnym przymocowanym do ścian zbiornika. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do studni kanalizacji odpływowej. Taki typ dekantera w którym krawędź przelewowa znajduje się pod zwierciadłem ścieków tylko w fazie dekantacji uniemożliwia odpływ osadu razem ze ściekami oczyszczonymi jak jest w dekanterze zainstalowanym obecnie.
Cykl pracy pojedynczej komory SBR:
Czas napełniania 0,5 h.
Czas napowietrzania 3,75 h.
Czas sedymentacji 1,0 h.
Czas dekantacji 0,75 h.
Czas postoju 0 h.
Czas reakcji 4,25 h.
Osad nadmierny odprowadzany będzie z komory SBR do komory stabilizacji tlenowej pod koniec fazy sedymentacji pompą zatapialną o wydajności Q=5 l/s, H=3 mH2O, N=0.5 kW.
Każda komora SBR wyposażona będzie w układ pomiaru stężenia tlenu. Dmuchawy powietrza zasilające ruszty napowietrzające komór SBR sterowane będą w funkcji stężenia tlenu przez falowniki. Ograniczy to zużycie energii elektrycznej w procesie oczyszczania. Dmuchawy powietrza w obudowach dźwiękochłonnych zamontowane będą w pomieszczeniu stacji odwadniania osadu nad komorą stabilizacji tlenowej. Dla celów zasilania czterech komór SBR i komory stabilizacji tlenowej przewidziano sześć dmuchaw powietrza w tym jedna rezerwowa.
Q=3,5 m3/min, H=400 mbar, N=4 kW szt.6 w tym jedna rezerwowa.
Aby nawiązać się do istniejących zagęszczaczy osadu komorę stabilizacji tlenowej zaprojektowano jako zbiornik 3 częściowy gdzie ścieki z komory do komory przepływać będą połączeniami rurowymi.
Komora pierwsza i druga wyposażona będzie w ruszt napowietrzający z dyfuzorami membranowymi szt.26. Obroty dmuchawy zasilającej komorę stabilizacji tlenowej reg[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Komora trzecia powstanie z istniejących zagęszczaczy osadu i będzie pełnić funkcję zagęszczacza osadu. W tym celu należy wyciąć część przegród między zagęszczaczami i wyprofilować na nowo dno w kształcie leja. W zagęszczaczu zamontowany będzie przelew wody nadosadowej która odpływać będzie do pompowni ścieków razem z odciekiem z wiaty osadu.
W leju zagęszczacza zamontowana będzie zatapialna pompa osadu podająca zagęszczony osad do stacji odwadniania osadu umieszczonej na stropie komory stabilizacji tlenowej.
Projektuje się stację odwadniania osadu wyposażoną w pompę ślimakową osadu, mikser dynamiczny, prasę dwutaśmową osadu, przenośnik ślimakowy osadu odwodnionego, urządzenie do higienizacji wapnem, stację dozowania i przygotowania polielektrolitu.
Ilość podawanego osadu 3,2 m3/d, o uwodnieniu 97,5 %.
Uwodnienie osadu odwodnionego 80 do 83 %. Ilość osadu odwodnionego 0,47 m3/d.
Osad po zwapnowaniu gromadzony będzie w kontenerze hakowym lub na przyczepie ciągnikowej i wywożony okresowo na wysypisko odpadów gdzie może być użyty do jego rek[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Kontener (przyczepa) umieszczone będą pod wiatą. Odciek z osadu odwodnionego wyłapywany będzie odwodnieniem liniowym i kierowany do pompowni ścieków.
Pomiar ilości ścieków oczyszczonych realizowany będzie przez przepływomierz elektromagnetyczny. Przepływomierz zainstalowany będzie w komorze pomiarowej zlokalizowanej na istniejącym kanale odpływowym oczyszczalni.
Przepływomierz będzie podawał informacje do szafy sterowniczej zlokalizowanej w budynku techniczno-socjalnym. Urządzenie należy wpiąć w układ wizualizacji oczyszczalni.
Oczyszczalnia ścieków została wykonana z materiałów nie podatnych na korozję. Zbiorniki zostały wykonane jako żelbetowe zabezpieczone przed szkodliwym oddziaływaniem ścieków i ich oparów.
Rurociągi technologiczne zostały wykonane z rur PE, PVC, PP lub stali kwasoodpornej, instalacje wsporcze oraz prowadnice ze stali kwasoodpornej. Konstrukcje stalowe zewnętrzne zostały odpowiednio zabezpieczone antykorozyjnie.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45232421
,
45252127
II.1.7)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rzdowych (GPA)
Nie
II.1.8)
Podział na częci
Nie
II.1.9)
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)
WIELKOĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)
Całkowita wielkoć lub zakres
Projekt obejmuje modernizację i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Szczurowej. Przewidywana średniodobowa ilość ścieków doprowadzanych do oczyszczalni będzie wynosić docelowo 250 m3/d.
Ścieki do oczyszczalni ścieków dopływają kanałem grawitacyjnym. Do studzienki przed pompownią dopływają również ścieki ze zbiornika zlewczego. Strumień ścieków zlewanych reg[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Na wlocie ścieków do pompowni znajduje się krata koszowa. Krata jest w złym stanie technicznym. Projektuje się wymianę kraty na koszową, rzadką, która stanowić będzie osłonę pomp. Krata w wykonaniu ze stali nierdzewnej o prześwicie 40 mm. Obecnie pompownia wyposażona jest w jedną pompę zatapialną. Projektuje się zamontowanie dwóch nowych pomp. Jedna pracująca druga...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.