wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 2013/1129, pozycja 492396
Data składania ofert: 2013-12-10
CPV: 98.37.00.00
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Usługi dla ludności / usługi pogrzebowe
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: WARSZAWA, mazowieckie
Przedmiot:

Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na rzecz osób zmarłych, którym Ośrodek jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu, stosownie do postanowień art. 17 ust. 1 pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) oraz Uchwały Nr LX/1840/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów, realizowanych przez m.st. Warszawę.
2. Sprawienie pogrzebu winno odbywać się z poszanowaniem godności osób i ich rodzin, zgodnie
z przyjętymi w tym zakresie normami i zwyczajami oraz zgodnie z przepisami określonymi
w Ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2011 r.
Nr 118, poz. 687 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
3. Szczegółowy zakres czynności składających się na wykonanie usługi pogrzebowej, czyli przygotowanie do pogrzebu oraz pochowanie zwłok osoby zmarłej w grobie ziemnym, obejmować będzie:
3.1 Przewóz zwłok osoby zmarłej samochodem Wykonawcy w warunkach zapewniających odpowiednie sanitarne i techniczne bezpieczeństwo przewozu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z miejsca zgonu do miejsca przechowywania i na cmentarz, lub z miejsca zgonu
i przechowywania (szpital) na cmentarz, lub z miejsca przechowywania (Zakład Medycyny Sądowej na Oczki) na cmentarz.
3.1.1 zabranie zwłok powinno nastąpić w ciągu 4 godzin od momentu zgłoszenia z miejsca wskazanego do chłodni, jeżeli zwłoki osoby zmarłej nie są przechowywane
w bezpłatnej chłodni. Powyższy wymóg nie będzie miał zastosowania, gdy zwłoki znajdować się będą w Zakładzie Medycyny Sądowej,
3.1.2 przechowywanie zwłok w miejscu do tego przeznaczonym (w chłodni) do...
Uwagi:

Warszawa: Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Numer ogłoszenia: 492396 - 2013; data zamieszczenia: 29.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJAI: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adres strony internetowej zamawiającego: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na rzecz osób zmarłych, którym Ośrodek jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu, stosownie do postanowień art. 17 ust. 1 pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) oraz Uchwały Nr LX/1840/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów, realizowanych przez m.st. Warszawę.
2. Sprawienie pogrzebu winno odbywać się z poszanowaniem godności osób i ich rodzin, zgodnie
z przyjętymi w tym zakresie normami i zwyczajami oraz zgodnie z przepisami określonymi
w Ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2011 r.
Nr 118, poz. 687 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
3. Szczegółowy zakres czynności składających się na wykonanie usługi pogrzebowej, czyli przygotowanie do pogrzebu oraz pochowanie zwłok osoby zmarłej w grobie ziemnym, obejmować będzie:
3.1 Przewóz zwłok osoby zmarłej samochodem Wykonawcy w warunkach zapewniających odpowiednie sanitarne i techniczne bezpieczeństwo przewozu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z miejsca zgonu do miejsca przechowywania i na cmentarz, lub z miejsca zgonu
i przechowywania (szpital) na cmentarz, lub z miejsca przechowywania (Zakład Medycyny Sądowej na Oczki) na cmentarz.
3.1.1zabranie zwłok powinno nastąpić w ciągu 4 godzin od momentu zgłoszenia z miejsca wskazanego do chłodni, jeżeli zwłoki osoby zmarłej nie są przechowywane
w bezpłatnej chłodni. Powyższy wymóg nie będzie miał zastosowania, gdy zwłoki znajdować się będą w Zakładzie Medycyny Sądowej,
3.1.2przechowywanie zwłok w miejscu do tego przeznaczonym (w chłodni) do czasu pogrzebu (w miarę potrzeb),
3.1.3dokonanie pochówku w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia, nie licząc dnia zgłoszenia, z zastrzeżeniem ppkt 3.1.4,
3.1.4Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu określonego w ppkt 3.1.3 jeśli nastąpią nieprzewidziane okoliczności niezależne od Wykonawcy, w wyniku których nie będzie możliwe jego dotrzymanie. Zgodę na przedłużenie terminu dokonania pochówku Wykonawca będzie musiał każdorazowo uzyskać od Zamawiającego na piśmie, po wcześniejszym przedstawieniu okoliczności uzasadniających zmianą terminu,
3.2Załatwienie wszelkich formalności w urzędach i na cmentarzu związanych z pogrzebem, na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego Wykonawcy przez Zamawiającego.
3.3Przygotowanie zwłok osoby zmarłej do pochówku:
3.3.1umycie i ubranie w dostarczoną odzież, a w przypadku braku odzieży zawinięcie
w całun z grubego płótna, a w szczególnych przypadkach, takich jak chowanie osób zmarłych na choroby zakaźne, szczątków ludzkich itp. - zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi,
3.3.2złożenie zwłok osoby zmarłej w trumnie drewnianej o odpowiedniej wielkości,
z podstawowym wyposażeniem tj. poduszką i obiciem trumny od wewnątrz materiałem,
3.4 Czynności na cmentarzu:
3.4.1 wykopanie grobu tradycyjnego ziemnego;
3.4.2 transport trumny ze zwłokami od bramy cmentarza do miejsca pochówku;
3.4.3 złożenie trumny do grobu;
3.4.4 usypanie mogiły;
3.4.5 zapewnienie posługi świeckiej lub religijnej zgodnie z wyznaniem zmarłego,
3.4.6 zapewnienie i ustawienie na mogile krzyża z tabliczką nagrobną lub innego akcentu nagrobnego zgodnie z wyznaniem zmarłego.
4. Zamawiający każdorazowo przekaże Wykonawcy informacje niezbędne do dokonania pochówku
z zastosowaniem następujących procedur:
4.1 informacja o zleceniu wykonania pogrzebu będzie przekazana

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.