wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci internet dla potrzeb urzędów górniczych

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Data składania ofert: 2011-05-04
CPV: 64.20.00.00
Rodzaj: dostawy    usługi    wykonanie   
Branża: Telekomunikacja, Telefony / osprzęt radiotelekomunikacyjny telefoniczny
Telekomunikacja, Telefony / telekomunikacja usługi
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: KATOWICE, śląskie
Przedmiot:

świadczenie kompleksowych usług [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
CZĘŚĆ NR 1
NAZWA Lokalizacje:
1)
KRÓTKI OPIS
Lokalizacje:
1/ Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
2/ Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach, Urząd Górniczy do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych oraz Archiwum Dokumentacji Mierniczo Geologicznej w Katowicach, [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
3/ Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach, [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
4/ Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku, [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Średni miesięczny ruch wychodzący z systemu [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
a) połączenia lokalne i strefowe 17029 minut,
b) połączenia międzystrefowe 3705 minut,
c) połączenia międzynarodowe do krajów UE 12 minut,
d) połączenia do krajowych sieci komórkowych - 4639 minut.
2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
64200000
3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Wykaz istniejącej numeracji:
Lokalizacja Ilość numerów końcowych Numery końcowe Typ Inne.
WUG 13.
1 32 251 08 29
32 251 14 71
32 251 14 72
32 251 28 39
32 251 31 96
32 251 35 33
32 251 42 24
32 251 42 25
32 251 48 84
32 251 48 96
32 251 53 77
32 251 66 07
32 251 94 75
32 736 17 00 analogowe
ISDN numery bezpośrednie poza centralą.
ISDN PRA (30B+D), zakres numeracji:
1700-1950
DDI.
Lokalizacja Ilość numerów Numery Typ Inne.
OUG Katowice.
UGBK UE.
Archiwum 1.
1+ 2 MSN 1
1+ 2 MSN 32 788 98 00
32 353 01 02
32 353 06 62
32 353 06 63
32 251 94 87
32 353 01 78
32 258 10 03
32 356 03 61
32 356 03 62 ISDN analogowe analogowe ISDN PRA (30B+2D), zakres numeracji:
100 numerowa wiązka DDI numery bezpośrednie poza centralą: 32 353 01 02, 353 06 63, 258 10 03, 356 03 61, 353 01 78
Lokalizacja Ilość numerów Numery Typ Inne.
OUG Gliwice 9 32 334 71 72.
32 334 71 73
32 334 71 74
32 334 71 75
32 334 71 76
32 331 44 04
32 331 44 02
32 331 44 03
32 231 53 69 analogowe numer bezpośredni poza centralą:
32 231 53 69,
6 linii zewnętrznych podłączonych do centrali, pozostałe 1 FAX, 1 modem Unix, 2 linie bezpośrednie.
Lokalizacja Ilość numerów Numery Typ Inne.
OUG Rybnik 2.
20 32 422 39 22
32 422 58 30
739 52 90
739 57 50
739 57 51 739 57 52
739 57 53
739 57 54 739 57 55
739 57 56
739 57 57 739 57 58
739 57 59
739 57 60
739 57 61
739 57 62
739 57 64
739 57 65
739 57 66
739 57 67
739 57 68
739 57 88 analogowe analogowe
Wykaz istniejących łączy:
Lokalizacja Ilość Rodzaj łącza.
Wyższy Urząd Górniczy 1 światłowodowe łącze symetryczne.
OUG Katowice.
UGBK UE.
Archiwum 1.
1 (32 353 01 78) światłowodowe łącze symetryczne
2x2 Mbit/s neostrada 1024
OUG Gliwice 1 (32 331 44 04) DSL 4000/512.
OUG Rybnik 1 (32 422 58 30) neostrada 2048.
Wykaz istniejących central [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
1. Wyższy Urząd Górniczy centrala Panasonic KXT - TDA 600.
2. OUG Katowice, UGBK UE, Archiwum centrala Panasonic KXT-TDA 200.
3. OUG Gliwice - centrala analogowa Panasonic KX-TD 1232 z 3 modułami rozszerzenia: 2 porty abonenckie, 1 DISA zapowiedź i wybieranie tonowe. Centrala pozwala na podłączenie traktu cyfrowego ISDN, po podłączeniu dodatkowego modułu.
4. OUG Rybnik centrala abonencka typ DGT 3450 (własność operatora).
Stan docelowy:
W zakresie świadczenia usług [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
1. Wyższy Urząd Górniczy bez zmian.
2. OUG Katowice, UGBK UE, Archiwum bez zmian.
3. OUG Gliwice - dzierżawa modułu do centrali [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
- rozbudowa centrali [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
- podłączenie traktu cyfrowego ISDN,
- linie wewnętrzne/ numery wewnętrzne: minimum 60,
- linie końcowe z prefiksem dla konkretnych abonentów, wyłączenie trybu wybierania tonowego abonentów wewnętrznych,
- aparaty cyfrowe 50 szt., w tym 4 szt. zestawów sekretarsko dyrektorskich, wyposażone w zestaw klawiszy programowalnych (min. 12 klawiszy), wyświetlacz ciekłokrystaliczny, system głośnomówiący, możliwość dokonania wyboru abonenta z centralnej książki [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Wymagane jest, aby komunikaty na aparatach cyfrowych były dostępne m.in. w polskiej wersji.
4. OUG Rybnik - dzierżawa centrali [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
- podłączenie traktu cyfrowego ISDN,
- linie wewnętrzne/ numery wewnętrzne: minimum 50,
- identyfikacja numeru dzwoniącego,
- zapowiedz głosowa,
- możliwość podłączenia operatorów systemowych w celu realizacji połączeń dyspozytorskich,
- rejestracja i identyfikacja połączeń wychodzących i przychodzących,
- podłączenie portów GSM (bramek),
- zdalne sterowanie, programowanie i diagnozowanie centrali,
- zasilanie awaryjne min. 8 godzin pracy centrali w pełnym ruchu,
- centrala powinna realizować usługi VoIP, VoATM oraz posiadać oprogramowanie do optymalizacji kosztów połączeń (Least Cost Routing). Oprogramowanie centrali nie może narzucać żadnych ograniczeń w zakresie planu numeracji wewnętrznej,
- aparaty cyfrowe 40 szt., w tym 4 szt. zestawów sekretarsko dyrektorskich, wyposażone w zestaw klawiszy programowalnych (min. 12 klawiszy), wyświetlacz ciekłokrystaliczny, system głośnomówiący, możliwość dokonania wyboru abonenta z centralnej książki [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Wymagane jest, aby komunikaty na aparatach cyfrowych były dostępne m.in. w polskiej wersji.
Ze względu na lokalizację abonentów w rozproszonych geograficznie obiektach, system stanowi sieć central abonenckich.
Dzierżawiona centrala abonencka w lokalizacji OUG Rybnik, wchodząca w skład systemu powinna być urządzeniem tego samego typu co centrale w pozostałych lokalizacjach, ujętych w zadaniu nr 1, tj. pochodzić od tego samego producenta oraz stanowić ten sam model, a...
Uwagi:

PL-Katowice: Usługi [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
2011/S 59-095871
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJ CA
I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Wyższy Urząd Górniczy
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Kontaktowy: Wyższy Urząd Górniczy, Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Do wiadomości: Magdalena Bartoszko
40-055 Katowice
POLSKA
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]

E-mail: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
I.2)
RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJ CEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOCI
Agencja/Urząd krajowy lub federalny
Środowisko
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
OPIS
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiajc
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub wiadczenia usług
Usługi
II.1.3)
Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64200000
II.1.7)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rzdowych (GPA)
Nie
II.1.8)
Podział na częci
Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)
WIELKOĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)
Całkowita wielkoć lub zakres
1126000.00 zł
II.2.2)
Opcje
II.3)
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 39 (od udzielenia zamówienia):
INFORMACJE NA TEMAT CZĘCI
CZĘŚĆ NR 1
NAZWA Lokalizacje:
1)
KRÓTKI OPIS
Lokalizacje:
1/ Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
2/ Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach, Urząd Górniczy do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych oraz Archiwum Dokumentacji Mierniczo Geologicznej w Katowicach, [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
3/ Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach, [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
4/ Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku, [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Średni miesięczny ruch wychodzący z systemu [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
a) połączenia lokalne i strefowe 17029 minut,
b) połączenia międzystrefowe 3705 minut,
c) połączenia międzynarodowe do krajów UE 12 minut,
d) połączenia do krajowych sieci komórkowych - 4639 minut.
2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
64200000
3)
WIELKOĆ LUB ZAKRES
Wykaz istniejącej numeracji:
Lokalizacja Ilość numerów końcowych Numery końcowe Typ Inne.
WUG 13.
1 32 251 08 29
32 251 14 71
32 251 14 72
32 251 28 39
32 251 31 96
32 251 35 33
32 251 42 24
32 251 42 25
32 251 48 84
32 251 48 96
32 251 53 77
32 251 66 07
32 251 94 75
32 736 17 00 analogowe
ISDN numery bezpośrednie poza centralą.
ISDN PRA (30B+D), zakres numeracji:
1700-1950
DDI.
Lokalizacja Ilość numerów Numery Typ Inne.
OUG Katowice.
UGBK UE.
Archiwum 1.
1+ 2 MSN 1
1+ 2 MSN 32 788 98 00
32 353 01 02
32 353 06 62
32 353 06 63
32 251 94 87
32 353 01 78
32 258 10 03
32 356 03 61
32 356 03 62 ISDN analogowe analogowe ISDN PRA (30B+2D), zakres numeracji:
100 numerowa wiązka DDI numery bezpośrednie poza centralą: 32 353 01 02, 353 06 63, 258 10 03, 356 03 61, 353 01 78
Lokalizacja Ilość numerów Numery Typ Inne.
OUG Gliwice 9 32 334 71 72.
32 334 71 73
32 334 71 74
32 334 71 75
32 334 71 76
32 331 44 04
32 331 44 02
32 331 44 03
32 231 53 69 analogowe numer bezpośredni poza centralą:
32 231 53 69,
6 linii zewnętrznych podłączonych do centrali, pozostałe 1 FAX, 1 modem Unix, 2 linie bezpośrednie.
Lokalizacja Ilość numerów Numery Typ Inne.
OUG Rybnik 2.
20 32 422 39 22
32 422 58 30
739 52 90
739 57 50
739 57 51 739 57 52
739 57 53
739 57 54 739 57 55
739 57 56
739 57 57 739 57 58
739 57 59
739 57 60
739 57 61
739 57 62
739 57 64
739 57 65
739 57 66
739 57 67
739 57 68
739 57 88 analogowe analogowe
Wykaz istniejących łączy:
Lokalizacja Ilość Rodzaj łącza.
Wyższy Urząd Górniczy 1 światłowodowe łącze symetryczne.
OUG Katowice.
UGBK UE.
Archiwum 1.
1 (32 353 01 78) światłowodowe łącze symetryczne
2x2 Mbit/s neostrada 1024
OUG Gliwice 1 (32 331 44 04) DSL 4000/512.
OUG Rybnik 1 (32 422 58 30) neostrada 2048.
Wykaz istniejących central [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
1. Wyższy Urząd Górniczy centrala Panasonic KXT - TDA 600.
2. OUG Katowice, UGBK UE, Archiwum centrala Panasonic KXT-TDA 200.
3. OUG Gliwice - centrala analogowa Panasonic KX-TD 1232 z 3 modułami rozszerzenia: 2 porty abonenckie, 1 DISA zapowiedź i wybieranie tonowe. Centrala pozwala na podłączenie traktu cyfrowego ISDN, po podłączeniu dodatkowego modułu.
4. OUG Rybnik centrala abonencka typ DGT 3450 (własność operatora).
Stan docelowy:
W zakresie świadczenia usług [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
1. Wyższy Urząd Górniczy bez zmian.
2. OUG Katowice, UGBK UE, Archiwum bez zmian.
3. OUG Gliwice - dzierżawa modułu do centrali [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
; rozbudowa centrali [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
; podłączenie traktu cyfrowego ISDN,
; linie wewnętrzne/ numery wewnętrzne: minimum 60,
; linie końcowe z prefiksem dla konkretnych abonentów, wyłączenie trybu wybierania tonowego abonentów wewnętrznych,
; aparaty cyfrowe 50 szt., w tym 4 szt. zestawów sekretarsko dyrektorskich, wyposażone w zestaw klawiszy programowalnych (min. 12 klawiszy), wyświetlacz ciekłokrystaliczny, system głośnomówiący, możliwość dokonania wyboru abonenta z centralnej książki [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Wymagane jest, aby komunikaty na aparatach cyfrowych były dostępne m.in. w polskiej wersji.
4. OUG Rybnik - dzierżawa centrali [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
; podłączenie traktu cyfrowego ISDN,
; linie wewnętrzne/ numery wewnętrzne: minimum 50,
; identyfikacja numeru dzwoniącego,
; zapowiedz głosowa,
; możliwość podłączenia operatorów systemowych w celu realizacji połączeń dyspozytorskich,
; rejestracja i identyfikacja połączeń wychodzących i przychodzących,
; podłączenie portów GSM (bramek),
; zdalne sterowanie, programowanie i diagnozowanie centrali,
; zasilanie awaryjne min. 8 godzin pracy centrali w pełnym ruchu,
; centrala powinna realizować usługi VoIP, VoATM oraz posiadać oprogramowanie do optymalizacji kosztów połączeń (Least Cost Routing). Oprogramowanie centrali nie może narzucać żadnych ograniczeń w zakresie planu numeracji wewnętrznej,
; aparaty cyfrowe 40 szt., w tym 4 szt. zestawów sekretarsko dyrektorskich, wyposażone w zestaw klawiszy programowalnych (min. 12 klawiszy), wyświetlacz ciekłokrystaliczny, system głośnomówiący, możliwość dokonania wyboru abonenta...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.