wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

ŚWIADCZENIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 2012/207, pozycja 31117
Data składania ofert: 2012-02-10
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Medyczna / usługi medyczne
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: Szadek, łódzkie
Przedmiot:

ŚWIADCZENIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH
NA RZECZ MIESZKAŃCÓW
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w PRZATÓWKU
PRZATÓWEK 1, 98-240 SZADEK.
1.Zamówienie dotyczy:
ŚWIADCZENIA USŁUG PIELĘGNIARSKICH NA RZECZ MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZATÓWKU
Oznaczenie zadania za pomocą Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki
Krótki opis:
Zamówienie...
Uwagi:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.dpsprzatowek.pl
Szadek: ŚWIADCZENIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH
NA RZECZ MIESZKAŃCÓW
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w PRZATÓWKU
PRZATÓWEK 1, 98-240 SZADEK
Numer ogłoszenia: 31117 - 2012; data zamieszczenia: 07.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJAI: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna powiatu.

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH
NA RZECZ MIESZKAŃCÓW
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w PRZATÓWKU
PRZATÓWEK 1, 98-240 SZADEK.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Zamówienie dotyczy:
ŚWIADCZENIA USŁUG PIELĘGNIARSKICH NA RZECZ MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZATÓWKU
Oznaczenie zadania za pomocą Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki
Krótki opis:
Zamówienie dotyczy wykonania usług pielęgniarskich od poniedziałku do niedzieli oraz w święta w godzinach od 08:00 do 18:00 z wykorzystaniem wiedzy medycznej i umiejętności zawodowych oraz z uwzględnieniem postępu w zakresie medycyny i pielęgnacji w zakresie:
1.realizacji zleceń lekarskich, niezbędnych ze względu na kontynuację procesu leczenia mieszkańca, m.in. rozkładania i podawania leków różnymi drogami (doustnie, doodbytniczo, dożylnie, domięśniowo, wziewnie)
2.pomiaru podstawowych parametrów życiowych, pomiaru glikemii
3.pobierania materiału do diagnostyki (krew, mocz, kał, wymazy)
4.pielęgnacji ran i wykonywania kompresów i okładów
5.pomocy przy badaniach lekarskich odbywających się w Domu Pomocy Społecznej w Przatówku
6.bieżącej oceny stanu zdrowia mieszkańców
7.w przypadkach uzasadnionych względami medycznymi, t.j. nagłego pogorszenia stanu zdrowia mieszkańca- wezwania zespołu ratownictwa medycznego.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.14.12.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJAIII: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1.Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ pn: Oświadczenie art. 44 Pzp)
2.W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ pn: Oświadczenie art. 22 Pzp)1. a oprócz niego także:
Aktualny wypis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem upływu składania ofert.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.