wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Świadczenie usług prawniczych w roku 2014

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 2013/1206, pozycja 265309
Data składania ofert: 2013-12-12
CPV: 79.10.00.00
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Ekonomia, prawo i organizacja / usługi prawne
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: WARSZAWA, mazowieckie
Przedmiot:

Świadczenie usług prawniczych w roku 2014.
Świadczenie usług prawniczych w roku 2014 na rzecz Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych, w zakresie przewidzianym ustawą z dnia 06.07.1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.). Zamawiający przewiduje świadczenie usług prawniczych osobiście (w przypadku osób prawnych - wyłącznie przez wskazanego konkretnie radcę prawnego spełniającego warunki udziału w postępowaniu) w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający określił szczegółowy zakres usług wraz z miesięcznym czasem świadczenia usługi w siedzibie Zamawiającego, ograniczonego poprzez ustalenie górnego pułapu ilości godzin w miesiącu (faktyczne wynagrodzenie uzależnione będzie od ilości przepracowanych godzin w związku z realizacją konkretnego zadania inwestycyjnego).
Świadczenie obsługi prawnej obejmuje w szczególności:
a) udział w przygotowywaniu materiałów i dokumentów dotyczących zamówień publicznych,
b) świadczenie pomocy prawnej w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych,
c) wydawanie opinii prawnych, w szczególności w sprawach dotyczących: przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego, zagadnień z zakresu administracji publicznej, prawa autorskiego i praw pokrewnych, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
d) udzielanie Zamawiającemu porad prawnych oraz wyjaśnień z zakresu stosowania prawa,
e) sporządzanie projektów umów oraz uczestniczenie w prowadzonych przez Zamawiającego rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie umów długoterminowych, nietypowych, dotyczących przedmiotu o znacznej wartości albo umów z kontrahentem zagranicznym,
f) opiniowanie pod względem formalno - prawnym zawieranych umów oraz innych dokumentów, udział w tworzeniu postanowień umownych zabezpieczających prawny interes Zamawiającego,
g) opiniowanie i udział w rozstrzyganiu roszczeń Wykonawców, wynikających z umów zawartych przez Zamawiającego,
h) świadczenie obsługi prawnej kontraktów zawartych na podstawie Warunków kontraktowych dla Budowy - FIDIC,
i) reprezentowanie Zamawiającego przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Krajową Izbą Odwoławczą, innymi organami orzekającymi i egzekucyjnymi oraz urzędami,
j) udział w negocjacjach dotyczących ustalania warunków ugód,
k) informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym.
l) prowadzenie repertorium w zakresie prowadzonych spraw sądowych oraz udzielonych opinii prawnych,
Część 1
Świadczenie usług prawniczych w roku 2014, w zakresie określonym w Opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w sprawach związanych z: przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych (biegła znajomość ustawy - Prawo zamówień publicznych), prowadzenie spraw w zakresie dotyczącym zagadnień związanych z administracją publiczną (biegła znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o finansach publicznych, znajomość struktury organizacyjnej m.st. Warszawy), prowadzeniem spraw związanych z przygotowaniem i realizacją umów dotyczących przebiegu procesu inwestycyjnego, zarówno na etapie przygotowania, jak też na etapie realizacji inwestycji drogowych i mostowych (biegła znajomość ustaw: Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o drogach publicznych, ustawy - Kodeks cywilny), świadczenie obsługi prawnej kontraktów zawartych na podstawie Warunków kontraktowych dla budowy - FIDIC (biegła znajomość procedur związanych ze stosowaniem FIDIC). Usługi świadczone osobiście w siedzibie Zamawiającego w wymiarze 65 godzin miesięcznie. Zamawiający wymaga by wykonawca świadczył usługi prawnicze osobiście w siedzibie Zamawiającego codziennie (w...
Uwagi:

Warszawa: Świadczenie usług prawniczych w roku 2014.
Numer ogłoszenia: 265309 - 2013; data zamieszczenia: 06.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJAI: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adres strony internetowej zamawiającego: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług prawniczych w roku 2014..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług prawniczych w roku 2014 na rzecz Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych, w zakresie przewidzianym ustawą z dnia 06.07.1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.). Zamawiający przewiduje świadczenie usług prawniczych osobiście (w przypadku osób prawnych - wyłącznie przez wskazanego konkretnie radcę prawnego spełniającego warunki udziału w postępowaniu) w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający określił szczegółowy zakres usług wraz z miesięcznym czasem świadczenia usługi w siedzibie Zamawiającego, ograniczonego poprzez ustalenie górnego pułapu ilości godzin w miesiącu (faktyczne wynagrodzenie uzależnione będzie od ilości przepracowanych godzin w związku z realizacją konkretnego zadania inwestycyjnego).
Świadczenie obsługi prawnej obejmuje w szczególności:
a) udział w przygotowywaniu materiałów i dokumentów dotyczących zamówień publicznych,
b) świadczenie pomocy prawnej w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych,
c) wydawanie opinii prawnych, w szczególności w sprawach dotyczących: przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego, zagadnień z zakresu administracji publicznej, prawa autorskiego i praw pokrewnych, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
d) udzielanie Zamawiającemu porad prawnych oraz wyjaśnień z zakresu stosowania prawa,
e) sporządzanie projektów umów oraz uczestniczenie w prowadzonych przez Zamawiającego rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie umów długoterminowych, nietypowych, dotyczących przedmiotu o znacznej wartości albo umów z kontrahentem zagranicznym,
f) opiniowanie pod względem formalno - prawnym zawieranych umów oraz innych dokumentów, udział w tworzeniu postanowień umownych zabezpieczających prawny interes Zamawiającego,
g) opiniowanie i udział w rozstrzyganiu roszczeń Wykonawców, wynikających z umów zawartych przez Zamawiającego,
h) świadczenie obsługi prawnej kontraktów zawartych na podstawie Warunków kontraktowych dla Budowy - FIDIC,
i) reprezentowanie Zamawiającego przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Krajową Izbą Odwoławczą, innymi organami orzekającymi i egzekucyjnymi oraz urzędami,
j) udział w negocjacjach dotyczących ustalania warunków ugód,
k) informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym.
l) prowadzenie repertorium w zakresie prowadzonych spraw sądowych oraz udzielonych opinii prawnych,
Część 1
Świadczenie usług prawniczych w roku 2014, w zakresie określonym w Opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w sprawach związanych z: przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych (biegła znajomość ustawy - Prawo zamówień publicznych), prowadzenie spraw w zakresie dotyczącym zagadnień związanych z administracją publiczną (biegła znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o finansach publicznych, znajomość struktury organizacyjnej m.st. Warszawy), prowadzeniem spraw związanych z przygotowaniem i realizacją umów dotyczących przebiegu procesu inwestycyjnego, zarówno na etapie przygotowania, jak też na etapie realizacji inwestycji drogowych i mostowych (biegła znajomość ustaw: Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o drogach publicznych, ustawy - Kodeks cywilny), świadczenie obsługi prawnej kontraktów zawartych na podstawie Warunków kontraktowych dla budowy - FIDIC (biegła znajomość procedur związanych ze stosowaniem FIDIC). Usługi świadczone osobiście w siedzibie Zamawiającego w wymiarze 65 godzin miesięcznie. Zamawiający wymaga by wykonawca świadczył usługi prawnicze osobiście w siedzibie Zamawiającego codziennie (w miarę możliwości dwa razy dziennie - w godzinach rannych i popołudniowych).
Część 2
Świadczenie usług prawniczych w roku 2014 w zakresie określonym w Opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w sprawach związanych z: prowadzeniem spraw związanych z przygotowaniem i realizacją umów dotyczących przebiegu procesu inwestycyjnego zarówno na etapie przygotowania, jak też na etapie realizacji inwestycji drogowych i mostowych (biegła znajomość ustaw: Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o drogach publicznych, ustawy - Kodeks cywilny), świadczenie obsługi prawnej w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych, reprezentowanie Zamawiającego przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym,...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.