wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Umocnienie brzegu potoku w Leśnictwie Krzywe nasadzeniami z krzewów niskich oraz narzutem kamiennym w ramach realizacji projektu:Przeciwdziałanie

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Data składania ofert: 2012-08-14
CPV: 45.20.00.00, 45.24.64.00
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Wodno - kanalizacyjna / obszary wodne i hydrotechnika
Wodno - kanalizacyjna / prace hydrotechniczne
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: CISNA, podkarpackie
Przedmiot:

Umocnienie brzegu potoku w Leśnictwie Krzywe nasadzeniami z krzewów niskich oraz narzutem kamiennym w ramach realizacji projektu:Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenie górskim. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania: -Umocnienie brzegu potoku w leśnictwie Krzywe nasadzeniami z krzewów niskich oraz narzutem kamiennym Zadanie realizowane w ramach Programu...
Uwagi:

PL-Cisna: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2012/S 127-210371
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Cisna
Cisna 87A
Osoba do kontaktów: Roman Zielonka
38-607 Cisna
POLSKA

E-mail: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej:
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiajcej
Inna: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cisna
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalnoci
Inny: Leśnictwo
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiajc:
Umocnienie brzegu potoku w Leśnictwie Krzywe nasadzeniami z krzewów niskich oraz narzutem kamiennym w ramach realizacji projektu:Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenie górskim. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub wiadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren Nadleśnictwa Cisna.
Kod NUTS
PL32
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania: ;Umocnienie brzegu potoku w leśnictwie Krzywe nasadzeniami z krzewów niskich oraz narzutem kamiennym Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (środki Funduszu Spójności) III oś priorytetowa w ramach projektu ;Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenie górskim. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie.
Numer zadania/ Karta Obiektu nr 04-05-322-1-4.
Roboty będą polegały na:
; humusowanie i obsiew skarp potoku nad ubezpieczeniem z narzutu kamiennego,
; wykonanie nasadzeń z krzewów niskich,
; umocnienie skarp cieku wodnego narzutem kamiennym.
Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w dokumentacji, opisie technicznym, który jest dostępny w siedzibie Zamawiającego: w Nadleśnictwie Cisna, Cisna 87 A, 38-607 Cisna oraz zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
.
; specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót które są do wglądu w Nadleśnictwie Cisna, Cisna 87 A, 38-607 Cisna oraz zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie internetowej
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45200000
,
45246400
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rzdowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Częci
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkoć lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkoć lub zakres:
Umocnienie brzegu potoku w leśnictwie Krzywe nasadzeniami z krzewów niskich oraz narzutem kamiennym Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (środki Funduszu Spójności) III oś priorytetowa w ramach projektu ;Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenie górskim. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie.
Numer zadania / Karta Obiektu nr 04-05-322-1-4.
Roboty będą polegały na:
; humusowanie i obsiew skarp potoku nad ubezpieczeniem z narzutu kamiennego,
; wykonanie nasadzeń z krzewów niskich,
; umocnienie skarp cieku wodnego narzutem kamiennym.
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczce zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 PLN (dwa tysiące złotych).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
; pieniądzu,
; poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
; gwarancjach bankowych,
; gwarancjach ubezpieczeniowych,
; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmian.).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO Bank Polski; nr rachunku 69 1020 2980 0000 2602 0031 0862.
Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie pieniężnej do kasy Zamawiającego.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy złożyć w formie oryginału w ofercie, a po otwarciu ofert zamawiający zdeponuje je w kasie nadleśnictwa.
Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisanr.a przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czy[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 14.8.2012 do godz. 09:00.
Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. .Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 12.8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
; odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Wadium wybranego Wykonawcy zostanie zwrócone w momencie podpisania przez niego umowy oraz wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je reg[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, zatwierdzonymi przez Zamawiającego.
III.1.3)
Forma prawna, jak musi przyjć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwizane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.