wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Usługa druku i dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego (Nr sprawy: 159/CG/2013)

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 2013/1212, pozycja 514882
Data składania ofert: 2013-12-20
CPV: 18.93.60.00, 22.14.00.00, 22.16.00.00, 22.46.20.00, 22.81.50.00, 30.19.21.21, 30.19.95.00, 39.29.41.00
Rodzaj: dostawy    usługi    wykonanie   
Branża: Poligrafia, Wydawnictwa / druki, foldery, informatory
Usługi reklamowe / gadżety
Usługi reklamowe / tablice reklamowe i ogłoszeniowe
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: ŁÓDŹ, łódzkie
Przedmiot:

Usługa druku i dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego (Nr sprawy: 159/CG/2013)
Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawa materiałów promocyjnych:
Pakiet nr 1 Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ, w ramach projektu Kreator zdrowia i aktywności fizycznej. Krótkie formy doskonalenia nauczycieli szkół podstawowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - segregatory, długopisy, notesy (wkłady do segregatorów), roll-up, plakaty;
Pakiet nr 2 Wydział Zarządzania UŁ, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, w ramach projektu PWP Zawodowe Centrum Kariery - Program rozwojowy dla szkół w Koluszkach, jako narzędzie podnoszące atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - notesy/notatniki, długopisy, logosmycze - breloki;
Pakiet nr 3 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, w ramach projektu Nowoczesny nauczyciel matematyki. Wzmocnienie kompetencji nauczycieli matematyki z województwa łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - naklejki samoprzylepne;
Pakiet nr 4 Wydawnictwo UŁ, Dział Marketingu - torby reklamowe;
Pakiet nr 5 Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, w ramach projektu Nauczyciel jutra współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - teczki, długopisy, notesy (wkłady do teczek), pendrivy;
Pakiet nr 6 Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, w ramach projektu Nauczyciel jutra współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - certyfikaty, plakaty, roll-upy, tabliczki informacyjne;
Pakiet nr 7 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, Zespół ds. Promocji - kalendarzyki, zakładki do książek,...
Uwagi:

Łódź: Usługa druku i dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego (Nr sprawy: 159/CG/2013)
Numer ogłoszenia: 514882 - 2013; data zamieszczenia: 12.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJAI: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adres strony internetowej zamawiającego: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa druku i dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego (Nr sprawy: 159/CG/2013).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawa materiałów promocyjnych:
Pakiet nr 1 Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ, w ramach projektu Kreator zdrowia i aktywności fizycznej. Krótkie formy doskonalenia nauczycieli szkół podstawowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - segregatory, długopisy, notesy (wkłady do segregatorów), roll-up, plakaty;
Pakiet nr 2 Wydział Zarządzania UŁ, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, w ramach projektu PWP Zawodowe Centrum Kariery - Program rozwojowy dla szkół w Koluszkach, jako narzędzie podnoszące atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - notesy/notatniki, długopisy, logosmycze - breloki;
Pakiet nr 3 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, w ramach projektu Nowoczesny nauczyciel matematyki. Wzmocnienie kompetencji nauczycieli matematyki z województwa łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - naklejki samoprzylepne;
Pakiet nr 4 Wydawnictwo UŁ, Dział Marketingu - torby reklamowe;
Pakiet nr 5 Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, w ramach projektu Nauczyciel jutra współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - teczki, długopisy, notesy (wkłady do teczek), pendrivy;
Pakiet nr 6 Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, w ramach projektu Nauczyciel jutra współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - certyfikaty, plakaty, roll-upy, tabliczki informacyjne;
Pakiet nr 7 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, Zespół ds. Promocji - kalendarzyki, zakładki do książek, frisbee, długopisy, notesy, długopisy - wskaźniki laserowe, opaski odblaskowe, podkładki korkowe, torby konferencyjne i płócienne;.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0, 22.46.20.00-6, 79.80.00.00-2, 22.81.50.00-6, 30.19.97.92-8, 30.19.95.00-5, 22.16.00.00-9, 22.14.00.00-3, 30.19.21.21-5, 18.93.60.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJAIII: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.