wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Usługa w zakresie naprawy i konserwacji - remont cystern paliwowych CD-7,5- CD-10- odtworzenie sprawności technicznej cystern paliwowych CN-21D,

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Data składania ofert: 2013-06-06
CPV: 50.00.00.00
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia / maszyny i sprzęty inne
Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia / sprzęt wojskowy
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: WARSZAWA, mazowieckie
Przedmiot:

Usługa w zakresie naprawy i konserwacji - remont cystern paliwowych CD-7,5- CD-10- odtworzenie sprawności technicznej cystern paliwowych CN-21D, CD-33D- naprawa aparatowni RWŁC-10T/K po PKW
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie naprawy i konserwacji - remont konserwacyjny połączony z modernizacją cystern paliwowych CD-7,5B- CD10-10- odtworzenie sprawności technicznej cystern paliwowych CN-21- CN-33- naprawa aparatowni RWŁC 10T/K po PKW z podziałem na 10 zadań.

Część nr: 1
Nazwa: Usługa wykonania Wojskowego Kompleksowego Remontu Konserwacyjnego połączonego z modernizacją cystern paliwowych dystrybutorów CD-7,5
Krótki opis
Wojskowy Kompleksowy Remont Konserwacyjny połączony z modernizacją cystern paliwowych dystrybutorów CD-7,5
Wielkość lub zakres
Wojskowy Kompleksowy Remont Konserwacyjny połączony z modernizacją cysterny paliwowej CD-7,5 - 4 szt. w tym:
zamówienie pewne - 3 szt.
zamówienie opcjonalne - 1 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 556 000 PLN
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wykaz cystern paliwowych planowanych do remontu zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do dnia 15.11.2013 r.

Część nr: 2
Nazwa: Usługa wykonania Wojskowego Kompleksowego Remontu Konserwacyjnego połączonego z modernizacją cystern paliwowych dystrybutorów CD-10
Krótki opis
Wojskowy Kompleksowy Remont Konserwacyjny cystern paliwowych dystrybutorów CD-10
Wielkość lub zakres
Wojskowy Kompleksowy Remont Konserwacyjny cystern paliwowych dystrybutorów CD-10 - 7 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 449 000 PLN
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wykaz cystern paliwowych planowanych do remontu zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do dnia 15.11.2013 r.

Część nr: 3
Nazwa: Usługa wykonania...
Uwagi:

PL-Warszawa: Usługi naprawcze i konserwacyjne
2013/S 084-142405
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Jednostka Wojskowa Nr 4226
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Osoba do kontaktów: ppłk Janusz Kryszpin
04-470 Warszawa
POLSKA
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej:
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiajcej
Inna: Jednostka Budżetowa - podsektor rządowy
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalnoci
Obrona
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiajc:
Usługa w zakresie naprawy i konserwacji - remont cystern paliwowych CD-7,5; CD-10; odtworzenie sprawności technicznej cystern paliwowych CN-21D, CD-33D; naprawa aparatowni RWŁC-10T/K po PKW
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub wiadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Dolaszewo, Czerwieńsk, Krosno Odrzańskie, Opole, Międzyrzecz, Wesoła, Poznań, Szczecin, Koszalin, Świętoszów, Łask, Radom, Babice Kraków, Kraków, Inowrocław, Pruszcz Gdański
Kod NUTS
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie naprawy i konserwacji - remont konserwacyjny połączony z modernizacją cystern paliwowych CD-7,5B; CD10-10; odtworzenie sprawności technicznej cystern paliwowych CN-21; CN-33; naprawa aparatowni RWŁC 10T/K po PKW z podziałem na 10 zadań.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50000000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rzdowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)
Częci
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkoć lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkoć lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie naprawy i konserwacji - remont konserwacyjny połączony z modernizacją cystern paliwowych CD-7,5; CD-10; odtworzenie sprawności technicznej cystern paliwowych CN-21D; CN-33D; naprawa aparatowni RWŁC 10T/K po PKW z podziałem na 10 zadań:
zadanie nr 1 - Wojskowy Kompleksowy Remont Konserwacyjny połączony z modernizacją cystern paliwowych dystrybutorów CD-7,5 w ilośc 4 szt w tym: zamówienie pewne 3 szt, zamówienie opcjonalne 1 szt.
zadanie nr 2 - Wojskowy Kompleksowy Remont Konserwacyjny cystern paliwowych dystrybutorów CD-10 w ilości 7 szt,
zadanie nr 3 - Wojskowy Kompleksowy Remont Konserwacyjny cystern paliwowych dystrybutorów CD-10 w ilości 12 szt,
zadanie nr 4 - Wojskowy Kompleksowy Remont Konserwacyjny cystern paliwowych dystrybutorów CD-10 w ilości 5 szt,
zadanie nr 5 - Wojskowy Kompleksowy Remont Konserwacyjny cystern paliwowych dystrybutorów CD-10 w ilości 4 szt,
zadanie nr 6 - Wojskowy Kompleksowy Remont Konserwacyjny cystern paliwowych dystrybutorów CD-10 w ilości 17 szt. w tym zamówienie pewne 13 szt, zamówienie opcjonalne 4 szt,
zadanie nr 7 - Odtworzenie sprawności technicznej cystern paliwowych CN-21D w ilości 5 szt. w tym zamówienie pewne 4 szt, zamówienie opcjonalne 1 szt,
zadanie nr 8 - Odtworzenie sprawności technicznej cystern paliwowych CN-33D w ilości 4 szt,
zadanie nr 9 - Odtworzenie sprawności technicznej cystern paliwowych CN-33D w ilości 3 szt. w tym zamówienie pewne 2 szt, zamówienie opcjonalne 1 szt,
zadanie nr 10 - usługa w zakresie naprawy aparatowni RWŁC-10T/K po PWK w ilości 3 kpl
Szacunkowa wartość bez VAT: 12 797 404,07 PLN
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: zadanie nr 1 - Wojskowy Kompleksowy Remont Konserwacyjny połączony z modernizacją cystern paliwowych dystrybutorów CD-7,5 zamówienie pewne 3 szt, zamówienie opcjonalne 1 szt. razem zamówienie pewne + opcjonalne - 4 szt.
zadanie nr 6 - Wojskowy Kompleksowy Remont Konserwacyjny cystern paliwowych dystrybutorów CD-10 : zamówienie pewne 13 szt, zamówienie opcjonalne 4 szt, razem zamówienie pewne + zamówienie opcjonalne - 17 szt.
zadanie nr 7 - Odtworzenie sprawności technicznej cystern paliwowych CN-21D : zamówienie pewne 4 szt, zamówienie opcjonalne 1 szt, razem zamówienie pewne + zamówienie opcjonalne - 5 szt,
zadanie nr 9 - Odtworzenie sprawności technicznej cystern paliwowych CN-33D zamówienie pewne 2 szt, zamówienie opcjonalne 1 szt, razem zamówienie pewne + zamówienie opcjonalne - 3 szt.
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Informacje o częciach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Usługa wykonania Wojskowego Kompleksowego Remontu Konserwacyjnego połączonego z modernizacją cystern paliwowych dystrybutorów CD-7,5
1)
Krótki opis
Wojskowy Kompleksowy Remont Konserwacyjny połączony z modernizacją cystern paliwowych dystrybutorów CD-7,5
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50000000
3)
Wielkoć lub zakres
Wojskowy Kompleksowy Remont Konserwacyjny połączony z modernizacją cysterny paliwowej CD-7,5 - 4 szt. w tym:
zamówienie pewne - 3 szt.
zamówienie opcjonalne - 1 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 556 000 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat częci zamówienia
Wykaz cystern paliwowych planowanych do remontu zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do dnia 15.11.2013 r.
Część nr: 2
Nazwa: Usługa wykonania Wojskowego Kompleksowego Remontu Konserwacyjnego połączonego z modernizacją cystern paliwowych dystrybutorów CD-10
1)
Krótki opis
Wojskowy Kompleksowy Remont Konserwacyjny cystern paliwowych dystrybutorów CD-10
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50000000
3)
Wielkoć lub zakres
Wojskowy Kompleksowy Remont Konserwacyjny cystern paliwowych dystrybutorów CD-10 - 7 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 449 000 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat częci zamówienia
Wykaz cystern paliwowych planowanych do remontu zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do dnia 15.11.2013 r.
Część nr: 3
Nazwa: Usługa wykonania Wojskowego Kompleksowego Remontu Konserwacyjnego połączonego z modernizacją cystern paliwowych dystrybutorów CD-10
1)
Krótki opis
Wojskowy Kompleksowy Remont Konserwacyjny cystern paliwowych dystrybutorów CD-10
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50000000
3)
Wielkoć lub zakres
Wojskowy Kompleksowy Remont Konserwacyjny cystern paliwowych dystrybutorów CD-10 - 12 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 484 000 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat częci zamówienia
Wykaz cystern paliwowych planowanych do remontu zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do dnia 15.11.2013 r.
Część nr: 4
Nazwa: Usługa wykonania Wojskowego Kompleksowego Remontu Konserwacyjnego połączonego z modernizacją cystern paliwowych dystrybutorów CD-10
1)
Krótki opis
Wojskowy Kompleksowy Remont Konserwacyjny cystern paliwowych dystrybutorów CD-10
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50000000
3)
Wielkoć lub zakres
Wojskowy Kompleksowy Remont Konserwacyjny cystern paliwowych dystrybutorów CD-10 - 5 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 035 000 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat częci zamówienia
Wykaz cystern paliwowych planowanych do remontu zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do dnia 15.11.2013 r.
Część nr: 5
Nazwa: Usługa wykonania Wojskowego Kompleksowego Remontu Konserwacyjnego połączonego z modernizacją cystern paliwowych dystrybutorów CD-10
1)
Krótki opis
Wojskowy Kompleksowy Remont Konserwacyjny cystern paliwowych dystrybutorów CD-10
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50000000
3)
Wielkoć lub zakres
Wojskowy Kompleksowy Remont Konserwacyjny cystern paliwowych dystrybutorów CD-10 - 4 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 828 000 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat częci zamówienia
Wykaz cystern paliwowych planowanych do remontu zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do dnia 15.11.2013 r.
Część nr: 6
Nazwa: Usługa wykonania Wojskowego Kompleksowego Remontu Konserwacyjnego połączonego z modernizacją cystern paliwowych dystrybutorów CD-10
1)
Krótki opis
Wojskowy Kompleksowy Remont Konserwacyjny cystern paliwowych dystrybutorów CD-10
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50000000
3)
Wielkoć lub zakres
Wojskowy Kompleksowy Remont Konserwacyjny cystern paliwowych dystrybutorów CD-10 - 17 szt. w tym:
zamówienie pewne - 13 szt.
zamówienie opcjonalne - 4 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 519 000 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat częci zamówienia
Wykaz cystern paliwowych planowanych do remontu zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do dnia 15.11.2013 r.
Część nr: 7
Nazwa: Usługa odtworzenie sprawności technicznej cystern paliwowych CN-21D...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.