wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Usługa wykonania dokumentacji projektowych dla OT AMW w Szczecinie

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 2013/321, pozycja 112114
Data składania ofert: 2013-04-03
CPV: 71.24.00.00, 71.32.00.00
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Projektowanie / projekt budowlany
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: WARSZAWA, mazowieckie
Przedmiot:

Usługa wykonania dokumentacji projektowych dla OT AMW w Szczecinie
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowych dla OT AMW w Szczecinie. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części zamówienia, tj: cześć zamówienia nr 1 - Trzebiatów, część zamówienia nr 2 - Mrzeżyno, część zamówienia nr 3 - Choszczno, część zamówienia nr 4 - siedziba OT AMW w Szczecinie - I, część zamówienia nr 5 - siedziba OT AMW w Szczecinie - II
CZĘŚĆ Nr: 1
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z budową ogrodzenia na terenie Jednostki Wojskowej w Trzebiatowie
CZĘŚĆ Nr: 2
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z budową ogrodzenia na terenie Jednostki Wojskowej w Mrzeżynie
CZĘŚĆ Nr: 3
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie...
Uwagi:

Warszawa: usługa wykonania dokumentacji projektowych dla OT AMW w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 112114 - 2013; data zamieszczenia: 21.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJAI: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adres strony internetowej zamawiającego: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa wykonania dokumentacji projektowych dla OT AMW w Szczecinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowych dla OT AMW w Szczecinie. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części zamówienia, tj: cześć zamówienia nr 1 - Trzebiatów, część zamówienia nr 2 - Mrzeżyno, część zamówienia nr 3 - Choszczno, część zamówienia nr 4 - siedziba OT AMW w Szczecinie - I, część zamówienia nr 5 - siedziba OT AMW w Szczecinie - II.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 10.

SEKCJAIII: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W postępowaniu o udzielenie zamówienia może wziąć udział Wykonawca, który:
1. spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy;
2. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
Ocena spełniania powyższych warunków będzie polegała na ocenie spełnia/nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.