wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs spawania podstawowego (metody: MAG, TIG),

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Data składania ofert: 2012-03-19
CPV: 80.53.00.00
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Edukacja, szkolenia / kursy i szkolenia
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: CZĘSTOCHOWA, śląskie
Przedmiot:

Usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs spawania podstawowego (metody: MAG, TIG), kurs nowoczesnego sprzedawcy (obsluga komputera, obsługa kas fiskalnych, obsługa terminalu kart płatniczych, fakturowanie, minimum sanitarne, [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
ZPZ-271-2/2012 Zał. Nr 1 do SIWZ.
Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie w następujących kierunkach:
- część I kurs spawania podstawowego (metody: MAG, TIG),
- część II kurs nowoczesnego sprzedawcy (obsługa komputera, obsługa kas fiskalnych, obsługa terminalu kart płatniczych, fakturowanie, minimum sanitarne, [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Uwaga: planowane terminy kursów mogą [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3.
Część I - kurs spawania podstawowego (metody: MAG, TIG).
Kod CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano przeszkolenie 34 osób bezrobotnych (szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).
Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie finansowane w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 -Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w trzech następujących grupach:
I grupa termin rozpoczęcia szkolenia marzec 2012 r. 12 osób.
(w tym: 10 osób finansowanie ze środków EFS przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, 2 osoby finansowanie ze środków EFS przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu).
II grupa termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2012 r. 12 osób.
(w tym: 10 osób finansowanie ze środków EFS przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, 2 osoby finansowanie ze środków EFS przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu).
III grupa termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2012 r. 10 osób.
(finansowanie ze środków EFS przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie).
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2012r.
W jednej grupie mogą uczestniczyć osoby, które szkolą się w zakresie różnych metod.
Jedna osoba skierowana przez Zamawiającego może uczestniczyć w zakresie tylko jednej metody.
1.2 Miejsce szkolenia
Kursy muszą odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy.
Wykonawca musi wskazać dokładny adres miejsca przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych.
Sale dydaktyczne muszą posiadać dostęp do szatni (przebieralni) oraz sanitariatów wyposażonych w bieżącą wodę (ciepłą i zimną). Toalety muszą być zaopatrzone w odpowiednie środki higieniczne (papier toaletowy, mydło, ręcznik papierowy).
Wymagane jest, aby powierzchnia sal dydaktycznych, ilość stanowisk, wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne były dostosowane do zakresu oraz liczby uczestników szkolenia, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy muszą mieć zapewnione miejsca siedzące i stoliki lub biurka. Dla każdego kursanta musi być zapewniona powierzchnia minimum 2m2.
Sale dydaktyczne, codziennie przed rozpoczęciem zajęć, muszą być wietrzone, a w miesiącach letnich, w przypadku braku sprawnej klimatyzacji, Wykonawca musi zapewnić wentylatory.
1.3 Liczba godzin szkolenia
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 150 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Zamawiający przez godzinę dydaktyczną rozumie 45 minut zajęć oraz przerwę liczącą 15 minut, przy czym długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu (w przypadku, gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i/lub zakończy się w inny dzień niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu).
Zajęcia muszą odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w kolejno następujących po sobie dniach, w przedziale czasowym od 8:00 - 20:00, w wymiarze nie więcej niż 8 godzin dziennie.
1.4 Minimalny zakres tematyczny szkolenia
Program kursu powinien obejmować: przygotowanie uczestników do egzaminu w zakresie podstawowego spawania:
- elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG) 135 grupa materiałowa 1.1,
- elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego (TIG) 141 grupa materiałowa 1.1, zagadnienia z zakresu ochrony środowiska (prawo ochrony środowiska, ochrona zasobów środowiska, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom), zagadnienia związane z równością szans kobiet i mężczyzn.
Szkolenie ma zakończyć się egzaminem państwowym, którego koszt należy wliczyć w cenę kursu.
Dla każdej metody musi zostać przedłożony odrębny program.
Program szkolenia musi zostać przygotowany zgodnie z zał. Nr 5 do SIWZ Program szkolenia.
1.5 Materiały szkoleniowe dla uczestników, poczęstunek
Uczestnicy szkolenia muszą mieć zapewniony sprzęt, jak również wszelkie niezbędne do prowadzenia ćwiczeń materiały oraz zakupione ubrania robocze.
Każdy uczestnik kursu musi otrzymać na własność następujące materiały szkoleniowe: minimum jeden podręcznik i inne trwale zszyte materiały informacyjne związane z tematyką prowadzonego kursu oraz zeszyt formatu A4 w twardej oprawie zawierający co najmniej 80 kartek, długopis, ołówek i zakreślacz.
Powyższe materiały szkoleniowe każdy uczestnik kursu musi otrzymać w teczce tekturowej z rączką.
Ponadto wymagane jest, aby każdy uczestnik kursu otrzymał wszystkie materiały oraz prezentacje użyte na szkoleniu zapisane w wersji elektronicznej na nośniku typu pendrive o pojemności minimum 2GB.
Materiały, które uczestnicy kursu otrzymują na własność winny być nowe nieużywane, adekwatne do treści szkolenia oraz dobre jakościowo. Wykonawca winien udowodnić tę okoliczność na żądanie Zamawiającego przedstawiając np. rachunki lub faktury VAT dokumentujące zakup materiałów.
Komplet materiałów winien zostać przekazany uczestnikom szkolenia w pierwszym dniu zajęć.
Wszelkie dokumenty wydawane przez Wykonawcę, dotyczące uczestnictwa osób bezrobotnych w szkoleniu finansowanym z EFS, winny zawierać informacje o unijnym wkładzie finansowym w realizację szkolenia, a także winny być opatrzone emblematem Wspólnoty i logo Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnego z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach...
Uwagi:

PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego
2012/S 45-073865
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Osoba do kontaktów: Justyna Stępień
42-217 Częstochowa
POLSKA
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]

E-mail: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej:
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiajcej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalnoci
Inny: Usługi rynku pracy
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiajc:
Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs spawania podstawowego (metody: MAG, TIG), kurs nowoczesnego sprzedawcy (obsluga komputera, obsługa kas fiskalnych, obsługa terminalu kart płatniczych, fakturowanie, minimum sanitarne, [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub wiadczenia usług
Usługi
Kod NUTS
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
ZPZ-271-2/2012 Zał. Nr 1 do SIWZ.
Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie w następujących kierunkach:
; część I kurs spawania podstawowego (metody: MAG, TIG),
; część II kurs nowoczesnego sprzedawcy (obsługa komputera, obsługa kas fiskalnych, obsługa terminalu kart płatniczych, fakturowanie, minimum sanitarne, [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Uwaga: planowane terminy kursów mogą [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3.
Część I - kurs spawania podstawowego (metody: MAG, TIG).
Kod CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano przeszkolenie 34 osób bezrobotnych (szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).
Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie finansowane w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 ;Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w trzech następujących grupach:
I grupa termin rozpoczęcia szkolenia marzec 2012 r. 12 osób.
(w tym: 10 osób finansowanie ze środków EFS przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, 2 osoby finansowanie ze środków EFS przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu).
II grupa termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2012 r. 12 osób.
(w tym: 10 osób finansowanie ze środków EFS przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, 2 osoby finansowanie ze środków EFS przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu).
III grupa termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2012 r. 10 osób.
(finansowanie ze środków EFS przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie).
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2012r.
W jednej grupie mogą uczestniczyć osoby, które szkolą się w zakresie różnych metod.
Jedna osoba skierowana przez Zamawiającego może uczestniczyć w zakresie tylko jednej metody.
1.2 Miejsce szkolenia
Kursy muszą odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy.
Wykonawca musi wskazać dokładny adres miejsca przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych.
Sale dydaktyczne muszą posiadać dostęp do szatni (przebieralni) oraz sanitariatów wyposażonych w bieżącą wodę (ciepłą i zimną). Toalety muszą być zaopatrzone w odpowiednie środki higieniczne (papier toaletowy, mydło, ręcznik papierowy).
Wymagane jest, aby powierzchnia sal dydaktycznych, ilość stanowisk, wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne były dostosowane do zakresu oraz liczby uczestników szkolenia, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy muszą mieć zapewnione miejsca siedzące i stoliki lub biurka. Dla każdego kursanta musi być zapewniona powierzchnia minimum 2m2.
Sale dydaktyczne, codziennie przed rozpoczęciem zajęć, muszą być wietrzone, a w miesiącach letnich, w przypadku braku sprawnej klimatyzacji, Wykonawca musi zapewnić wentylatory.
1.3 Liczba godzin szkolenia
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 150 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Zamawiający przez godzinę dydaktyczną rozumie 45 minut zajęć oraz przerwę liczącą 15 minut, przy czym długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu (w przypadku, gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i/lub zakończy się w inny dzień niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu).
Zajęcia muszą odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w kolejno następujących po sobie dniach, w przedziale czasowym od 8:00 - 20:00, w wymiarze nie więcej niż 8 godzin dziennie.
1.4 Minimalny zakres tematyczny szkolenia
Program kursu powinien obejmować: przygotowanie uczestników do egzaminu w zakresie podstawowego spawania:
; elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG) 135 grupa materiałowa 1.1,
; elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego (TIG) 141 grupa materiałowa 1.1, zagadnienia z zakresu ochrony środowiska (prawo ochrony środowiska, ochrona zasobów środowiska, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom), zagadnienia związane z równością szans kobiet i mężczyzn.
Szkolenie ma zakończyć się egzaminem państwowym, którego koszt należy wliczyć w cenę kursu.
Dla każdej metody musi zostać przedłożony odrębny program.
Program szkolenia musi zostać przygotowany zgodnie z zał. Nr 5 do SIWZ Program szkolenia.
1.5 Materiały szkoleniowe dla uczestników, poczęstunek
Uczestnicy szkolenia muszą mieć zapewniony sprzęt, jak również wszelkie niezbędne do prowadzenia ćwiczeń materiały oraz zakupione ubrania robocze.
Każdy uczestnik kursu musi otrzymać na własność następujące materiały szkoleniowe: minimum jeden podręcznik i inne trwale zszyte materiały informacyjne związane z tematyką prowadzonego kursu oraz zeszyt formatu A4 w twardej oprawie zawierający co najmniej 80 kartek, długopis, ołówek i zakreślacz.
Powyższe materiały szkoleniowe każdy uczestnik kursu musi otrzymać w teczce tekturowej z rączką.
Ponadto wymagane jest, aby każdy uczestnik kursu otrzymał wszystkie materiały oraz prezentacje użyte na szkoleniu zapisane w wersji elektronicznej na nośniku typu pendrive o pojemności minimum 2GB.
Materiały, które uczestnicy kursu otrzymują na własność winny być nowe nieużywane, adekwatne do treści szkolenia oraz dobre jakościowo. Wykonawca winien udowodnić tę okoliczność na żądanie Zamawiającego przedstawiając np. rachunki lub faktury VAT dokumentujące zakup materiałów.
Komplet materiałów winien zostać przekazany uczestnikom szkolenia w pierwszym dniu zajęć.
Wszelkie dokumenty wydawane przez Wykonawcę, dotyczące uczestnictwa osób bezrobotnych w szkoleniu finansowanym z EFS, winny zawierać informacje o unijnym wkładzie finansowym w realizację szkolenia, a także winny być opatrzone emblematem Wspólnoty i logo Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnego z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]+EFS/
).
Podczas kursu Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi cateringowej wyłącznie przy użyciu produktów świeżych, spełniających normy jakości produktów spożywczych, jak również do estetycznego podawania poczęstunku.
Wszyscy uczestnicy kursu muszą otrzymać każdego dnia szkolenia poczęstunek w postaci słodkiej bułki (w czasie przerwy kawowej) oraz kanapki (w połowie dnia szkoleniowego).
W czasie przerw kawowych, każdego dnia szkolenia należy zapewnić uczestnikom: kawę minimum 400 ml/osobę,
; herbatę minimum 400 ml/osobę,
; wodę gazowaną, niegazowaną (do wyboru) minimum 2 bu[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
; śmietankę do kawy pakowaną pojedynczo minimum 4 śmietanki/osobę,
; cytrynę, świeżo skrojoną w plasterki minimum 2 plasterki/osobę,
; cukier w saszetkach minimum 8 saszetek/osobę.
Do przygotowywania kawy oraz herbaty uczestnicy muszą mieć zapewnione łyżeczki oraz filiżanki lub kubki jednorazowe przystosowane do napojów gorących.
Wykonawca musi zapewnić uczestnikom kursu pomieszczenie socjalne, umożliwiające higieniczne spożywanie poczęstunku oraz miejsce zapewniające możliwość przechowywania produktów spożywczych i naczyń jednorazowych dla uczestników kursu bez dostępu dla osób trzecich. Wymagane jest, aby powierzchnia pomieszczenia socjalnego, liczba stolików i krzeseł była dostosowana do liczby uczestników szkolenia.
1.6 Badania lekarskie
Badania lekarskie zostaną zorganizowane przez Zamawiającego w terminie poprzedzającym rozpoczęcie kursu. Koszt badań lekarskich zostanie sfinansowany przez Zamawiającego.
Wykonawca nie wlicza kosztu za badania lekarskie w cenę kursu.
1.7 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia, którym nie przysługuje stypendium za okres odbywania szkolenia oraz którym przysługuje stypendium za okres odbywania szkolenia, w trakcie którego podjęli zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą zgodnie z art. 41 ust. 3b oraz art. 41 ust. 7 i 8 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 69 poz. 415 z późn. zm.).
Zamawiający każdorazowo wskaże wykonawcy imiona i nazwiska uprawnionych osób do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Zamawiający dokona refundacji poniesionych kosztów za ubezpieczenie osób szkolonych na podstawie kserokopii polisy ubezpieczeniowej i wystawionej przez Wykonawcę odrębnej faktury. Koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia nie stanowi elementu ceny ofert, jaką należy złożyć w postępowaniu.
1.8 Baza ofert szkoleniowych
Wykonawca realizujący szkolenia współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zobowiązuje się do prowadzenia internetowej bazy ofert szkoleniowych poprzez rejestrację szkoleń i aktualizację informacji o nich. Rejestracja szkoleń jest możliwa poprzez internetowy form[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
.
1.9 Harmonogram, preliminarz kosztów, ankiety, zaświadczenia
Do oferty należy przedłożyć harmonogram, będący propozycją terminów odbywania się szkoleń według załączonego wzoru.
W zakresie każdej metody kursu spawania podstawowego należy przedstawić osobne preliminarze kosztów według załączonego wzoru. Preliminarze winny zawierać wszystkie przedstawione na druku pozycje.
Po zakończonym szkoleniu wymagane jest przedłożenie anonimowych ankiet wypełnionych przez uczestników według załączonego wzoru.
Po zakończonym szkoleniu Wykonawca wyda uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu, świadectwa egzaminu kwalifikacyjnego oraz książki spawacza.
Wykonawca dodatkowo wyda uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu, które muszą zawierać informacje o unijnym wkładzie finansowym w realizację szkolenia, a także muszą być opatrzone emblematem Wspólnoty i logo Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnego z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]+EFS/
) - według załączonego wzoru.
Część II kurs nowoczesnego sprzedawcy (obsługa komputera, obsługa kas fiskalnych, obsługa terminalu kart płatniczych, fakturowanie, minimum sanitarne,

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.